Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 maart 2021

Inmiddels gaat in PS online vergaderen bijna vanzelf

Iedereen is er nu wel aan gewend om online te vergaderen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Het debat is niet zo levendig als in de Statenzaal, maar de democratische besluitvorming in de provincie verloopt gewoon goed. Bij de commissievergaderingen ontvangen we weer insprekers en ook online werkbezoeken vinden weer af en toe plaats.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk stond bij de start van de Provinciale Statenvergadering op 8 maart stil bij internationale vrouwendag en 1 jaar corona. Vanuit de Provincie wordt zo veel mogelijk gedaan om in contact te blijven met de Noord-Hollanders en ze online te blijven betrekken bij het provinciale bestuur en de uitvoering van het beleid. Daarnaast hebben Provinciale Staten 2 fondsen opgericht om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten en een duurzaam herstel te helpen bespoedigen.

D66 Statenlid Linde Gonggrijp hield haar maiden speech bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Stof tot nadenken’ over de provinciale bemoeienis bij de staalfabriek in de IJmond. Zij heeft nog geen fysieke PS-vergadering in de Statenzaal in Paviljoen Welgelegen in Haarlem kunnen meemaken, en hield noodgedwongen online een prachtig persoonlijk verhaal. Lees  hier verder over de behandeling van het rekenkamerrapport.

Provinciale Staten bespraken verder de onderzoeksagenda voor het Regionaal Openbaar Vervoer Toekomstbeeld. D66 heeft er daarbij op gewezen dat het regionale OV een essentiële schakel is in het ketenvervoer. Een duurzame reiziger stapt vaak over van de ene naar de andere manier van vervoer, en ze moeten er allemaal staan. Anders werkt het systeem niet. Lees hier de inbreng van D66 woordvoerder Marcel Steeman.

“Vreemde” moties

Er werd op 8 maart gestemd over zeven “moties vreemd aan de orde van de dag”. Dit zijn voorstellen van partijen over onderwerpen die zij zelf inbrengen. Er wordt alleen over gestemd en geen debat over gevoerd. Slechts 1 van de voorstellen kreeg een meerderheid, veelal omdat je niet zonder debat besluiten wilt nemen over ingrijpende onderwerpen. Een aantal voorstellen werd om die reden ook aangehouden of ingetrokken.
D66 stemde tegen een toch aangenomen voorstel van Denk en JA21 om bij gemeenten sterk aan te dringen op goede en adequate afstemming tussen de aangrenzende buurgemeenten van de zoekgebieden voor windturbines in de regionale energie strategie (RES). D66 had drie bezwaren tegen dit voorstel. Ten eerste is dit onderwerp al eerder behandeld bij de vaststelling van het RES-proces. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het hoort er echt bij. Dat maakt een motie “overbodig”. Ten tweede was D66 het met de genoemde overwegingen niet eens al was er weinig mis met het voorstel zelf. En daar was gen debat over mogelijk. Ten derde is een “motie vreemd” voor D66 niet de manier om een dergelijk besluit te nemen als het onderwerp ook binnenkort weer met debatmogelijkheid op de agenda komt.

Terugkijken en meer informatie

Alle besluiten zoals voordrachten, ingediende moties en amendementen zijn te vinden op de website van de Provincie. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden over de verschillende voorstellen terug te vinden zijn zodra de formele papieren stemprocedure is afgerond. In april zal ook dit online afgehandeld kunnen gaan worden. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering online terugkijken.