Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juli 2019

Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Na enige vertraging ligt er voor de provincie Noord-Holland een goedkeurende controleverklaring van de nieuwe accountant voor de jaarrekening 2018 en op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten met grote meerderheid ingestemd met deze verantwoording en het jaarverslag.

D66 staat voor een open en transparant bestuur. “Een goede informatievoorziening is hiervoor de noodzakelijke basis” stelt financieel woordvoerder Amélie Strens: “Hierdoor wordt het voor ons als Staten, maar ook voor onze inwoners mogelijk om te controleren wat wij als provincie doen en waar ons geld aan uitgegeven wordt. De nieuwe regels van het Rijk en de nieuwe accountant stellen aanvullende eisen voor de verantwoording en daarom zijn er aanpassingen nodig. De rechtmatigheid staat gelukkig niet ter discussie.”

Geen geld op de plank laten liggen

Het rekeningresultaat 2018 bedraagt € 53,4 miljoen positief. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vrijval van € 37,5 miljoen vooruit ontvangen rijksbijdragen Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Dit bedrag wordt toegevoegd aan verschillende reserves. Technisch gezien is dit juist. Echter is D66 geen voorstander van onnodig ‘geld op de plank laten liggen’ en roept het college op dat ook niet te gaan doen. De provincie staat voor grote opgaven waarvoor geld nodig is. Door het vorige college zijn alle provinciale reserves doorgelicht en begin van dit jaar is onder meer een extra financiële impuls gegeven aan energietransitie en afmaken van het natuurnetwerk. Hierdoor hebben ongebruikte reserves een bestemming gekregen.
De gedeputeerde heeft aangegeven reserves ook niet onnodig op te willen laten lopen.

Beperkt vooruitkijken met de kaderbrief

Op 8 juli 2019 is ook de kaderbrief 2020 vastgesteld. De kaderbrief legt de financiële uitgangspunten vast waarbinnen de begroting voor 2020 wordt opgesteld, en geeft een doorkijk naar de meerjarenraming 2020-2023. Een belangrijk moment in de financiële cyclus. Maar doordat het nieuwe coalitie akkoord ‘Duurzaam doorpakken’ pas na het opstellen van deze kadernota is verschenen, ligt er een relatief beleidsarme kadernota. De meerjarenraming laat vanaf de jaren 2022 – 2023 een tekort zien. Nieuwe beleidswensen uit het coalitie akkoord zijn hier nog niet in verwerkt. D66 heeft er dan vertrouwen in dat dit in de begroting wordt aangepast en dat structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Dat zullen Provinciale Staten na de zomer bespreken.

Data-gedreven werken

Strens ziet de wereld om ons heen steeds digitaler worden: “D66 ziet kansen in deze digitalisering, maar dit vraagt wel dat onze organisatie proactief handelt. Het veilig en verantwoord omgaan met data en een organisatie die kennis heeft van zaken.” D66 is akkoord met de extra financiële middelen die hiervoor structureel worden vrijgemaakt.

Een efficiënte, compacte overheid

De basis op orde hangt nauw samen met de noodzakelijke verbeteringen in de interne bedrijfsvoeringsprocessen en een daarvoor benodigde uitbreiding met 35,5 fte. D66 kan instemmen met deze uitbreiding onder de voorwaarde dat er gestreefd blijft worden naar een efficiënte, compacte overheid. D66 heeft het college gevraagd de formatie pas uit te breiden als de primaire taken niet meer kunnen worden uitgevoerd met de beschikbare mensen.