Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

Stikstof staat op de agenda

Op 11 november 2019 begon de begrotingsvergadering met een ingelast debat over stikstof omdat de boeren weer voor de poort stonden. Al weken lang is Nederland is in de ban van stikstof. De stikstofuitstoot is te hoog. Door te veel stikstof in de lucht staan ook in Noord-Holland kwetsbare natuurgebieden onder druk. Dit zorgt niet alleen voor het uitsterven van soorten en planten, maar is ook een risico voor onze gezondheid.

Een groot deel van deze uitstoot is afkomstig uit de landbouw. Het is echter niet de schuld van de boeren dat we in Nederland nu te maken hebben met deze stikstofcrisis. Door beleid van de overheid – op alle niveaus – zowel op Europees, landelijk als provinciaal – heeft de landbouwsector zich ontwikkeld tot wat de gangbare productiemethodes zijn. Mede hierdoor is er ernstige schade aan de natuur. Dit raakt niet alleen ook onze gezondheid, maar ook het voortbestaan van de mensheid op de lange termijn. Lees het IPBES rapport. Een onhoudbare positie. Hier moet verandering in komen. Daar wil D66 nieuw beleid voor – inclusief een echte oplossing voor de boeren.

D66 pleit al geruime tijd voor de omschakeling naar kringlooplandbouw. Een landbouw die meer in balans is met de natuur en het klimaat, zorgt voor een gezonde bodem en waarbij boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Deze transitie gaat stap voor stap en kan alleen slagen als alle partijen, in gezamenlijkheid bereid zijn om afspraken te maken.

Namens 43 organisaties is ook de petitie aangeboden: NL staat op slot! Politiek trek ’t vlot, een oproep van het bedrijfsleven om de stikstof- en PFAS-crisis op te lossen.

Op dit moment wordt er door het Rijk en de provincies gezamenlijk hard gewerkt aan een nieuw landelijk beleidskader, dat rond 1 dec gepresenteerd zal worden. Dat moet voor iedereen duidelijkheid geven, niet alleen voor de boeren, maar voor alle sectoren waarin maatregelen genomen zullen moeten worden. Onze provinciale beleidsregels blijven wat D66 betreft op dit moment ongewijzigd. Hierdoor is de vergunningverlening voor alle sectoren weer langzaam op gang gekomen en kunnen we eindelijk weer broodnodige vergunningen afgeven. Want niet alleen de boeren hebben hun stem laten horen, ook de bouwers hebben de noodklok geluid. De bouw ligt stil en de woningnood wordt alleen maar groter.

D66 was geen voorstander van dit debat over stikstof in Provinciale Staten op 11 november omdat het maken van beleid niet ad-hoc met moties moet gebeuren. Het is belangrijk om goed te luisteren naar de protesterende boeren, en vervolgens goed afgewogen en doordacht beleid te maken voor de lange termijn.

D66 wil dat er snel duidelijkheid komt over de stikstofaanpak en daarbij uit te gaan van een gebiedsgerichte aanpak en substantieel verkleinen van de bestaande stikstofemissie. Samen met VVD, GroenLinks en PvdA is hiertoe een voorstel ingediend. Dit voorstel is aangenomen.