Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2020

Actieprogramma Klimaat start brede activiteiten naar 49% CO2-reductie in 2030

Voor Noord-Holland ligt er nu een overzichtelijk Actieprogramma Klimaat met ambitieuze maatregelen en een helder einddoel: 49% minder C02 uitstoot in 2030. Het budget is 73 miljoen. D66 onderschrijft de doelen in deze provinciale vertaling van het Klimaatakkoord en het coalitieakkoord.

Voor ieder beleidsterrein zijn acties beschreven waarmee Noord-Holland over 10 jaar 49% CO2 reductie moet bereiken. Dat is al heel snel. Dit actieprogramma geeft nog niet aan welke stappen er nu concreet gezet gaan worden om dat doel te halen. Dat is wel snel nodig.

“De provincie begint natuurlijk bij regie pakken en stimuleren. Dan krijgen we 20% van de Noord-Hollanders wel mee,” stelt D66 woordvoerder Emre Kanik: “om door te pakken is ook snel nieuwe wet- en regelgeving nodig en per beleidsterrein een routeplan hoe we naar de 49% komen. Ieder beleidsterrein heeft een actieplan nodig hoe ze bijdraagt aan het behalen van het doel.”

In het Actieprogramma Klimaat staat een stevige ambitie die overeenkomt met de visie van D66. Aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en de haven van Den Helder als nationale en deels zelfs internationale draaischijven voor duurzame energie, bevordering van CO2 reductie in de industrie en aan het eigen inkoopbeleid zo klimaatneutraal en circulair mogelijk maken . De ambitie voor transitie naar kringlooplandbouw kan scherper in dit document. Maar dat werd gelukkig direct recht gezet door gedeputeerde Zaal: De provinciale voedselvisie zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het klimaatbeleid.

Nog meer nodig

Het provinciaal klimaatbeleid wordt nu ingezet vanuit de doelen van het Klimaatakkoord. Echter de ambities vanuit Europa worden nu al weer scherper gezet. Het is een noodzakelijke weg die D66 onderschrijft.  De doelen moeten voorzien worden van concrete acties om te verzekeren dat de afgesproken CO2 reductiedoelen gehaald worden. Of liever zelfs meer. D66 is het daarom niet eens met het voorbehoud dat gedeputeerde Stigter maakte op het behalen van de huidige doelen. We kijken er dan ook naar uit om in de afzonderlijke beleidsprogramma’s met elkaar te discussiëren wat de beste weg is om die doelen zeker te bereiken.

Draagvlak voor klimaatbeleid is essentieel en inwoners kunnen lokaal met goede ideeën komen. Daarom is D66 ook voorstander van een burgerforum om mee te denken over keuzes in het klimaatbeleid.

Kanik concludeert: “D66 is blij dat na onze kritiek is toegezegd dat er jaarlijks gerapporteerd zal worden aan Provinciale Staten over de status van dit actieprogramma. Daarnaast verwacht D66 in de afzonderlijke beleidsprogramma’s vanuit dit klimaatbeleid een concreet stappenplan om de gewenste CO2-reductie te realiseren. Wij zullen dit nauwgezet monitoren.”


Het dashboard energietransitie geeft inzicht in de ontwikkeling van het energieverbruik, opgewekte duurzame energie en CO2-uitstoot in Noord-Holland.