Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Inbreng D66 bij algemene beschouwingen 2009

Algemene Beschouwingen D66 Noord-Holland ter gelegenheid van de ontwerp programmabegroting 2009, uitgesproken op maandag 29 september 2008 te Heiloo door Joke Geldhof<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Voorzitter, in juni van dit jaar, toen wij de kaders voor het beleid en de begroting 2009 bespraken, voorzagen wij al…

Bekijk nieuwsbericht

nieuwe feiten moeten leiden tot heroverweging tracébesluit

Het vorige week verschenen rapport van het gerenommeerde onderzoeksbureau DHV heeft nieuwe feiten aan het licht gebracht, die tot een heroverweging van de tracékeuze van de opgewaardeerde Westfrisiaweg moeten leiden, zo meent de Provinciale Staten fractie van D66. De keuze van dit traject is voor de streek immers één van de belangrijkste beslissingen van de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil Saldireserve Provincie Noord-Holland verlagen

Bij de behandeling van de jaarstukken 2007 heeft D66 statenlid Zafer Yurdakul een motie ingediend om de saldireserve met € 50 miljoen te verlagen. “De bestemmingsreserves zijn in 2007 met € 10 miljoen toegenomen tot € 657 miljoen. In dit bedrag zijn vele investeringen opgenomen met de daarbij behorende eigen risico’s. De saldireserve bedraagt €…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen n.a.v. nieuw rapport

Op 17 maart jl. hebben Provinciale Staten het Regioakkoord Opwaardering Westfrisiaweg (N23) vastgesteld. D66 heeft als voorstander van de opwaardering van de Westfrisiaweg (de verbinding tussen Alkmaar via Hoorn aar Enkhuizen), toen ingestemd met het Regioakkoord met de kanttekening niet akkoord te zijn met de keuze voor de zuidelijke variant ter hoogte van Enkhuizen. Bij dat tracé worden de Lintbebouwing bij Hoogkarspel en het…

Bekijk nieuwsbericht

Alleen D66 tegen verhoging provinciale motorrijtuigenbelasting

Bij de behandeling van de Lentenota 2008 heeft D66 een motie ingediend om de verhoging van de opcenten per 1 april 2009 te schrappen. Iedere onderbouwing voor de opcentenverhoging ontbrak. Het enige dat werd genoemd was dat de opcentenverhoging ruimte bood voor x miljoen extra was voor wegen, x mln voor openbaar vervoer, x mln…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vindt flexibilisering Welzijn & Zorg geen doel op zich!

Hevige discussies in de commissie Sociale Infrastructuur waren vooraf gegaan. Op 23 juni 2008 stond dan de notitie op de agenda van Provinciale Staten, om de kaders voor het door GS uit te werken beleid op het gebied van Welzijn & Zorg in de periode 2009-2012. De bijdrage van Joke Geldhof in het debat:<?xml:namespace prefix…

Bekijk nieuwsbericht

Fractie D66Noord-Holland bekijkt locaties in Monnickendam

Zaterdag 10 november hebben leden van de Provinciale Statenfractie van D66 de verschillende locaties voor een nieuw bedrijventerrein rondom Monnickendam bekeken. Hierbij hebben wethouder Bouwman van Ruimtelijke Ordening en de burgemeester van de gemeente Waterland het nodige toegelicht over nut en noodzaak en de afwegingen die bij de locaties een rol hebben gespeeld. Daarnaast heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Geen hogere lasten voor de Noord-Hollandse automobilisten

Provincies heffen steeds meer belasting. Met in totaal 1,2 miljard euro komt er dit jaar 80% meer motorrijtuigenbelasting binnen dan in 2000! Minder dan een kwart daarvan kan aan de inflatie worden toegeschreven. Ondanks die enorme stijging is de publieke aandacht vooral gericht op belastingen van Rijk en gemeente (OZB levert jaarlijks in totaal zo'n 2,5…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen over bedrijventerrein Jaagweg

In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld: – realisering van het regionale bedrijventerrein…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over Binnenduinrand

