Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2020

Provinciale omgevingsverordening in de maak

De Provincie Noord-Holland is tijdig bezig met het maken van een Omgevingsverordening om klaar te zijn voor invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Op 5 oktober is het voorstel in Provinciale Staten behandeld in eerste termijn en op 22 oktober zal de besluitvorming plaatsvinden. Dat heeft heel wat voeten in de aarde want er zijn maar liefst 29 wijzigingsvoorstellen en 35 moties ingediend. Ook daar zal over gestemd worden.

Bart Vink, woordvoerder van D66 Noord-Holland, heeft in zijn maiden speech waardering uitgesproken voor de totstandkoming van deze complexe, geïntegreerde verordening. Deze verordening vervangt maar liefst 21 verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving. Gebruikersvriendelijk is dat wat van toepassing is op een bepaalde plek via een planviewer online bekeken kan worden.

Lokaal wat kan – vanuit een helder kader

De basisgedachte van de verordening is dat wat lokaal bepaald kan worden ook daar besloten moet worden. Tegelijkertijd is de provincie de hoeder van natuur en landschap en daarom bevat de omgevingsverordening het kader waarbinnen gemeentes hun eigen keuzes kunnen maken. Vink: “Voor D66 is belangrijk  dat Provinciale Staten aan het roer blijven bij aanpassingen van dit kader bij grootse en meeslepende of kleine maar ingrijpende projecten. Daarvoor is het college gevraagd om toe te lichten hoe ze deze rol zien.” Ook is een voorstel ingediend om de Adviesraad Ruimtelijke Ordening (ARO) een advies te laten uitbrengen aan GS als er zo’n ontheffingsverzoek ligt.

Balans nodig – maar ook bouwen, bouwen, bouwen voor woningen

Bebouwing kan de kwaliteit van natuur en landschap voor altijd kan veranderen en aantasten. Toch moeten we bouwen om woningtekorten op te lossen en starters oude woningmarkt te laten starten. D66 wil met name binnenstedelijk bouwen bij voorzieningen en openbaar vervoer, maar soms is meer nodig. Daar komt wat ruimte voor, maar ook nu blijven waardevolle landschappen en natuur beschermd.
Vink: “Belangrijk is dat de provincie gericht regie voert en ervoor zorgt dat bovengemeentelijke en provinciale belangen én de integrale omgevingskwaliteit worden gewaarborgd. Dit is nodig om de kwaliteiten van de ‘zwakke’ waarden zoals natuur, erfgoed en landschap overeind te houden en tegelijk ruimte te maken voor de noodzakelijke nieuwe woningen en voor de dynamiek van ‘sterke’ functies als wonen, werken en infrastructuur.”

Toch wat aanpassingen nodig

De verordening heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding van de vele zienswijzen zijn er door het college al veel aanpassingen gemaakt. Goed om te zien dat een zienswijze insturen werkt. Maar toch heeft D66 nog vraagtekens bij enkele locaties:

D66 heeft twee voorstellen (een, twee) ingediend om recreatiegebied Spaarnwoude/Houtrak bescherming als bijzonder provinciaal landschap (BPL) te geven om dit in lijn te brengen met de Visie NZKG 2040 en de Visie Spaarnwoude Park 2040. Een voorstel van de PvdA om de bescherming van de Zijpe- en Hazepolder opnieuw te bekijken zal D66 steunen. Daarmee kan er namelijk alsnog voor worden gezorgd dat de weidevogelstand op peil blijft of komt: daar zet D66 zich actief voor in, ook bij deze Omgevingsverordening. Nagevraagd is nog een reactie van het college op mogelijk maken van de woningbouwplannen in Stompetoren, die al in een vergevorderd stadium zouden zijn.
Verder zijn er vragen gesteld over de status van bedrijven- en industrieterrein Sloterdijk-West, dat een belangrijke rol kan gaan spelen in de energietransitie en circulaire economie.

Op 22 oktober gaan Provinciale Staten verder met het bespreken van de wijzigingsvoorstellen en de stemmingen hierover.