Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 december 2020

Wieringermeer is voor D66 een digitale mainport

In de Wieringermeer op Agriport A7 ligt een digitale mainport voor Nederland. Op dit terrein voor grootschalige ontwikkelingen is, naast grote kassen, ruimte gemaakt voor datacenters, en daarmee voor de “cloud” waarin bijna iedere Nederlander data opslaat. Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Datacenters zijn een fundament voor de digitale economie. Ze zijn nodig in onze internet-maatschappij om de boel draaiende te houden en bieden nieuwe werkgelegenheid. In de nationale ruimtelijke strategie datacenters en in de nationale omgevingsvisie (NOVI) heeft het kabinet daarvoor op hoofdlijnen beleidskeuzes gemaakt. Doel van het beleid is om ze niet uitsluitend in de regio Amsterdam te vestigen én te zorgen voor algemene eisen aan landschappelijke inpassing en duurzaamheid.

Datacenters in gemeente Hollands Kroon

Door de gemeenteraad van Hollands Kroon – en voor 2012 al door de gemeenteraad van Wieringermeer –  is ervoor gekozen ruimte te maken voor datacenters. Daartoe is het gebied Agriport vastgesteld. Dat past in het nationale beleid en de daarin opgenomen spreiding van deze centers. Passend bij de vastgestelde bestemmingsplannen, hebben Microsoft en Google intussen al gebouwd en een aantal andere projecten is gepland. Dat is te zien op deze kaart.

Onlangs is commotie ontstaan over het gebruik van duurzame energie voor deze datacenters. D66NH woordvoerder ruimte Bart Vink: “D66 betreurt de verkeerde verwachtingen die gewekt zijn in het verleden en vindt  dat er soms onduidelijk is gecommuniceerd. We begrijpen ook dat datacenters zich graag vestigen in een land dat de energievoorziening verduurzaamt. Beter hier met duurzame energie van het net dan in Polen op bruin- of steenkool.” D66 is voorstander van het stellen van duurzaamheidseisen aan datacenters en wil ook dat de mogelijkheden voor hergebruik van warmte beter benut worden, maar zeker dat er zonnepanelen op de grote daken worden gelegd. Ook moet de ruimtelijke kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Dan blijft de Wieringermeer een goede locatie en kan Noord-Holland Noord economisch meeprofiteren van de positie die ons land hierin heeft.

De SP heeft aangekondigd om In de Provinciale Statenvergadering op maandag 14 december kritische vragen te gaan stellen over nieuwe bouwactiviteiten waar geen vergunning voor zou bestaan en dient voorstellen in om het te stoppen. D66 Hollands Kroon en D66 Noord-Holland zijn van mening dat er momenteel alleen plannen op bouwlocatie “het Venster” voorbereid worden die afgesproken en vergund zijn en passen bij vastgestelde bestemmingsplannen. Dit is gebleken uit een door D66 onlangs aangevraagd spoeddebat in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Belangrijk is daarbij om te zorgen dat het gebied er aantrekkelijk uit blijft zien.

In januari gaat het debat in de gemeenteraad van Hollands Kroon verder over mogelijke verdere uitbreiding van datacenters. Dan worden er meer dan 100 inspraak-zienswijzen besproken. Daaronder is een zienswijze van de provincie die met name aanscherpingen vraagt op het gebied van duurzaamheid, verkeer & vervoer en ruimtelijke kwaliteit. Dat is van groot belang voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze provincie en van de gemeente Hollands Kroon. In de gemeente zal D66 zich daar dan ook zeker voor inzetten.

Datacenters in Noord-Holland

D66 is niet tegen datacenters, maar wel voorstander van een goede regie hierop, zodat we eventuele wildgroei en aantasting van het landschap wordt voorkomen en duurzaamheid wordt versterkt. Eerder dit jaar is daarop in Hollands Kroon al een signaal gegeven door een amendement op de gebiedsvisie van onder meer D66 samen met de VVD en CU dat een destijds besproken uitbreiding limiteerde tot maximaal 750 hectare).

Voor de toekomst acht D66 goede bovengemeentelijke strategie en regie verstandig om lusten en lasten eerlijk over de provincie te verdelen. Daarmee hoeft niet elke gemeente het wiel uit te vinden en borgen we dat geleerde lessen niet over het hoofd worden gezien. Ook ontstaat er daarmee helderheid over mogelijk nieuwe locaties voor datacenters en de specifieke eisen die we daaraan in Noord-Holland moeten stellen. Daarmee breidt de provincie uit waar in MRA verband al mee gestart is en geef een nadere uitwerking aan de landelijke strategie. Vink wil daarvoor een heldere strategie: “Op die manier zorgen we ervoor dat Noord-Holland mooi en aantrekkelijk blijft én meeprofiteert van de nieuwe economische kansen die deze tijd biedt.”