Binnenkort wordt door de gemeenteraad van Haarlem het bestemmingsplan “Binnenduinrand” vastgesteld. Dit gebied bergt waardevolle natuur in zich en de Statenfractie van D66 vindt het van het grootste belang dat deze natuur beschermd blijft. In het in Haarlem voorliggende bestemmingsplan wordt overeenkomstig het Landschapsbeheerplan deze natuur in de Binnenduinrand gerealiseerd op basis van vigerend rijks-…

Bekijk nieuwsbericht

Impressie van en D66-inbreng bij begrotingsbehandeling 2007

D66 heeft zich vooral ingezet op het teniet doen van de kaasschaafmethode, waardoor kunst- en  cultuurinstellingen zo’n € 400.000 moeten inleveren. Helaas kregen we daar de  handen niet voor op elkaar. De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en GL hadden vooraf bepaald dat ze de € 8,5 miljoen die ze ‘gevonden’ hadden zouden uitgeven aan ándere…

Bekijk nieuwsbericht
Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagavond 19 november een streep gezet door de verstedelijkingsplannen van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp aan de oevers van de Sloterplas. Samen met de provinciale fractie van GroenLinks heeft D66Noord-Holland de meerderheid van de statenleden weten te overtuigen dat de Sloterplasoevers groen en openbaar toegankelijk moeten blijven.  Met de aanname van een amendement is de zogeheten…

Bekijk nieuwsbericht

Bestuurdersdag D66Noord-Holland in Velsen

De jaarlijkse traditie van D66Noord-Holland om met alle lokale en regionale bestuurders bijeen te komen was dit jaar op vrijdag 23 november in Velzen-Zuid. Ruim twintig bestuurders waren aanwezig om D66-wethouder Annette Baerveldt te horen over het Dossier Beeckesteijn, oftewel de 'Rood-voor-Groen-discussie'. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en om informeel met elkaar te praten…

Bekijk nieuwsbericht

Uitreiking eerste landschapsprijs Noord-Holland

Donderdag 1 maart heeft D66-gedeputeerde Patrick Poelmann de eerste Noord-Hollandse landschapsprijs uitgereikt. De landschapsprijs is een initiatief van de statenfractie van D66 in Noord-Holland en is in juli 2006 door Provinciale Staten omarmd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Lijsttrekker Joke Geldhof: "In Noord-Holland zijn vele vrijwilligers, organisaties en architecten bezig…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland verbaasd over GS m.b.t. Wegen om te bevaren

De statenfractie van D66 Noord-Holland is verbaasd over het standpunt van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het uitvoeren van het D66-initiatiefvoorstel Wegen om te bevaren. Statenlid Hans Berkhout is in de pen geklommen en stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 10 juli 2006 hebben Provinciale Staten het D66-initiatiefvoorstel Wegen om te…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil kustbus op waterstof

D66 Noord-Holland wil de Noord-Hollandse kustbus op waterstof laten rijden. Daartoe heeft lijsttrekker Joke Geldhof, samen met de D66-statenleden Hein Struben en Leo Cornelissen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. De vragen treft u onderstaand aan.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Sinds enige jaren rijdt met veel succes tussen…

Bekijk nieuwsbericht

Valentijnsactie 2007

Zondagmiddag 11 februari heeft D66-fractievoorzitter en provinciaal lijsttrekker Joke Geldhof, samen met D66-kandidaat-statenlid Zafer Yurdakul, een Valentijnshart uitgereikt aan de vrijwilligers van de Weekend-Academie/Stichting Educatieve Begeleiding Amsterdam. Jongeren tussen 9 en 16 jaar in de Amsterdamse wijk Bos & Lommer krijgen elke zaterdag of zondag professionele huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstrainingen en sport, spel en andere vormen…

Bekijk nieuwsbericht

PS unaniem akkord met D66-voorstel "Wegen om te bevaren"

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn tijdens de statenvergadering van 10 juli unaniem akkoord gegaan met het D66-initiatiefvoorstel “Wegen om te bevaren”. Met dit voorstel wil de statenfractie van D66 in Noord-Holland de bereikbaarheid in de Randstad bevorderen door meer gebruik te maken van vrachtvervoer over water. Statenlid Hans Berkhout is zeer verheugd over de aanname…

