Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 april 2020

Provinciale Staten vergaderen online over Corona crisis

Provinciale Staten waren deze week nog niet live te volgen op internet, maar zijn wel weer online aan de slag. Woensdagavond 1 april was er een online spreekuur van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) met de gedeputeerde economie Jack van der Hoek.  Statenleden van alle partijen wilden graag in gesprek over wat de Provincie kan doen en al doet om de crisis te bestrijden en de gevolgen te verzachten. Van te voren werden er vragen ingestuurd zodat de gedeputeerde ze online op een efficiënte manier kon beantwoorden.

Ook in tijden van crisis moet er controle op het bestuur uitgeoefend worden door de gekozen volksvertegenwoordigers. D66 vindt het van groot belang dat dit ook in het openbaar gebeurd. Dat was voor deze bijeenkomst nog niet mogelijk, maar volgende week zal dat wel zo zijn. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gepubliceerd.

Arja Kapitein, woordvoerder economie: “D66 Noord-Holland wil graag zien dat de Provincie goed overleg voert met andere overheden en snelle maatregelen treft waar die nuttig zijn. Daarnaast is een goede analyse van de ontwikkelingen en effecten nodig om maatregelen voor de langere termijn goed in te richten.”

Het online vergaderen was nog wat onwennig, maar het spreekuur leverde voor de Statenleden een heldere beantwoording op van veel vragen. De Provincie zorgt nu meteen voor snel betalen van leveranciers, coulance bij te ontvangen betalingen, doorgaan van subsidies waar nodig en werkt samen met heel veel partijen om te ondersteuning te bieden waar mogelijk. Maar ook werd duidelijk dat de Provincie Noord-Holland niet veel financiële ruimte heeft om extra maatregelen te treffen bovenop de landelijke ondersteuningsmaatregelen. Omdat die maatregelen nog vers zijn, gaat er nog bekeken worden wat er aanvullend nodig is.

De vragen van D66

D66 heeft een aantal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de economische ontwikkelingen:

 • Diverse gemeenten hebben een loket voor ondernemers. Heeft het college ook nagedacht om een loket voor gemeenten te maken, als achtervang voor de gemeenten en om gemeenschappelijke punten efficiënter te kunnen oppakken? Denk hierbij aan een constructie als met de energieloketten.
 • Alle sectoren zijn zeer waarschijnlijk zelf bezig met het vinden van oplossingen. Heeft u zicht op hoe u deze sectoren zou kunnen ondersteunen hierbij? Kunt u hier al voorbeelden noemen van vragen die u heeft ontvangen?
 • Heeft u al kunnen nadenken aan een sector overstijgende rol als provincie?
  Bijvoorbeeld in het faciliteren van het beschikbaar maken van vrijvallende arbeidskrachten in de ene sector voor een andere sector? Bijv. horeca personeel voor de zorg. Of voor arbeidskrachten in plaats van arbeidsmigranten die nu nog vast zitten in hun thuisland.

Daarnaast had D66 een aantal bredere beleidsmatige en financiële vragen. Deze crisis gaat veel verder dan alleen de economie:

 • Een kwetsbare sector is de cultuursector. Heeft al zicht op de impact van corona op waar wij in de provincie mee bezig zijn op cultuurgebied?
 • Een andere voor ons zeer relevante sector is de openbaar vervoer sector, waar door het teruglopende reizigersaantallen de inkomsten hard afnemen. Wanneer komen wij als provincie in actie? Willen wij de openbaar vervoer bedrijven (met name die bedrijven die bij ons concessies uitvoeren) compenseren voor het verlies van inkomsten, of is op dit gebied steun van het rijk te verwachten?
 • Is deze crisis een reden versneld snel internettoegang in afgelegen gebieden te stimuleren (zodat iedereen in onze provincie kan thuiswerken)? Hoe zouden wij dit kunnen doen als provincie?
 • Heeft u al enig zicht op een orde van grootte van de financiële impact voor de provincie?
  Hoe groot is de financiële ruimte om extra’s te kunnen doen vanuit de provincie? Kunt u hier een globale indicatie van geven?
 • Wat voor soort projecten van de provincie kunnen zinvol naar voren worden gehaald om te helpen de economie draaiend te houden?
  Welke mogelijkheden hebben wij om projecten naar achteren te schuiven omdat ze nu door de corona crisis niet meer zo relevant zijn komende tijd? En om wat voor soort projecten gaat het hierbij?
 • Heeft u al enig zicht op de grote risico’s die wij als provincie lopen door corona? Bijvoorbeeld de risico’s bij onze investeringsfondsen, de al hierboven genoemde risico’s in openbaar vervoer bedrijven, wegvallen inkomsten recreatieschappen als gevolg van niet doorgaan festivals etc.
 • Wat is de essentie van uw corona-beleid? Wat zijn de top prioriteiten voor ons als provincie in termen als bijvoorbeeld: gezondheid inwoners en medewerkers, bereikbaarheid openbaar vervoer, overeind houden economie bedrijven (inclusief ZZP’ers), duurzaamheid, gezonde financiën, cultuur.
  Welke thema’s en verantwoordelijkheden liggen hierbij primair bij het Rijk, bij de Gemeenten en welke bij ons? Gaan we hier door de crisis anders mee om als we kansen zien, of zijn we hier juist terughoudend in om te voorkomen dat we ‘leeglopen’ en dubbelwerk doen?
 • Is het nodig dat we prioriteiten uit ons coalitieakkoord moeten wijzigen om u meer slagkracht te geven?
 • Wat kunnen wij als Statenleden nog meer doen om u en onze provincie te helpen goed uit deze crisis te komen?