Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

De stichting Noord-Holland Referendum heeft de Statengriffie laten weten dat zij handtekeningen willen verzamelen voor een referendumverzoek over de RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. Dit verzoek is voorzien van voldoende ondersteuning en derhalve getoetst aan de provinciale referendumverordening. Het provinciaal raadgevend referendum is een bruikbaar democratisch instrument mits een verzoek voldoet aan de criteria van de verordening. Criteria zijn er om dit democratische instrument effectief in te kunnen zetten over een besluit van Provinciale Staten. 

D66 is voorstander van het instrument referendum, en wel bij voorkeur het bindend correctief referendum. Als echte noodrem op onze democratie. Fractievoorzitter Amélie Strens: “Het feit dat wij voorstander zijn van dit instrument wil niet zeggen dat het altijd ingezet kan worden en elk verzoek om een referendum toegestaan moet worden. Het is voor D66 van belang dat er daadwerkelijk iets met de uitkomst van het referendum gedaan kan worden en we de input van onze inwoners serieus nemen. Daar zit voor D66 in dit geval de crux.” 

Provinciale Staten zijn door onafhankelijke juristen geadviseerd over het van toepassing zijn van de criteria uit de referendumverordening. Daaruit bleek dat Provinciale Staten zelf een oordeel moeten vormen over onder meer de spoedeisendheid, dringende provinciale belangen, of er sprake is van uitvoering van een besluit van hoger bestuursorgaan of een eerder genomen besluit. Ook besluiten die strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties zoals de Verenigde Naties worden uitgesloten. Op 5 juli hebben Provinciale Staten daar een debat over gevoerd. 

Het oordeel van de D66-fractie is dat er in dit geval sprake is van dringende provinciale belangen en spoedeisendheid. De RES 1.0 is opgesteld van onderop, met participatie van heel veel inwoners, in nauwe samenspraak en op basis van co-creatie met alle Noord-Hollandse gemeenten en de waterschappen in de RES-regio’s. Wij geven hiermee uitvoering aan het vastgestelde klimaatakkoord van het Rijk, een besluit van een bovenliggende overheid. Het zijn bestuurlijke ambities en zoekgebieden die Provinciale Staten hebben bekrachtigd. Het zijn gezamenlijk vastgestelde ambities waar wij niet als enige overheid zelfstandig over besluiten. Om al deze redenen vindt D66 het in dit geval niet verstandig om er een referendum over uit te schrijven.  

D66 heeft voor de voordracht gestemd. Het verzoek voor dit referendum is in meerderheid afgewezen.