Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Meer en snel nieuwe woningen op de juiste plek

De Provincie gaat gemeenten helpen met raad en daad om sneller nieuwe woningen te realiseren. Hoe staat beschreven in de nieuwe Woonagenda.

D66 Noord-Holland is enthousiast over de voortzetting van het proactieve woonbeleid van de Provincie. De provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen in de steden en de dorpen. Daartoe helpt de Provincie kleine dorpen en grote steden en brengt partijen samen: gemeente, marktpartijen en corporaties moeten samen doorpakken om snel en veel woningen te bouwen.

D66 is blij met het gaan afsluiten van regionale woonakkoorden. Hierdoor wordt regionaal maatwerk mogelijk. Niet alleen voor een eilandgemeente als Texel met een hele specifieke situatie is dat belangrijk. Door regionaal maatwerk kan er beter afgestemd worden op de vraag: waar en hoe willen mensen wonen? Daar doet de Provincie al geruime tijd gedetailleerd onderzoek naar, evenals naar waar woningbouw mogelijk is en demografische ontwikkelingen.

Deze woonagenda (of liever: binnenkort de nieuwe Omgevingsverordening) maakt het mogelijk dat er kleinschalig aan de randen van steden en dorpen in Noord-Holland Noord gebouwd kan worden buiten stedelijk gebied zonder aanvullende voorwaarden (maximaal 11 woningen). Dit geeft kleinere gemeenten wat ruimte om te bouwen voor de eigen inwoners. D66 maakt dit graag mogelijk, maar blijft ook de hoeder van de natuur en ons prachtige open landschap in Noord-Holland. Buiten deze uitzondering gelden nog steeds de landelijke regels voor duurzame verstedelijking en de provinciale uitwerking daarvan.

Nieuw is de bouwambassadeur, die actief partijen bij elkaar zal gaan brengen en “harde” en “zachte” plannen een duwtje gaat geven. De Provincie gaat nog actiever partijen benaderen om door te zetten om projecten te realiseren en zich inzetten om belemmeringen weg te nemen.

In de online gehouden provinciale commissievergadering van 16 april 2020 bleek weer dat er partijen zijn die denken dat het provinciaal beleid het bouwen van woningen tegen houdt. Het college bevestigde echter twee dingen. Ten eerste dat er in de MRA 150% harde plancapaciteit is. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte is in steden of dorpen van de regio Amsterdam om de gewenste woningen te bouwen voor de vraag. En ten tweede dat de Rijksregels uit de ladder voor duurzame verstedelijking voor heel Nederland gelden. De onderbouwing van de noodzaak van bouwplannen is daarbij doorslaggevend. Als er binnenstedelijk nog alternatieven zijn, dan is buitenstedelijk bouwen over het algemeen niet noodzakelijk. De kwaliteit van het landschap staat niet alleen bij D66 hoog in het vaandel, maar balans tussen economie, wonen, mobiliteit, natuur en landschap is een gemeenschappelijk doel uit de Nationale Omgevingsvisie. De Provincie heeft een belangrijke rol in de uitvoering hiervan.

Daarom is D66 blij met de toezegging van het college om nogmaals te kijken hoe de regels voor met name grootschalig buitenstedelijk bouwen niet alleen in de woonakkoorden, maar ook juridisch goed verankerd in de nieuwe regelgeving terechtkomen.

Waarom een provincie woonagenda?

Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, collectieven en particulieren bouwen de woningen in Nederland. De Provincie bepaalt volgens richtlijnen van het Rijk de ruimtelijke regels die daarvoor gelden. Gemeenten werken de ruimtelijke regels uit en verlenen bouwvergunningen.

Het kader van de Provincie voor ruimtelijke ontwikkelingen is de eind 2018 door Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsvisie NH2050 en het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. De Woonagenda is een uitwerking daarvan en bepaalt de prioriteiten voor de komende vijf jaar. De agenda bepaalt de speerpunten, bevat de richtinggevende principes en heeft 8 actiepunten. De Provincie wil een woning voor iedereen: betaalbaar, duurzaam, gezond en toekomstbestendig in een aantrekkelijke omgeving. Regionaal zullen met gemeenten maatwerkafspraken gemaakt worden in de vorm van woonakkoorden. Voor de woonagenda trekt de Provincie 7,3 miljoen euro uit.


Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025

De Noord-Hollandse Woonagenda samengevat

Doelstelling: De provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen.

Ruimtelijke uitgangspunten

 1. Wonen is onderdeel van een integrale verstedelijkingsopgave.
 2. We geven ruimte voor woningbouw, uitgaande van zorgvuldig ruimtegebruik.
 3. We versterken de rol van de kernen en steden in het regionale netwerk, leidend tot keuzes voor woningbouw- en economische ontwikkeling en het voorzieningenniveau in de regio.
 4. We geven invulling aan onze ambities door aan de hand van deze Woonagenda ruimte te bieden voor maatwerk en te sturen op regionale samenwerking.

 Speerpunten

 1. Een woning voor iedereen:
 2. Adaptief en vraaggestuurd programmeren.
 3. Productie op peil: aanjagen woningbouwproductie.
 4. Kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod.
 5. Gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke provincie.

Richtinggevende principes

 1. De vraag is leidend. De regionale programmeringen worden bepaald op basis van gegronde onderbouwing van vraag, aanbod en het kwalitatieve en kwantitatieve verschil daartussen voor nu en in de toekomst.
 2. Er zijn snel meer woningen nodig. De provincie zet in op het versnellen van de woningbouwproductie en helpt gemeenten hierbij door voortzetting van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw.
 3. De woningbouwprogrammering is regionaal en adaptief. De programmering houdt rekening met fasering en haalbaarheid, zodat de in het woonakkoord af te spreken regionale productiedoelstellingen kunnen worden gehaald.
 4. De provincie geeft gemeenten ruimte om bij binnenstedelijke plannen nabij een OV-knooppunt en/of in een groeiregio hogere aantallen woningen te realiseren dan de prognose, om het woningtekort versneld in te lopen.
 5. De woningmarkt heeft structureel meer flexibiliteit en betaalbare opties voor alle verschillende doelgroepen van woningzoekenden nodig.
 6. Betaalbaar en divers woningaanbod voor alle doelgroepen vraagt regionale afstemming en samenwerking.
 7. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en gezondheid bewaakt de provincie de goede balans tussen economie, wonen, mobiliteit, natuur en landschap.
 8. Woningbouw heeft een grote impact op het landschap, de natuur en de biodiversiteit, zowel binnen als buiten het bestaand stedelijk gebied. In de woonakkoorden maken we afspraken om woningbouw zoveel mogelijk klimaatneutraal, klimaatadaptief, actieve mobiliteit (gericht op fietsen en lopen) stimulerend, circulair en natuur- en landschapsinclusief te ontwikkelen en dit vroegtijdig bij de locatiekeuze en planontwikkeling mee te nemen.

 Actiepunten

 1. Maatwerkafspraken in regionale woonakkoorden
 2. We bieden kennis, meedenkkracht en hulp
 3. Versnellen woningbouwproductie
 4. Samenwerking stimuleren
 5. Verduurzaming wonen
 6. Meer flexibiliteit in de woningmarkt
 7. Stimuleren circulair bouwen
 8. Leveren van informatie en monitoring