Bekijk nieuwsbericht

Inbreng D66 bij voorjaarsnota 2008 en kaderbrief 2009

Op 16 juni debateerden Provinciale Staten van Noord-Holland over de 1e échte vertaling van het collegeprogramma van het in april 2007 aangetreden college. Helaas moesten wij constateren dat de inhoud allemaal geen verrassing was. In feite was er weinig nieuws onder de zon gekomen. Fractievoorzitter Joke Geldhof: De D66-fractie wacht nog steeds vol verwachting op het…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland hard op weg naar 3.000 leden

Het afgelopen half jaar is het aantal leden in de regio Noord-Holland gegroeid met maar liefst 308 leden. Oftewel een stijging met 12,6%. Dit komt vooral door de 473 nieuwe leden die D66 welkom heeft mogen heten. Dat zijn er bijna 20 per week. Allemaal inwoners van Noord-Holland die D66 steunen. D66Noord-Holland begon 2008 met 2.444 leden en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vraagt Borghouts ondersteuning te bieden aan TU Delft

Dinsdag 13 mei is het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in vlammen opgegaan. D66 stelt voor dat Borghouts een bemiddelende rol gaat spelen tussen de TU Delft en Noord-Hollandse kennisinstellingen om werkruimte en middelen beschikbaar te stellen alsmede om als provincie op andere manieren hulp te bieden aan de vele…

Bekijk nieuwsbericht

D66 treedt toe tot college in Alkmaar en Uitgeest

Na eerst weer in Enkhuizen een wethouder geleverd te hebben, is donderdag 24 april Nico Alsemgeest benoemd tot wethouder in Alkmaar. Daarmee treedt de eenmansfractie D66Alkmaar toe tot het college in Alkmaar, bestaande uit PvdA, CDA, Groenlinks en D66. Het college beschikt hiermee over de kleinst mogelijke meerderheid: 19 van de 37 zetels.<?xml:namespace prefix = o…

Bekijk nieuwsbericht

D66 voor Westfrisiaweg, maar tegen tracékeuze Heerhugowaard en Enkhuizen

In de infrastructuur boven het Noordzeekanaal zitten enkele zwakke schakels. De N9 naar Den Helder is nog altijd 2-baans en diverse aansluitingen van Provinciale wegen, zoals de N242/N241 verdienen verbetering. Één belangrijke Oost-West verbinding heeft dringend behoefte aan meer capaciteit, dat is de verbinding tussen Alkmaar via Hoorn naar Enkhuizen. De bedrijvigheid en daarmee de…

Bekijk nieuwsbericht

Noord-Holland stemt in met Wieringerrandmeer

Begin maart 2008 hebben de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer ingestemd met het businessplan en op 17 maart 2008 lag het finale besluit voor aan Provinciale Staten. Een grote groep jonge boeren was naar het tijdelijke Provinciehuis in Heiloo gekomen om hun weerstand kracht bij te zetten. Want op het land dat onder water gezet…

Bekijk nieuwsbericht

Standpunt D66Noord-Holland m.b.t. herindeling Gooi- en Vechtstreek

Op 17 maart 2008 heeft een ruime meerderheid van de Provinciale Staten ingestemd met het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek om de gemeenten Bussum, Naarden, Weesp en Muiden samen te voegen tot een nieuw te vormen gemeente. Hieronder leest u de inbreng van D66Noord-Holland tijdens het debat over dit onderwerp. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"…

Bekijk nieuwsbericht

College voor PvdA en GL belangrijker dan natuur & milieu

Op 11 februari 2008 hebben Provinciale Staten de waterschapsreglementen in verband met de herziene Waterschapswet vastgesteld. Die nieuwe Waterschapswet borduurt nog steeds voort op historie. Ook al is het aantal geborgde (van te voren aan organisaties toegekende) zetels lager dan in de oude wetgeving, het blijft hinken op twee gedachten door uit te gaan van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over salaris van bestuursleden NUON

In de afgelopen jaren heeft D66Noord-Holland herhaaldelijk de Gedeputeerde Staten opgeroepen alles in het werk te stellen om het salaris (inclusief bonussen) van topman Van Halderen en overige NUON-directieleden substantieel te verminderen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau dat past bij een onderneming in de publieke sector.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Die weken…

