Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2021

Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Provinciale Staten (PS) hebben op 5 juli wensen en bedenkingen bepaald bij de concept-verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daar is in de provinciale commissie RWK eerder al uitgebreid over gesproken. D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en PvdD een belangrijke aanvulling op het voorstel van het college voorgesteld: Voor D66 is belangrijk dat we inzetten op afgesproken woningbouwlocaties – met name binnenstedelijk – en bij multimodale verkeers- en vervoersknooppunten en dáár de bouwproductie op gang brengen. Op die manier kunnen andere locaties van nieuwe bebouwing worden gevrijwaard. Statenlid en woordvoerder Bart Vink: “Deze strategische keuze zou expliciet vermeld moeten worden. De ambities in de woonakkoorden met de regio’s en het provinciale masterplan wonen moeten overeenstemmen en elkaar versterken.”

De partners van de MRA werken momenteel samen met het Rijk aan een verstedelijkingsstrategie. Dit is gezamenlijk beleid met de ambitie dat de MRA zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een internationale topregio met een hoge leefkwaliteit. Het verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn vormt het gemeenschappelijke kader voor noodzakelijk geachte interventies van Rijk en regio gericht op een ‘Metropool van grote klasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’. Met ontwikkelprincipes, toekomstbestendige systemen, handelingsperspectieven voor integraal te ontwikkelen gebieden waarbij ieders kracht en identiteit benut wordt. En aandacht voor fasering, uitvoering, governance en borging, als ook een investeringsstrategie.

De MRA is een belangrijk samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en vervoerregio Amsterdam. Samenwerking met de omgeving is dat echter ook. In een voorstel van diverse partijen is gevraagd om dit met name samen te werken met de gemeenten en bedrijven in de Noordkop en de haven van Den Helder voor de aanlanding van wind op zee, alsmede de productie en distributie van waterstof. Mede om de schaarse ruimte efficiënt te gebruiken willen PS dat er verder gekeken wordt dan de MRA en het Noordzeekanaalgebied.

Daarnaast heeft in een breed gedragen voorstel van PS aan het college gevraagd om in MRA-verband de inzet op een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn.