Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

Toch weer een voordelig jaarresultaat. Financiën nog steeds robuust

De Jaarstukken 2020 en de Kaderbrief 2022 zijn op 28 juni in Provinciale Staten besproken en vastgesteld. Het terugkijken viel mee want ondanks een roerig vorig jaar is de onderbesteding gereduceerd en komt de provincie uit op een voordelig jaarresultaat. De provincie heeft steeds beter beheerste financiële processen en woordvoerder Arja Kapitein heeft het college en de organisatie hiervoor gecomplimenteerd.

Terugkijken

In 2020 is er voor D66 veel bereikt. Vijf zaken vallen daarbij op. Het vrijmaken van 110 miljoen euro voor het noodfonds en herstelfonds als gevolg van de coronacrisis is financieel een geweldige impuls voor de getroffen economie in Noord-Holland. Ten tweede is het gereedkomen van de Voedselvisie voor D66 belangrijk. Het is de eerste keer dat wij als provincie een visie voor ons voedsel hebben in haar totale keten en niet specifiek op een losstaand onderdeel. Ten derde is er goede voortgang in het realiseren van onze natuurdoelen. Niet eenvoudig en wij willen altijd meer “NNN”, maar er zijn belangrijke stappen genomen. Hierbij is de gebiedsgerichte aanpak cruciaal. Als vierde punt willen wij de focus die wij nu zetten op onze fietsplannen in het Perspectief Mobiliteit benadrukken Dit is een belangrijk middel om de mobiliteit in onze provincie effectief en duurzaam te verbeteren. Als laatste zijn voor D66 de co-creatie processen en voortgang rondom de regionale energiestrategie (RES) een prestatie. Intens, maar broodnodig. Het klimaatprobleem is immers immens groot en zorgwekkend. Ook recent hebben we dit weer gezien met de wateroverlast in onze provincie. Een issue wat statistisch maar eens per 1000 jaar, maar de opwarming van de aarde waarschijnlijk wel meer zal gaan plaatsvinden

Vooruitkijken

Bij de Kaderbrief kijken we naar de toekomst en geven we inbreng voor de begroting van het volgende jaar. De uitvoering van de voedselvisie kan een grote positieve impuls geven aan de transitie van de landbouw & voedselsector. Dit is een belangrijk speerpunt voor D66. De verdere uitbouw van de gebiedsgerichte aanpak, waarin duurzame landbouw, waterbeheer, natuurontwikkeling, biodiversiteit, stikstofproblematiek, duurzame bedrijvigheid samenkomen, is belangrijk voor een integrale aanpak van problematiek en de basis voor participatie van alle betrokkenen. De invoering van de Omgevingswet en onze Omgevingsverordening 2.0 waarmee we wonen en werken mogelijk willen maken en onze prachtige leefomgeving willen beschermen zal hopelijk nu snel echt volgen. De Provincie Noord-Holland is er klaar voor. Het volgende jaar staat natuurlijk ook in het teken van herstel van de economie na de Corona-crisis. De provincie draagt onder meer bij met het economisch en duurzaam herstelfonds, een nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij en impulsen voor de energie- en warmtetransitie. Een langere termijn zorg blijft de uitwerking van scenario’s hoe om te gaan met de fysieke infrastructuur – de wegen, fietspaden, kanalen, bruggen en andere kunstwerken. De uitgaven voor beheer en onderhoud groeien en de huidige financiële huishouding kan deze uitgaven in de toekomst niet kan dekken. Dat kunnen we niet alleen binnen Noord-Holland oplossen, maar moet wel aangepakt worden.

Er is ook nog onzekerheid over de voor de zomer te verwachten vraag van Alliander voor extra geld om te investeren in de energie infrastructuur. Dit is belangrijk voor de energietransitie. Toch is de verwachting dat het voordelige jaarresultaat besteed kan worden aan nieuwe ambities. Veel partijen hadden hun lijstje klaar. D66 heeft daar de thema’s aquathermie & innovatief watergebruik, energie-coöperaties, doorfietsroutes, onderhoud cultuurlandschap en sociale innovaties.

Tijdens de commissiebehandeling van de datastrategie heeft D66 de toezegging gekregen dat onderzocht gaat worden hoe de planning & control cyclus beter ondersteund kan worden met data om te komen tot betere beleidsindicatoren – met name indicatoren die de maatschappelijke effecten in beeld brengen. D66 is benieuwd naar wat hier uit gaat komen.