Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 mei 2021

Provincie Noord-Holland start met aanpakken natuurcrisis

Provinciale Staten hebben op 17 mei 2021 de doelen voor daling van de stikstofdepositie per Natura2000 gebied in Noord-Holland vastgesteld. Voor woordvoerder en fractievoorzitter Amélie Strens is dit een belangrijke mijlpaal in de aanpak om de natuur te herstellen: “Deze doelen geven richting en focus, en samen met de gebiedsgerichte aanpak gaan we nu echt aan de slag. We willen geen uitstel meer en kritisch volgen hoe effectief de uitvoering is.”

Voor D66 is dit een van de belangrijkste opgaven van de provincie. Het wordt stikstofcrisis genoemd, maar is in feite de natuurcrisis. Strens: “Om tijdig bij te kunnen sturen en onze controlerende taak als Provinciale Staten te kunnen vervullen is een goede monitoring van de uitvoering van groot belang. We moeten goed in de gaten houden, dat we de doelen halen. En nog beter: overtreffen.”  Het college heeft bevestigd dat dit de minimum doelen zijn. Kansen om meer te bereiken zullen benut worden. De minimum doelen zijn om 40% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositie waarde (KDW) te brengen in 2025, vervolgens 50% in 2030 en 74% in 2035.

Om zowel verduurzaming van de landbouw als woningbouwprojecten mogelijk te maken wordt in Noord-Holland nog bekeken hoe “salderen” en – wellicht tijdelijk ook – “verleasen” in te zetten zijn. Dit zijn rekenmethoden om uitzonderingen op regels mogelijk te maken onder voorwaarden. Voor D66 moet het altijd gaan om het reduceren van de daadwerkelijke uitstoot en juridisch houdbaar zijn.

Het is deze maand 2 jaar geleden dat de Raad van State haar uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde dat het PAS niet als basis gebruikt mag worden voor vergunningen voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Deze uitspraak is een kentering geweest. Nieuwe vergunningen lagen vanaf dat moment stil. Ook het rapport Remkes bevestigt de kwetsbare staat van onze natuurgebieden en maakt duidelijk dat niet alles overal meer kan.

De inzet van D66 in dit dossier is vanaf het begin af aan helder: De stikstofuitstoot moet drastisch omlaag, zodat we onze natuur beter beschermen en we vervolgens ook weer de nodige (bouw)vergunningen voor bijvoorbeeld woningen kunnen uitgeven. De concrete doelen die nu in Noord-Holland gehanteerd gaan worden zijn in lijn met de landelijke geformuleerde doelen in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

D66 wil de klimaatdoelen halen en daar vanuit de Provincie aan bijdragen wat we kunnen. Daarom is samen met  GroenLinks, PvdA en SP op 17 mei nog een voorstel gedaan. De motie om nu meteen te starten met voorbereidingen voor vervolgactie om voor 2030 al 55% CO2 reductie te realiseren, is aangenomen.