Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 oktober 2020

Een goed “bod” voor het klimaat in Noord-Holland met de concept regionale energiestrategieën

D66 woordvoerder Emre Kanik is blij dat de twee energieregio’s van Noord-Holland een concept regionale energiestrategie (RES) hebben neergelegd die voldoet aan de door het Rijk voorgelegde eisen. Het lokaal neerleggen van hoe we meer duurzame energie kunnen opwekken in Nederland heeft veel ideeën en initiatieven opgeleverd, die nu nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden om te zien of ze ook daadwerkelijk te realiseren.

De energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben er de afgelopen tijd hard aan getrokken. Gemeenten, waterschappen, netbeheerders, experts en (startende) coöperaties  hebben nauw samengewerkt. Na 117 regionale bijeenkomsten met belangstellenden en betrokkenen ligt er nu een plan voor de regionale invulling van het nationale klimaatakkoord, en dan met name voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Daarbij worden de kwaliteit van het landschap en maatschappelijke acceptatie niet uit het oog verloren.

Draagvlak nodig voor realisatie

D66 woordvoerder Emre Kanik is blij dat de twee energieregio’s ieder een concept RES hebben neergelegd dat bruist van energie. “Het lokaal neerleggen van hoe we meer duurzame energie kunnen opwekken in Noord-Holland heeft veel ideeën en initiatieven opgeleverd. Ze gaan nu nader onderzocht en uitgewerkt worden om te zien of ze ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor is draagvlak onder de inwoners essentieel.” D66 heeft met andere partijen aandacht gevraagd participatie in de Provinciale Statenvergadering op 5 oktober 2020. In het vervolgproces om te komen tot de RES 1.0 volgend jaar zal voortdurend aandacht besteed moeten worden aan tijd en ruimte voor zorgvuldige burgerparticipatie.

Een ambitieus bod

Het “bod” van de regio is hoger dan nodig. Deze ambitie onderschrijft D66 en hopen dat we het bod ook inderdaad gestand kunnen doen. De zoekgebieden, en de ambities daarbinnen, leiden bij elkaar opgeteld tot een (voorlopig) aanbod van 6,9 TWh duurzame energieopwekking voor Noord-Holland in 2030. Het gaat om 4,2 TWh in Noord-Holland Noord. Hiervan is 2,2 TWh reeds gerealiseerd of gepland. Voor Noord-Holland Zuid bedraagt het RES-bod 2,7 TWh. Hiervan is 0,7 TWh reeds gerealiseerd of gepland.

De RES Noord-Holland Zuid doet mee aan een pilot hoe om te gaan met milieu-effect rapportages (m.e.r.). Omdat een regionale energiestrategie een nieuw instrument is in het ruimtelijk beleid willen de RES-regio’s in die pilot ervaring met milieu-weging voor de energietransitie opdoen. Ook heeft de adviescommissie MER een rapport met adviezen uitgebracht op de concept-RESsen in onze provincie. Deze pilot en de uitkomsten van het rapport vindt D66 van belang voor het slagen van het proces en dient daarvoor daarom een zienswijze in.

Positieve zienswijzen vanuit Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben een aantal zienswijzen op de concept-RESsen aangenomen, waaronder de D66 voorstellen over burgerparticipatie en het meenemen van de adviezen van de commissie m.e.r.  en voorstellen van andere partijen zoals opstellen van een overzicht van andere mogelijke duurzame energietechnieken, koppeling van biodiversiteit aan de RES, rekening houden met vogeltrek, aanpassen van financieringssystematiek, transparantie op effecten van duurzame energieprojecten, en samenwerking met provincie Utrecht over het Geingebied.

De plannen worden nu landelijk bekeken en daarna lokaal doorontwikkeld tot de regionale energiestrategiën 1.0.