Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 juni 2020

Provincie past strategie naar 100% circulaire economie aan

Mede op aandringen van D66 is de Provincie Noord-Holland in 2017 begonnen met het stimuleren van meer circulariteit in de economische activiteiten om het opraken van grondstoffen in de toekomst voor te zijn. In een circulaire economie blijven grondstoffen en producten zo lang mogelijk behouden en wordt zorgvuldig omgegaan met natuurlijk kapitaal. De provincie wil in 2050 100% circulair zijn en in 2030 al een reductie van 50% bereikt hebben in het gebruik van primaire grondstoffen. Daartoe is in 2017 gestart met een actieagenda waarvan de resultaten nu bekend zijn.

De Provincie Noord-Holland heeft ingezet op verschillende terreinen en verschillende rollen. Daaruit is nu meer duidelijk wat werkt en wat niet. Tegelijkertijd is de wereld niet meer dezelfde en heeft de nieuwe coalitie verdergaande ambities. Daarom wordt het beleid nu aangepast.

Circulair beleid

Noord-Holland streeft naar versterking van het innovatieklimaat voor circulaire bedrijven met programma’s voor grote en kleine bedrijven. Ook draagt de Provincie bij aan hernieuwbare inzet van grondstoffen en streeft naar het voorkomen van afvalstromen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het creëren van ruimte, aanpassing van regels en samenwerking met andere partijen en overheden. Daarnaast zorgen we voor circulariteit van de eigen organisatie. Juist door het delen van kennis en data kan de Provincie de circulaire economie aanjagen.

Remco Vonk, woordvoerder voor D66 Noord-Holland, is heel enthousiast over de weg die het college in wil slaan: “Op basis van een degelijke analyse komt er nu een gerichter en concreter beleid. Hierin sluit de Provincie aan bij zowel  bij ontwikkelingen bij het Rijk en de Europese Commissie als bij ontwikkelingen in de regio. Ook is er aandacht voor monitoring zodat we bij de tussenrapportages weten waar we staan.”

Vonk vroeg in de provinciale commissie op 15 juni wel nog specifiek aandacht voor het betrekken van de burger, ook vanuit de Provincie, en naar het ‘eerlijker’ beprijzen van producten en diensten in het licht van circulariteit. Recent werd duidelijk dat we dan ook ICT en dataverkeer daarbij moeten gaan betrekken. Het college heeft nog niet op alle vragen antwoorden, maar gaat nu aan de slag om een nieuwe actieagenda uit te werken. Op de vraag naar tussentijdse rapportages en meer concrete doelen werd positief gereageerd. Dat zal in de definitieve actieagenda meegenomen worden.

Alleen nog duurzame groei

D66 ziet uit naar de nadere uitwerking van dit beleid. Voor een duurzame toekomst is het essentieel dat we circulair gaan denken en handelen. Met een groeiende wereldbevolking kunnen we niet doorgaan met het uitputten van aardse bronnen. Groei kan alleen nog als het duurzaam is. Het provinciale beleid probeert daar een flinke steen aan bij te dragen.

Boekelermeer