Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 mei 2022

Coalitie in Noord-Holland creëert ruimte voor realisatie klimaatambitie

De Provinciale Statenvergadering van 23 mei was een belangrijk moment voor de ruimtelijke ordening en de klimaatambities van de coalitie in Noord-Holland. Zowel de Partiële Herziening van de Omgevingsverordening 2020 als de Omgevingsverordening 2022 stonden op de agenda. Twee belangrijke besluiten voor de uitvoering van het klimaatakkoord in de Provincie, waar D66 meermaals de urgentie voor heeft onderstreept.

Ruimte voor duurzame projecten

In de besluiten worden de Noord-Hollandse bovenwettelijke regels voor Wind op Land afgeschaft. Het uitgangspunt van de Provincie zal voortaan de mate van overlast van windmolens zijn, in plaats van een harde afstandsnorm. Daarmee wordt ruimte geschept voor nieuwe duurzame projecten in Noord-Holland, waarmee de energietransitie een nieuwe impuls krijgt. Dat neemt niet weg dat belangen van inwoners en omwonenden geborgd blijven: Door ‘overlast’ als uitgangspunt te nemen bij Wind op Land projecten, blijven zorgvuldigheid en gezondheid in het inpassingsproces gewaarborgd.

Referendumverzoek tegen Wind op Land

Tegen de agendapunten was een referendumverzoek ingediend door Stichting Windalarm. Het referendumverzoek leidde tot een lastige afweging voor de Statenfractie van D66. Enerzijds staat D66 voor democratische vernieuwing, ook op lokaal niveau in de Provincie. Anderzijds is de urgentie van de klimaatcrisis groot. Fractievoorzitter Amélie Strens verwees in de bijdrage dan ook naar de botsing tussen twee kernwaarden van D66. ‘’Aan de ene kant streed Van Mierlo in zijn tijd tegen de verzuiling en voor democratische vernieuwing. En aan de andere kant streed Jan Terlouw, voor een groene wereld, waarmee D66 de eerste klimaatpartij werd van Nederland’’.

‘Klimaatverandering wacht niet’

De Noord-Hollandse referendumverordening biedt ruimte voor een politieke afweging wanneer sprake is van een spoedeisend of dringend provinciaal belang. De Statenfractie heeft in dat licht tegen het referendumvoorstel gestemd. Door de urgentie van klimaatverandering en de vertraging die een referendum zou meebrengen voor de uitvoering van het klimaatakkoord, is er voor de fractie sprake van een spoedeisend belang. Fractievoorzitter Strens benadrukte hierbij: ‘’ Klimaatverandering wacht niet. Bij politicus zijn, hoort keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. De Noord-Hollandse burgers, de volgende generatie: zij verwachten dat van ons’.