Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 april 2020

Vacature gedeputeerde D66 Noord-Holland

Het regiobestuur heeft conform het landelijk Huishoudelijk Reglement van D66 een gedeputeerde-adviescommissie (GAC) ingesteld om de fractie te adviseren over een geschikte kandidaat voor de functie van gedeputeerde in deze bestuursperiode.

Deze maand nog spreekt de GAC graag met kandidaten die de ambitie hebben om gedeputeerde te worden in Noord-Holland.  De Statenfractie heeft een profielschets vastgesteld met de vereisten voor de functie van gedeputeerde met de portefeuille economie (inclusief onderwijs & arbeidsmarkt), landbouw en visserij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme.


Procedure

De GAC ontvangt graag van de kandidaat een CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 12 april 2020 23.59 uur via e-mail gac@d66noordholland.nl.

Eerst zal de adviescommissie op basis van de binnengekomen aanmeldingen een selectie maken en vervolgens kandidaten uitnodigen voor een gesprek.
Deze gesprekken zullen op zondag 19 april worden gehouden. De beoogde benoemingsdatum is 18 mei.

De GAC bestaat uit:

 • Armand van der Laar, voorzitter
 • Raymond van Haeften, namens regiobestuur D66NH
 • Joep Blaas
 • Marion van der Zwaan
 • Arja Kapitein en Emre Kanik namens Statenfractie D66NH

Profielschets

Generieke competenties D66:
 • Visie
 • Politieke sensitiviteit
 • Leervermogen
 • Kunnen voeren van onderhandelingen
Competenties voor politiek bestuurders:
 • Overtuigingskracht
 • Verbindend en vermogen tot samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Daadkracht ten aanzien van de bestuurlijke opgaven waarvoor Noord-Holland staat, zoals de opstart van de economie na de corona-crisis, het vanuit de provincie managen van de corona-crisis en de landbouw-transitie – mede in samenhang met de bestaande bestuurlijke opgaven zoals de verdeling van de schaarse ruimte en de energietransitie.
 • Aanpassingsvermogen
 • Stressbestendigheid: effectief en evenwichtig kunnen presenteren onder wisselende omstandigheden.
Contextcompetenties en kenmerken
 • Werkt vanuit de 5 richtingwijzers van D66
 • Heeft kennis van provinciaal bestuur
 • Heeft kennis van en ervaring met openbaar bestuur
 • Heeft kennis van en affiniteit met Noord-Holland als regio
 • Is stabiel
 • Beschikt over voldoende incasseringsvermogen
 • Opereert slagvaardig
 • Is toegankelijk en makkelijk benaderbaar
 • Hanteert een open bestuursstijl en geeft ruimte aan maatschappelijke initiatieven
 • Heeft oog voor diversiteit en inclusiviteit
 • Heeft een visie op het dualisme in de praktijk en respecteert het onafhankelijk functioneren van de fractie

Vanzelfsprekend is de kandidaat niet betrokken (geweest) bij een integriteitskwestie

Betrouwbaarheid, stabiliteit, continuïteit

D66 Noord-Holland wil als betrouwbare en stabiele bestuurspartij binnen de coalitie functioneren en als zodanig worden herkend. Een kandidaat gedeputeerde dient in dit profiel te passen en door de andere coalitiepartijen te worden gezien als een sterke, stabiele en betrouwbare bestuurder. D66 heeft de volgende portefeuilles binnen het college: economie (inclusief onderwijs & arbeidsmarkt), landbouw en visserij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme.
Wij verwachten van de kandidaat sterke en aantoonbare affiniteit en ervaring met bovengenoemde portefeuilles.

Persoonlijke chemie met onder meer fractievoorzitter, fractieleden en medewerker

Een goede samenwerking met fractie en specifiek de fractievoorzitter is belangrijk. De fractie opereert onafhankelijk en de kandidaat respecteert dit. Tegelijkertijd is er ruimte en noodzaak voor een goede afstemming. Dat kan vooral als de relatie tussen beide partijen goed is en idealiter van nature soepel loopt.


Tijdpad (onder voorbehoud)

4 april – bekendmaking procedure en profielschets op website D66 Noord-Holland

12 april 23.59 uur – uiterste sollicitatiedatum kandidaten

18 april – Eerste selectie door GAC op basis van ingestuurde CV en motivatiebrieven

19 april – Sollicitatiegesprekken met top drie kandidaten

20 en 21 april – terugkoppeling afgevallen kandidaten

21 april – voordacht kandidaat aan fractie

22 april – fractie bepaalt keuze

1 mei – vertrouwelijke aanmelding bij voorzitter PS voor  integriteitstoets en voorbereiding voordracht

18 mei – installatie in Provinciale Staten