Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Algemene beschouwingen in bijzondere tijden

Op 9 november 2020 heeft fractievoorzitter Amélie Strens in haar algemene beschouwingen bij de begroting 2021 stilgestaan bij de bijzondere tijden van dit moment. De Provinciale Statenvergadering werd weer online gehouden vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus.  Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen namens D66.

“Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus heeft ons leven op zijn kop gezet. Mensen worden getroffen door persoonlijk leed of zien hun bestaansgrond onder zich wegvallen. In de zorg werken mensen onvermoeibaar door. Leraren ontwikkelen razendsnel nieuwe lesmethoden. Talloze mensen staan non-stop paraat om ons door deze moeilijke periode heen te helpen. D66 wil dit moment aangrijpen om te investeren in een gezonde toekomst met gelijke kansen voor alle mensen. D66 wil een robuuste samenleving die tegen een stootje kan. Als provincie kunnen en moeten we onze bijdrage daaraan leveren. Met die focus kijkt D66 naar deze begroting.”

Deze begroting laat voor D66 ook goed zien dat deze coalitie voortvarend te werk gaat voor een duurzame samenleving: meer natuur, duurzame bereikbaarheid en bedrijvigheid, meer woningen, energietransitie, leefbaarheid en gezondheid. Wij zijn blij dat er geen geld op de plank blijft liggen, maar dat ook de reserves worden ingezet voor de dekking van de bestedingsplannen. Dit toont ambitie, daadkracht en zorgvuldig bestuur.

Daarnaast weten we ook dat de financiële onzekerheid plotseling heel groot is geworden. Daarom staat D66 ook voluit achter de twee hulpfondsen. Ten eerste het provinciale noodfonds voor snelle hulp, ook aan de cultuursector. Ten tweede het duurzaam herstelfonds, dat noodzakelijke transities naar een duurzame, circulaire economie combineert met een impuls voor nieuwe banen en economisch herstel. De Provincie trekt hiervoor flink geld uit en wil dat ook gericht en effectief doen.


D66 heeft een aantal aanvullende voorstellen ingediend bij de begroting om bij te dragen aan een gezonde toekomst:

Nieuwe perspectieven voor de toekomst

Samen met de PvdA heeft D66 een voorstel ingediend om te investeren in stageplekken om scholieren in staat te stellen hun opleiding af te maken en goed geschoold op de arbeidsmarkt te komen. Dit voorstel is samengevoegd met een voorstel van de SP over hetzelfde onderwerp. Dit nieuwe voorstel is aangenomen.

Samen met VVD en GroenLinks heeft D66 een voorstel ingediend om het college te vragen het creëren van kansen voor agro-toerisme proactief op te nemen in het beleid. Dit voorstel is aangehouden tot de behandeling van de nieuwe voedselvisie en de nieuwe recreatievisie, die beide binnen een half jaar op de agenda komen. Lees hier het artikel hierover.

Democratie heeft onderhoud nodig

Samen met GroenLinks heeft D66 een voorstel ingediend voor meer begrijpelijke taal vanuit de politiek. Dit voorstel is aangenomen.

D66 heeft andere partijen gevraagd of andere partijen ook bereid zijn om de laagdrempelige digitale mogelijkheden voor het inspreken bij provinciale commissies ook in de toekomst te benutten. Deze discussie zal verder gevoerd worden in de agendacommissie en het Presidium.

Ook samen met GroenLinks heeft D66 een voorstel ingediend om maatwerkdemocratie in Noord-Holland meer aandacht te geven en nieuwe democratische instrumenten en bestuursvormen te laten ontstaan vanuit gemeenten. Dit voorstel is aangenomen. Lees hier het artikel hierover.

Klimaatactie

Het reduceren van de CO2 uitstoot in de wereld is van essentieel belang om onze planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar en gezond te houden. Alle middelen en mogelijkheden zijn nodig om de doelen te halen. Knelpunten moeten opgelost worden. Wellicht kan gelijkstroom daar een bruikbaar middel voor zijn. Daarom heeft D66 samen met PvdA een voorstel hiertoe ingediend. Dit voorstel is aangenomen. Lees hier het artikel hierover.

Omdat het plaatsen van laadpalen dit jaar lijkt te stagneren heeft D66 een voorstel ingediend voor een impuls voor publieke laadpalen op bedrijventerreinen. Dit voorstel is aangenomen.

Verder heeft D66 een voorstel van het CDA om vrijwilligers in Corona-tijden extra te ondersteunen gesteund, evenals een voorstel van SP en PVV voor het mogelijk ondersteunen van voedselbanken vanuit de provinciale rol gecombineerd met het tegengaan van voedselverspilling en een voorstel van GroenLinks om bibliotheken open te houden.

 


D66 zal zich – extra gemotiveerd door de situatie waarin we zitten – blijven inzetten voor een gezonde toekomst, voor een balans tussen ecologie en economie. Altijd vanuit de overtuiging dat mensen gelijke kansen verdienen. Dat mensen vrij moeten zijn zelf over hun leven te beslissen. Dat we bij elke keuze die we nu maken oog hebben voor de toekomstige impact. Met een provincie die onze gezamenlijke publieke belangen beschermt en met onze ogen gericht op de wereld om ons heen. Omdat we alleen zo samen vrij kunnen zijn.