Bekijk nieuwsbericht

Betere onderbouwing tracékeuze Westfrisiaweg

Donderdagavond 6 maart heeft de Provinciale Statenfractie van D66 gepleit voor een betere onderbouwing van de eindvarianten van zowel het Noordelijke als Zuidelijke tracé van de Westfrisiaweg-Oost nabij Enkhuizen. De keuze van het traject is voor de streek één van de belangrijkste beslissingen van de eeuw. D66 vindt dat in de afweging tussen de Noordelijke…

Bekijk nieuwsbericht
Valentijnsactie 2008

Valentijnsactie 2008

Op Valentijnsdag heeft D66Noord-Holland samen met D66Purmerend de vrijwilligers die in het Waterlandziekenhuis actief zijn een hart onder de riem gestoken. Ook andere D66-afdelingen hebben hun vrijwilligers in het zonnetje gezet. “Zonder hun inzet zou het ziekenhuis niet kunnen functioneren en dat mag meer aandacht krijgen. Dat verdienen deze hardwerkende vrijwilligers”, aldus…

Bekijk nieuwsbericht

Statenfractie stelt vragen over Oevers Sloterplas

Op 19 november 2007 hebben Provinciale Staten bij de vaststelling van de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid besloten niet akkoord te gaan met de verstedelijkings- en uitbreidingsplannen voor de Sloterplas-oevers van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. De voorgestelde wijziging van de rode contour werd afgewezen. Het besluit was onder andere gebaseerd op het standpunt van…

Bekijk nieuwsbericht

ARV D66Noord-Holland 15 februari 2008 in Amstelveen

Beste Democraten, <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> het regiobestuur nodigt u van harte uit voor de ARV Noord-Holland op vrijdag 15 februari om 19.30 uur in Amstelveen: Volksuniversiteit Amstelland, Stadsplein 97, 1181 ZM Amstelveen. Thema van deze regiovergadering is "Wat moet je doen om terug te keren in de…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwjaarsreceptie D66Noord-Holland / D66Amsterdam

Op zaterdag 12 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Deze viert D66Noord-Holland samen met D66Amsterdam. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Grand Café ‘Zink’ van het geheel vernieuwde Marnixbad: Marnixplein 1 te Amsterdam.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> We gaan er een feestje van maken. Immers het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 november 2009
D66 stelt vragen over locatiekeuze nieuwbouw Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

D66 stelt vragen over locatiekeuze nieuwbouw Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk is een essentiële voorziening in de directe nabijheid van het grote industriële complex van Corus en andere Zeehavengebonden activiteiten. Calamiteiten bij dit industriële complex en niet te vergeten het sluizencomplex en de doorvaart over het Noordzeekanaal (met onder meer cruisevaart met grote aantallen passagiers!) vragen om een bijzondere…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 november 2009
D66 wil Scheringa Museum voor Realisme voortzetten in het Noord-Hollandse Opmeer

D66 wil Scheringa Museum voor Realisme voortzetten in het Noord-Hollandse Opmeer

Door het faillissement van de DSB Bank dreigt het doek ook te vallen voor het Scheringa Museum voor Realisme. Dit museum is een geweldig mooie aanvulling op het cultureel landschap in Noord-Holland. De collectie van het museum is omvangrijk en telt vele prachtige meesterwerken. De hele collectie zou worden tentoongesteld na voltooiing van het nieuwe…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 28 september 2009
D66 dient initiatiefvoorstel Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal in

D66 dient initiatiefvoorstel Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal in

Omdat het erfgoedbeleid in Noord-Holland verkokerd is en te ver van de maatschappij af staat heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland een initiatiefvoorstel ingediend. Maandag 28 september staat het initiatief ‘Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal’ op de agenda van de Provinciale Statenvergadering. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Cultureel erfgoed…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over voortgang woningbouw in Waterland en de Beemster

D66 stelt vragen over voortgang woningbouw in Waterland en de Beemster<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Op 27 augustus 2009 heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De D66 statenfractie maakt zich zorgen over de voortgang van de woningbouwopgave van 6000…

Bekijk nieuwsbericht
1 13 14 15