Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 het Programma Natuurontwikkeling (PNO) vastgesteld. Hierin worden de plannen beschreven om het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in Noord-Holland in 2027 af te ronden en tegelijkertijd te werken aan verhoging van de natuurkwaliteit. Het gaat wat D66 betreft nog niet snel genoeg. Het realiseren van nieuwe natuur blijkt een lastige opgave, maar is meer nodig dan ooit.

De natuur staat onder druk. Op dit moment sterven soorten sneller uit dan ooit. En door de grote hoeveelheden stikstofuitstoot verzuurt onze bodem en verdwijnen belangrijke planten en voedingsstoffen. Een belangrijk oorzaak van deze aantasting is ons menselijk handelen. Wij veroorzaken dit dus zelf. Het positieve hieraan is dat wij zelf ook in staat zijn, om het tij te keren en te zorgen voor herstel van natuur en biodiversiteit. Voor D66 is de uitbreiding en versterking van het NNN een belangrijke prioriteit. Dit geeft perspectief aan (kwetsbare) biodiversiteit via grotere en robuustere leefgebieden. Zeker in het licht van de huidige stikstofcrisis is dit noodzakelijker dan ooit.

Amelie Strens, woordvoerder financiën, water & natuur van D66 Noord-Holland: “Het zal in onze ogen echter niet gemakkelijk zijn om de ambitie van 3000 ha in 4 jaar waar te maken. Ook in de vorige collegeperiode is hier hard aan gewerkt en lag het realisatietempo te laag. Het zijn complexe trajecten, die vragen om een zorgvuldige werkwijze om met grondeigenaren en natuurpartners in goed overleg de juiste stappen te zetten. Alle instrumenten zijn daarvoor nodig, die ter beschikking staan.”

Wat D66 betreft is er geen tijd te verliezen. Ook in de commissie hebben wij hier al aandacht voor gevraagd. Wij zijn blij met de toezegging van de Gedeputeerde dat zij met een nadere uitwerking komt. D66 heeft samen met GroenLinks het college gevraagd om een integraal plan van aanpak voor het realiseren van het NNN te maken met daarin:

  • een jaarplanning voor het aantal hectares;
  • een inventarisatie van de belemmeringen en kansen;
  • een overzicht van het budget uit alle programma’s en projecten;
  • de geplande optimalisaties uit het PNO hierin mee te nemen;
  • de Provinciale Staten uiterlijk begin 2020 hierover te informeren.

Het college heeft toegezegd dit zeker te willen doen.

D66 is blij dat in het PNO nadrukkelijk de meerwaarde van Nationale Parken wordt genoemd. En dat is opgenomen dat er gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheid om nieuwe Nationale Parken bij de minister voor aanwijzing voor te dragen wanneer hiervoor draagvlak bij alle betrokken partijen bestaat. D66 is voornemens hier op een later moment  met voorstellen voor te komen.