Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2021

Omgevingsverordening kan de inspraak in

Op 19 april jl. startte de provinciale commissie RWK de behandeling van de concept Omgevingsverordening NH2022 met het luisteren naar meer dan 100 insprekers. Op 26 april gingen de commissieleden met elkaar en het college in debat hierover. Na dit debat wordt dit concept opengesteld voor inspraak en na de zomer zullen Provinciale Staten hier een besluit over nemen.

In de omgevingsverordening staan alle provinciale regels op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Deze versie van de omgevingsverordening is de opvolger van NH2020 en is aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen om de lokale besluitvorming over de regionale energiestrategie mogelijk te maken.

D66 is tevreden over hoe de provincie met deze verordening de ruimtelijke inrichting serieus blijft nemen, natuur en landschap beschermt en ruimte schept voor de grote vraag naar woningen, maar ook naar werklocaties en stedelijke dynamiek. Daarover maken we in Noord-Holland zorgvuldige afwegingen. D66 is ook blij dat een motie in de Tweede Kamer over onze bijzondere landschappen (BPL) die dit top-down probeerde te doorkruisen, geen meerderheid kreeg.

Bart Vink, woordvoerder ruimte van D66 Noord-Holland, stelde het college nog een aantal vragen over de omgevingsverordening zelf. Hij vroeg naar maatregelen die konden helpen om de stikstofuitstoot te beperken. De commissie Remkes noemde immers ruimtelijk instrumentarium als krachtig instrument daartegen. Hij vroeg ook om een heldere toezegging voor steun aan nader onderzoek door de gemeente Amsterdams naar de overlast/gezondheidsschade die windturbines mogelijk veroorzaken als ze dicht bij woningen staan. De zorgen van de vele insprekers geven daar aanleiding toe.

Participatie

Natuurlijk ging een aantal vragen over participatie van inwoners. Zoveel insprekers zijn er zelden in de provinciale commissie. Ze kwamen bijna allemaal uit Amsterdam met dezelfde zorg: plaatsen van windturbines op korte afstand van hun woning. Al in NH2020 liet de provincie de 600 meter afstandsnorm voor windturbines onder voorwaarden los, juist om geen extra eisen bovenop de nationale wetgeving te stapelen en lokale afwegingen, samen met inwoners, mogelijk te maken. De provincie werd eerder gezien als een hindermacht en met deze wijziging werd maatwerk in de gemeente mogelijk, mits er waarborgen zijn voor natuur, landschap, leefomgeving en geluid. Gemeenten zijn leidend als het gaat om ruimtelijke inrichting en het maken van lokale keuzes. Dat is de nieuwe lijn van de Omgevingswet en zo is ook het proces om te komen tot een regionale energiestrategie ingericht.

Het college bevestigde het bovenstaande en zegde na het verzoek van Vink toe om het onderzoek van de Amsterdamse wethouder Kukenheim van volksgezondheid naar de effecten van windturbines te ondersteunen. Het al beschikbare RIVM onderzoek geeft daarop nog geen overtuigende antwoorden. Er werd vanuit Provinciale Staten ook gevraagd dit ook met andere provincies en het IPO af te stemmen, zodat er zekerheid komt over de veiligheid en gezondheid van onze inwoners.

PS wil kunnen bijsturen bij bijzondere projecten

Het college verzorgt na besluitvorming van Provinciale Staten de uitvoering van een omgevingsverordening. Voor D66 is echter belangrijk dat Provinciale Staten expliciet betrokken worden bij bijzondere projecten, d.w.z. ruimtelijke initiatieven die groots en meeslepend, of klein maar ingrijpend zijn. Zeker als de grenzen van kaders opgezocht worden, dan wil D66 dat Provinciale Staten vooraf daarin meegenomen worden.

Dat geldt ook voor de grenscorrecties voor natuur, bijzonder provinciaal landschap, bedrijventerreinen e.d.. D66 wil daarover goed geïnformeerd worden en zo nodig bijsturen. Gedeputeerde Loggen bevestigde de eerder gedane toezegging hierover. Provinciale Staten kunnen daarmee desgewenst altijd bijsturen bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen.

Navraag naar specifieke conflictsituaties met gemeenten over bouwplannen buiten bebouwd gebied in Stompetoren-West, Purmerend en Bergen, leverden een helder antwoord op van de gedeputeerde: als de wet deze bouwplannen verbiedt of als deze indruisen tegen de provinciale regels uit de Omgevingsverordening, zal de provincie handhaven. Voor Stompetoren is eerst relevant wat mogelijk is op basis van het aanstaande deltaplan wonen. Dat komt voor de zomer uit. D66 kijkt daarnaar uit.