Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Duurzaam doorpakken in Noord-Holland

Op 12 juni hebben formateur Laura Bromet en de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA Noord-Holland het provinciaal coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken”coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” ondertekend en aangeboden aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

Het akkoord geeft alleen nieuw beleid aan. Beleid van niet genoemde onderwerpen wordt voorgezet. Dit akkoord biedt ruimte voor open debat in PS en inbreng van inwoners en bedrijven. Het is een akkoord op hoofdlijnen en verschilpunten. Niets bijvoorbeeld over een referendum in het akkoord, want dat hebben we in de vorige bestuursperiode al goed geregeld.

Ilse Zaal, hoofdonderhandelaar namens D66, is trots partij te zijn bij dit coalitieakkoord: “Een coalitieakkoord dat Noord-Holland vooruithelpt naar een duurzame toekomst waarin economie en leefbaarheid in balans zijn. Een coalitie die de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, wonen en bereikbaarheid aangaat en daarbij keuzes durft te maken. D66 is blij dat er 35 miljoen wordt vrijgemaakt voor de klimaattransitie en dat er meer ruimte komt voor het opwekken van windenergie op land. Dat we het afmaken van het natuurnetwerk gaan versnellen met 3000 hectare per jaar en dat er daarbovenop extra geld komt voor het versterken van de biodiversiteit, het ongedaan maken van bodemdaling en de verduurzaming van de landbouw, zodat we echt werk kunnen maken van de transitie naar kringlooplandbouw.”

Voor D66 is belangrijk dat er fors geïnvesteerd gaat worden in openbaar vervoer en fiets. Dit akkoord bewerkstelligt een belangrijke verschuiving van de auto naar duurzame mobiliteit en leefbaarheid als prioriteit. Voor project Duinpolderweg komt de focus eerst op betere ontsluiting van Hoofddorp. Voor Krommenie/Assendelft op korte termijn al leefbaarheidsmaatregelen en verder onderzoek naar inpassing verbinding A8-A9 zonder verlies van werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. Maar ook de spitspont voor fietsers en de onderdoorgang in Waterland vallen onder het nieuwe beleid.

De herkenbaarheid van D66 is tevens terug te vinden in de afspraken over landschap en cultureel erfgoed. Er komt steeds meer druk op het kwetsbare landschap en dat dient versterkt te worden. Met het landschapsfonds komt een lang gekoesterde wens van D66 in vervulling. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de liniedijken van de Stelling van Amsterdam in ere herstellen of het OER-IJ een impuls geven. Onze inzet op het gebied van archeologie, zowel boven als onder water, de stelling van Amsterdam en de monumenten van de vorige periode wordt voortgezet met nieuwe middelen.

Voor D66 is het ook belangrijk dat het akkoord ruimte geeft aan onze partners en inwoners. Het verplicht of verbiedt niets, maar stimuleert ondernemers en inwoners om duurzame kansen te pakken. Het akkoord geeft ruimte aan ondernemers om groen te groeien en helpt ze financieel bij duurzame innovaties via fondsen en subsidieregelingen. Het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid is tevens gericht op duurzaamheid en innovatie. Inwoners krijgen meer kansen om mee te praten en mee te doen en omdat het een hoofdlijnenakkoord is, is er ook ruimte voor Provinciale Staten. Een mooie toekomst voor Noord-Holland bouw je immers samen.

Ook de kandidaat-collegeleden zijn gepresenteerd door de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.  Het zijn 3 nieuwe personen en 3 zittende collegeleden.

  • Zita Pels (GroenLinks). Portefeuille: financiën, circulaire economie, havens, cultuur en sport.
  • Edward Stigter (GroenLinks): duurzame energie en klimaat.
  • Cees Loggen (VVD): ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water.
  • Esther Rommel (VVD): natuur, landschap en bodemdaling.
  • Jack van der Hoek (D66): economie, landbouw & visserij, recreatie & toerisme, arbeidsmarkt, Europa, dierenwelzijn en bestuur.
  • Adnan Tekin (PvdA): mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu.

Ilse Zaal: “D66 heeft gekozen voor een benaderbare bestuurder, die continuïteit, kennis en kunde met zich brengt en zal zorgen voor de nodige nadruk op democratische vernieuwing in het dagelijks bestuur van de Provincie Noord-Holland.”

Op maandagavond 17 juni hebben Provinciale Staten het coalitieakkoord besproken en is het nieuwe college geïnstalleerd.