Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2020

Strakker begroten in de Provincie

Provinciale Staten hebben op 29 juni de jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vastgesteld.  D66 heeft gevraagd om nieuwe beleidsindicatoren om te zien of het provinciaal beleid de beoogde doelen bereikt. Provinciale Staten moeten in staat zijn om daar optimaal sturing aan te kunnen geven.

D66 ziet de Provincie strakker sturen op geld en tegelijkertijd trekt de Provincie extra geld uit om de effecten van de Corona-maatregelen te verzachten. Echter, de Provincie moet wettelijk een sluitende begroting opstellen en dat heeft in deze tijd zijn beperkingen.  D66 financieel woordvoerder Arja Kapitein: “De effecten van de Corona-maatregelen konden nog niet allemaal verwerkt worden in de Kaderbrief voor volgend jaar, maar D66 wil in ieder geval niet dat er geld op de plank blijft liggen, dus geld dat niet besteed is wordt vrijgemaakt voor urgente crisisfondsen.”

Terugkijkend

De jaarrekening 2019 is de jaarrekening van de opstart van onze groene coalitie. Er staat veel groen beleid in de steigers en er ligt een mooie basis op terreinen zoals klimaat en energietransitie, duurzame verstedelijking, leefbaarheid, vitaal landelijk gebied, openbaar bestuur, economie, innovatie. Dit wordt gerealiseerd mede door innovatiefondsen zoals PDENH, PIM en Go!-NH. Er blijft dus veel te doen. Kapitein: “De Provincie realiseert toch niet alles wat gepland is en dat zorgt voor grote onderbesteding in deze jaarrekening. Dit terwijl er grote zorgen bestaan over de voortgang op bepaalde beleidsterreinen, zoals de teruglopende woningbouwproductie en realisatie van nieuwe natuur.

Met de nieuwe coalitie heeft er afgelopen jaar een cultuuromslag plaatsgevonden: De natuur en de stikstofproblematiek hebben hoge prioriteit, en er wordt anders naar vervoer gekeken. De fiets is meer in beeld dan ooit tevoren, er zijn nieuwe ambities voor sterkere recreatieschappen. Daarnaast hebben Provinciale Staten een digitale manier van werken gerealiseerd, al is dit wel noodgedwongen. Belangrijk is dat  er meer transparantie is  in de jaarrekening en in financiële dilemma’s , zodat er een betere basis is om inhoudelijk te sturen

Vooruitkijkend

D66 is het eens met de lijn van ons college in de kaderbrief 2021, die vanzelfsprekend het coalitieakkoord volgt. Hoe de 110 miljoen euro om de effecten van de Corona-maatregelen op economie en maatschappij te verzachten, besteed gaan worden, moet nog ingevuld worden. De besteding van deze bedragen is echter wel van grote invloed op wat de Provincie de komende jaren kan doen. Voor D66 zijn de bestedingsplannen bij de begroting 2021 van groot belang en wij kijken er naar uit om deze te ontvangen.

De Corona-crisis  vertraagt deels ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen zoals de voedselvisie, culturele agenda, energietransitie, programma leefbaarheid, en de woonagenda. Ook daar blijft geld voor nodig. Voor D66 is belangrijk dat we vragen aan het college wat realiseerbaar is, zeker omdat veel  afhangt van samenwerkingspartners.

Relevante beleidsindicatoren.

Het is hard nodig om in de begrotingscyclus door middel van meer relevante beleidsindicatoren te rapporteren over het beleid, en nog extra als het om nieuw beleid gaat. Het nut van aantallen activiteiten is beperkt. Als beleidsindicatoren een directe link hebben naar cruciale aspecten van veranderd beleid, krijgen Statenleden meer relevante informatie om hun sturende en controlerende rol uit te voeren. Het gaat immers niet om wat we als provincie doen, maar vooral om wat we bereiken. Beleidsindicatoren kunnen op allerlei gebieden worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, stikstof, leefbaarheid en natuur. Dat kan niet wachten tot 2022. D66 vindt het belangrijk dat bij de begrotingscyclus hier al een eerste stap in gemaakt gaat worden. De gedeputeerde heeft toegezegd aan dit traject al met de komende begroting te beginnen.