Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 april 2021

Gezondheid voorop

D66 wil dat gezondheid van de inwoners een hogere prioriteit krijgt in onze economie. De tussentijdse rapportage van het RIVM over de gezondheid in de IJmond laat hier geen twijfel over bestaan. Statenlid Linde Gonggrijp ziet dat het college de gezondheid van de inwoners van de IJmond serieus neemt en bereid is om stappen te zetten om de gezondheid in wet- en regelgeving een betere plek te geven. Dat zal tijd nodig hebben. Tegelijkertijd dringt ze er op 19 april op aan geen dag meer te wachten met maatregelen die nu genomen kunnen en moeten worden. De provinciale commissie was het daar breed over eens. De uitdaging is om die stappen samen met het staalbedrijf snel te zetten.

De IJmond is een industrieel zeer bedrijvig gebied van grote economische waarde. Zware industrie, scheepvaart, vrachtverkeer, luchtverkeer komen samen op een plek waar veel mensen wonen en kinderen opgroeien. De impact van de economische en industriële activiteit op de omgeving is groot. Door het RIVM is in de tussenrapportage vastgesteld dat de luchtkwaliteit in de IJmond op meer dagen en uren matig en onvoldoende is. Daarnaast is vastgesteld dat verschillende acute gezondheidsklachten en chronische aandoeningen vaker bij de huisarts worden geregistreerd. De gezondheid van de bewoners in de IJmond wordt belast. Het is aan de overheid om haar burgers te beschermen tegen de negatieve effecten van industrie. Industrie waar we als maatschappij nog steeds behoefte aan hebben.

Maatregelen urgent

De noodzaak en urgentie om tot een adequate oplossing te komen is evident. Het huidige stelsel van vergunningverlening, toezicht & handhaving (VTH) en de milieuwetgeving geven te weinig waarborgen om de gezondheid van mensen voorop te stellen. D66 is dan ook van mening dat stappen gezet moeten worden om dat wel mogelijk te maken. D66 kijkt ook in eigen gelederen om op ieder niveau daar het nodige aan te doen. Het moet snel duidelijk worden wanneer welke stappen vooruitgezet gaan worden in het kader van het programma Tata Steel 2020-2050. Naast de wettelijke taken kan de provincie een regierol pakken om alle partijen in actie te laten komen.

Ook verder onderzoeken

Door het RIVM-onderzoek weten we nu meer over de gezondheidseffecten, maar nog niet alles. Het onderzoek maakt duidelijk dat de gehanteerde methodiek van jaargemiddelden onvoldoende inzicht geeft op de gezondheidseffecten van piekbelastingen en de samenstelling hiervan. D66 is voorstander van het voortzetten van onderzoek om effecten te meten en meer verbanden te kunnen leggen.

D66 is van mening dat er in de IJmond plek is voor duurzame industrie die oog heeft voor de gezondheid van mens en de omgeving. De investering van 300 miljoen van Tata Steel in duurzaamheid moet zo snel mogelijk effectief tot uitvoering komen om de grootse problemen aan te pakken. Zij weten immers ook het beste hoe ze hun processen op een effectieve manier kunnen aanpakken om die duurzame staalfabriek te realiseren. Dat moet lukken.