Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 oktober 2020

D66 staat voor oplossen woningtekort én voor behoud van natuur en landschap

Bij het vaststellen van de provinciale  Omgevingsverordening gaat het voor D66 om balans: “Zwakke” functies als natuur, landschap en erfgoed moeten worden beschermd. De sterkere krachten als economische dynamiek, bereikbaarheid en woningbouw moeten ruimte krijgen. En soms moet er gekozen worden tussen de ene of de andere functie: het gaat niet altijd samen. Balans en zorgvuldige afwegingen zijn dus de uitdaging. Deze verordening maakt ontwikkelingen op een verantwoorde manier mogelijk, stelt heldere regels, maar zet een stevig kader voor de leefomgeving en de biodiversiteit. De noodzakelijke balans is in de verordening gevonden. Dat is goed nieuws voor onze provincie.

Complexe regelgeving nu in één verordening

Provinciale Staten hebben op 22 oktober online de Omgevingsverordening 2020 vastgesteld. De Provincie is zo goed op schema voor invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want er zijn meer dan 70 wijzigingsvoorstellen en aanvullingen behandeld.

Bart Vink, woordvoerder van D66 Noord-Holland, had eerder in zijn maiden speech op 5 oktober al waardering uitgesproken voor de totstandkoming van deze complexe, geïntegreerde verordening. Deze verordening vervangt maar liefst 21 verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving. Een aantal verschillende beschermingsregime wordt vereenvoudigd in één nieuw regime: het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).

Lokaal wat kan – vanuit een helder kader

De basisgedachte van de verordening is dat wat lokaal bepaald kan worden, ook daar besloten moet worden. Tegelijkertijd is de provincie de hoeder van natuur en landschap. Daarom bevat de omgevingsverordening het kader waarbinnen gemeentes hun eigen keuzes kunnen maken. Onlangs heeft naar aanleiding van het coalitieakkoord de Adviesraad Ruimtelijke Ordening (ARO) een bredere rol gekregen om het landschap en de leefomgeving te beschermen. Vink: “Voor D66 is die adviesraad belangrijk. Ook om breder dan voorheen te kijken naar de omgevingskwaliteit en de gevolgen daarop van ruimtelijke plannen. Bij de aanstaande evaluatie van de ARO is voor D66 van wezenlijk belang dat die raad haar brede taak kan waarmaken.

Daarnaast is belangrijk is dat Provinciale Staten aan het roer blijven bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Bij grootse en meeslepende of kleine maar ingrijpende projecten moet vinger aan de pols worden gehouden. Vink vroeg daar namens D66 naar en kreeg de toezegging van het college om dit soort plannen altijd voor te leggen aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten. Vink: “Dat geeft vertrouwen in zorgvuldige besluitvorming bij belangrijke ruimtelijke keuzes en afwegingen in onze fysieke leefomgeving.”

Balans nodig – maar ook bouwen, bouwen, bouwen om het woningtekort op te lossen

Bebouwing kan de kwaliteit van natuur en landschap voor altijd veranderen en aantasten. Toch moeten we bouwen om woningtekorten op te lossen en starters op de woningmarkt een kans te geven. D66 wil met name binnenstedelijk bouwen bij voorzieningen en openbaar vervoer, maar soms is meer nodig. Tegelijk moet erfgoed, waardevol landschap en natuur beschermd blijven. De uitdagingen zijn dus groot. Om de woningtekorten te gaan oplossen, kondigde het college aan te gaan werken aan een Deltaplan Wonen voor verhoging van de woningbouwproductie en voor meer betaalbare woningen op geschikte plekken. Dat is ook voor D66 zeer welkom in onze provincie!

Provinciale staten passen een aantal zaken aan

De toezegging van het college om de Provinciale Staten aan zet te houden bij grootse en meeslepende of kleine, maar ingrijpende ontwikkelingen is voor D66 heel belangrijk. Vink vroeg daar niet voor niets vanaf het begin om. Er zal nog zorgvuldiger gekeken worden naar weidevogels, zeker in de Zijpe en Hazepolder. Ook daar maakte D66 zich hard voor. Provinciale Staten hebben verder extra focus gelegd op de begrippen natuur en duurzame ontwikkeling: voor D66 belangrijke ankerpunten in de verordening.

Besluiten over locaties zijn lastig om in deze politieke arena te nemen zonder dat deze uitgewerkt en beoordeeld zijn. Diverse locaties zijn toch besproken door Provinciale Staten, maar het bleek in veel gevallen lastig om tot besluitvorming te komen. Voor woningbouw speelde onder meer discussie over een locatie in de gemeente Alkmaar: Stompetoren-West middenin de Schermer polder. Afgesproken is in de nadere verkenning te bezien of er mogelijkheden zijn die passen in deze oude droogmakerij en haar bijzondere landschap.

Amendementen

Vink stelde voor om de Amsterdamse Golfclub in Spaarnwoude, net als andere golfbanen elders, toe te voegen aan het Bijzonder Provinciaal Landschap tussen Amsterdam en Haarlem. Het D66-amendement met die strekking werd bijna unaniem aangenomen. Dat dit deel van de Houtrakpolder ook in de toekomst niet nodig is voor de mogelijke uitbreiding van de Amsterdamse Haven, maakte de aanpassing logisch. De landschappelijke waarde en oost-west natuurverbinding worden hiermee gewaarborgd. Verder zijn er door Provinciale Staten voorstellen aangenomen om vuurwerk in stiltegebieden zonder uitzonderingen te verbieden en een correctie toe te passen bij de Hellingweg in Broek in Waterland. Ook gaat het college opnieuw kijken naar de begrenzing bij het Tergooi ziekenhuis in Blaricum.

Ondertussen wordt er al weer gewerkt aan de volgende versie van de Omgevingsverordening, die in 2022 vastgesteld gaat worden.