Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2021

Rekenkamerrapport moet resulteren in betere uitvoering van regelgeving èn verduurzaming

Linde Gonggrijp, woordvoerder voor D66 Noord-Holland, heeft reikhalzend uitgekeken naar het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bij Tata Steel en Harsco. Het wachten is beloond met een omvangrijk rapport naar de zgn. VTH-taken waarin op basis van gedegen onderzoek en met input en betrokkenheid van alle stakeholders heldere conclusies worden getrokken.


Hieronder volgt de inbreng van Gonggrijp bij de provinciale commissievergadering NLG op 11 februari 2021:

“Een van de conclusies is dat er volgens de Rekenkamer sprake is van een mismatch tussen de verwachtingen van de omgeving over wat de provincie en OD NZKG zouden moeten doen en wat zij op basis van wet- en regelgeving en beschikbare capaciteit kunnen doen.  Gevolg is dat de relatie tussen omwonenden enerzijds en de OD NZKG en provincie anderzijds is gejuridiseerd. Vrijdag 5 februari jl hebben we – ook via de landelijke media – daar een voorbeeld van gezien. Stevige uitspraken richting het industriecomplex worden daarbij niet geschuwd.

De D66 fractie ziet ruimte en kansen voor het industriecomplex in de IJmond. Het bedrijf geeft  een positieve bijdrage aan werkgelegenheid en doet mee in house of skills. Met solide regelgeving moeten we zorgen voor minder belastende staalproductie. We onderschrijven de constatering dat juridisering voor de omgeving vaak niet het gewenste resultaat oplevert. En gaan er vanuit dat het college voortvarend aan de slag blijft bij de uitvoering van het programma Tata Steel en vaart maakt met het realiseren van goede communicatielijnen met de bewoners en druk blijft zetten op het in beeld krijgen van de gezondheid.

De D66 fractie roept het college ook op om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen bewoners, industrie en overheid. We zijn van mening  dat alle mogelijkheden verkend moeten worden om scherper te vergunnen en dat GS bestuurlijke druk moet blijven inzetten om stappen vooruit te maken. Alle onderdelen vanuit het programma Tata Steel zijn hierbij van belang: onderzoek, stevige inzet van de OD, innovatie en transparante communicatie met de omgeving

We zijn van mening dat de komende tijd onderzocht zou moeten worden op welke manier de WHO advieswaarde binnen de wet en regelgeving een plek kan krijgen. Gezondheidswinst moet leidend worden bij normbepaling voor vergunningen: de gehanteerde normering bij vergunningen zou op basis van beschermen van de gezondheid moeten  i.p.v. voorkomen van schade aan het milieu. De provincie zou in deze context een agenderende functie richting Rijk en Europa dienen in te nemen.

De Rekenkamer concludeert dat de milieutechnische uitvoering van de VTH taken op hoofdlijnen conform de gestelde kaders verloopt, maar dat dit in de huidige context niet voldoende is. Daarbij worden er naast technische en procedurele aanbevelingen ook aanbevelingen gemaakt over de relatie tussen OD en GS en over de organisatiecultuur binnen de OD.

Binnen het programma Tata Steel zijn lijnen uitgezet die aansluiten bij de aanbevelingen van de Rekenkamer. Maar de Rekenkamer vraagt om meer. Er wordt namelijk ook verwezen naar de manier waarop taken worden uitgevoerd. We vinden het van belang om het programma Tata Steel hierop nog eens door te lichten en waar nodig aan te scherpen. De VTH taken bij complexe fabrieken vraagt veel van de OD. Is het niet zinvol meer menskracht te organiseren?

Het industriële complex in de IJmond heeft een stevige impact op het milieu en het is van nationaal belang. Zolang we als maatschappij staal nodig hebben zet D66 zich in voor duurzame staalproductie met zo min mogelijke impact op de gezondheid van de omgeving. We zijn voorstander van solide vergunningen met strenge normering. We vinden het van groot belang dat de OD proactief optreedt en streng handhaaft. Dit betekent dat de OD nu en in de toekomst toegerust moet zijn op de belangrijke taak die ze – niet alleen richting Tata – vervult. Want alleen dan zal het vertrouwen van de bewoners worden hersteld.”


De gedeputeerde geeft aan alle aanbevelingen van het rapport op te gaan volgen en dat de Omgevingsdienst dat ook doet. In het eerder met andere overheden vastgestelde Programma Tata Steel zijn al verbeteringen ingezet. Dit houdt ook in om nationaal en in de EU te lobbyen voor strakkere kader voor regelgeving gericht op gezondheidsaspecten. Daarnaast is het van groot belang dat staalproductie snel minder vervuilend gaat worden in de toekomst.

D66 vroeg college om bevestiging dat de Omgevingsdienst de beschikking heeft over voldoende capaciteit en kwaliteit om de VTH-taken goed uit te voeren. Het vertrouwen in de Omgevingsdienst is bij het college hersteld. Nu gaat het om het goed uitvoeren van de aanbevelingen.

In de Provinciale Statenvergadering van 8 maart zal over het rapport een afsluitend debat gevoerd worden.


Lees hier een eerder artikel over dit onderwerp.