Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2020

Natuurherstel in Schoorlse Duinen opnieuw onder de loep

Het burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse Duinen en Noord-Kennemerduinen” heeft een flinke discussie in Provinciale Staten teweeg gebracht over het eerder door vele partijen vastgestelde natuurbeheerplan. Er is opnieuw met deskundigen gekeken naar de plannen voor het herstel van de natuur in het kader van de Natura 2000 wetgeving. Daarop is na een levendig debat besloten te kijken of er met de indieners van het burgerinitiatief tot een compromis gekomen kan worden.

“Als democraat word ik natuurlijk blij van het feit dat het onze inwoners gelukt is om dit veel besproken onderwerp bij ons op de agenda te zetten, “ start Amelie Strens, woordvoerder van D66 haar betoog op 3 februari, “dat de voorgenomen bomenkap veel in beweging zet hebben we de afgelopen periode gezien.”

Natura 2000

De Schoorlse duinen zijn een bijzonder natuurgebied dat door Europese Natura 2000 wetgeving beschermd wordt. De doelen voor behoud, bescherming en herstel van natuurwaarden staan onder druk. De biodiversiteit gaat achteruit. D66 wil zeker iets doen aan het herstel van het duinsysteem. Over wat er gedaan moet worden verschillen echter de meningen. De inbreng van alle kanten en expert-sessies hebben geen eenduidig beeld opgeleverd. Daarnaast is de waarde van natuur en de natuurbeleving niet voor iedereen hetzelfde. Dat maakt dit debat veelzijdig en complex.

Daarom wil D66 een pas op de plaats na de eerste fase van de afgesproken herstelmaatregelen. Dat betekent beperkte bomenkap aan de kustrand om de wind meer vrij spel te geven. De Natura 2000 doelen blijven leidend, maar hoe die te bereiken moet na fase 1 opnieuw bekeken worden. Mede omdat er vele factoren een rol spelen bij de effecten van de maatregelen. Hiermee steunt D66 het burgerinitiatief niet volledig, maar wordt er wel gehoor gegeven aan de zorg voor onnodige kap van bomen.

Participatie bij natuurbeheerplannen

D66 heeft tevens gevraagd om een goed participatietraject voor het volgende natuurbeheerplan. Ook dat is een van onze conclusies uit het burgerinitiatief. Er moeten heldere criteria zijn, ook voor het nemen van vervolgbesluiten, zodat duidelijk is wat er moet gebeuren als de omstandigheden wijzigen.

Toch een compromis?

Na het debat kwam het college met een verrassend verzoek aan de indieners van het burgerinitiatief: Omdat de indieners eerder in de vergadering een soort compromis voorstel deden en er vanuit PS ook verschillende voorstellen kwamen die naar een compromis zochten, wil het college graag opnieuw met het burgerinitiatief in gesprek om te kijken of dat compromis gerealiseerd kan worden. Vervolgens besloot PS in grote meerderheid om daarmee akkoord te gaan. Wordt vervolgd.