Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

Een gezondere leefomgeving in Noord-Holland voor alle inwoners

In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken hebben GroenLinks, VVD, D66 en PvdA afgesproken om een gezonde leefomgeving in Noord-Holland te gaan bevorderen met een integraal programma. Daar is 13,2 miljoen euro voor gereserveerd. Op 22 juni is het programmaplan besproken in de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid (NLG).

Linde Gonggrijp, D66-woordvoerder: “Met het programma zetten we de gezonde leefomgeving van de inwoners centraal bij alle dingen die de Provincie doet. Dat is een geweldige stap voorwaarts, en het zal ook een verandering inluiden.”

Uit de verkenningen voor de Omgevingsvisie NH2050 is gebleken dat gezondheid een belangrijk thema is voor de inwoners van Noord-Holland. De coalitiepartners willen dat de Provincie daarin een actieve en verbindende rol in oppakt onder de Omgevingswet. De ambitie is om een fysieke leefomgeving te creëren die gezond is voor haar inwoners en die een gezonde leefstijl stimuleert. De Provincie doet dat vanuit haar eigen takenpakket en in samenwerking met gemeenten, gezondheidsinstanties, bedrijven en inwoners.

D66 is verheugd dat de provincie actief stuurt om samen met partners en met participatie van bewoners een gezonde fysieke leefomgeving te creëren. Door bestaande provinciale activiteiten en programma’s op dit punt te actualiseren, ontstaan er kansen om gezondheidswinst in de fysieke leefomgeving te boeken. Het programma stimuleert innovatie en zet volop in op het verzamelen van open data.  Nieuw is ook het kijken naar de totale omgevingskwaliteit. Voor D66 is daarbij van belang om dit ook meetbaar te maken.

Wat is een gezonde leefomgeving?

Iedereen heeft wel een beeld bij “gezonde leefomgeving”. Maar wat is het? De provincie voldoet aan de wettelijke milieunormen en streeft er naar de WHO advieswaarde “waar mogelijk versneld te behalen”. Maar wordt de omgeving voor burgers dan ook als voldoende gezond beschouwd? En wanneer is het groen en stil genoeg? D66 vraagt om een concrete nulmeting om als Provinciale Staten resultaten te kunnen beoordelen.

Een andere bril opzetten bij alles wat we doen

Vanuit dit programma ligt het voor de hand dat er een koppeling wordt gemaakt naar andere beleidsterreinen. Er zal voor alle activiteiten een “gezondheidsbril” opgezet moeten worden. Om het plaatje compleet te maken ziet D66 graag ook een koppeling met landbouw. Het gebruik van bijvoorbeeld pesticiden heeft direct effect op de kwaliteit van de bodem en het water. Nu wordt dit voorgesteld in het zgn. 2e spoor “onderzoek en monitoring”. D66 vindt dit ook van groot belang in het 1e spoor “reguleren” en 3e spoor “maatregelen” .
De ambitie om gezondheidsaspecten zwaarder te laten meewegen in de vergunningverlening sluit hierbij aan. Een nieuwe Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving geeft kansen om milieuruimte in bestaande vergunningen af te bouwen als innovatie dat toelaat. D66 ziet hem graag snel komen.