Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018 donderdag 12 april 2018
Waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

Waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

De omgevingswet treedt over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de omgevingsvisie NH2050 op. In de ontwerp omgevingsvisie onderscheiden we, vooralsnog, vijf bewegingen. Een daarvan is ‘nieuwe energie’. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Maar waar willen we ruimte geven aan het opwekken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 maart 2018
Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 wordt binnenkort opengesteld. De regionale verkiezingscommissie (RVC)verzorgt de interne verkiezing van de lijsttrekker. Op 27 januari 2018 heeft de ledenvergadering (ARV) besloten om zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen en een profiel voor de kandidaten vastgesteld.…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Op initiatief van de Statenfracties van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 sluit de provincie Noord-Holland zich ook aan bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Inmiddels hebben honderden gemeenten, de provincies Brabant, Groningen en Limburg, verschillende Waterschappen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 maart 2018
Toekomstperspectief Kust 2040 goede balans tussen rust en reuring 

Toekomstperspectief Kust 2040 goede balans tussen rust en reuring 

Provinciale Staten Noord-Holland hebben op 26 maart 2018 ingestemd met het Toekomstperspectief Kust. Dit stuk beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. Het Toekomstperspectief is tot stand gekomen in co-creatie met 27 partners, waaronder gemeenten, natuurorganisaties, waterbeheerders en de recreatiesector.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 maart 2018
Op naar een slagkrachtiger en professioneler Waddenfonds

Op naar een slagkrachtiger en professioneler Waddenfonds

Op 26 maart bespraken Provinciale Staten het rapport van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer over het Waddenfonds. Het rapport doet een aantal aanbevelingen om de uitvoeringspraktijk van het fonds te verbeteren te professionaliseren, door onder andere de besluitvorming onafhankelijk te maken en te zorgen voor een evaluatiesysteem dat inzicht geeft aan de effectiviteit van de…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland legt de lat hoger

Noord-Holland legt de lat hoger

Een investering van €69 miljoen voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van VVD, D66, PvdA en CDA. De eerste stappen voor deze grote investering zijn in 2017 gezet. Nadat de coalitiepartners begin 2015 de handen ineen sloegen met het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 maart 2018 donderdag 8 maart 2018 woensdag 21 februari 2018 woensdag 14 februari 2018
D66 Valentijn voor vrijwilligers

D66 Valentijn voor vrijwilligers

Jaarlijks zet D66 – voor het 27e jaar op rij – vrijwilligers in het zonnetje op Valentijnsdag. D66 deelt dit jaar in Noord-Holland onder meer in Zaandam, Diemen, Den Helder, Huizen, Langedijk, Halfweg, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmermeer, Heemstede taarten uit om vrijwilligers een hart onder de riem te steken. “Vrijwilligers maken veel mogelijk in de samenleving…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 februari 2018
Financiële ondersteuning voor innovatieve MKB-ondernemingen

Financiële ondersteuning voor innovatieve MKB-ondernemingen

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 ingestemd met de oprichting van een innovatiefonds voor innovatie ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). De doelstelling van het fonds is het verminderen van het financieringstekort voor Noord-Hollandse bedrijven bij projecten in vroege innovatiefases. Door het verstrekken van leningen aan innovatieve bedrijven kunnen deze bedrijven de slag…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 februari 2018
Provincie gaat investeren in versnelling woningbouw

Provincie gaat investeren in versnelling woningbouw

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 unaniem ingestemd met maatregelen om de woningbouwproductie in Noord-Holland te versnellen. Hiermee wordt een bedrag van ruim 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om onder meer de knelpunten bij woningbouwplannen te onderzoeken, de capaciteitsproblemen bij gemeenten weg te nemen en het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen te verbreden. Gedeputeerde Wonen…

Bekijk nieuwsbericht
Alle huizen in Noord-Holland moeten duurzamer. De Provincie helpt.

Alle huizen in Noord-Holland moeten duurzamer. De Provincie helpt.

Op 12 februari 2018 hebben Provinciale Staten besloten om een ambitieus programma te gaan uitvoeren om de bestaande woningvoorraad in Noord-Holland te verduurzamen. Hiervoor wordt ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zowel de Provincie zelf, het Rijk en de Europese Unie hebben de ambitie om in 2050 de energievoorziening volledig te hebben…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 januari 2018
D66 stelt vragen over afspraken gebruik Naardertrekvaart

D66 stelt vragen over afspraken gebruik Naardertrekvaart

D66 wil graag inzicht verkrijgen in de motivatie voor het openbreken van de overeenkomst voor het gebruik van de Naardertrekvaart. Deze afspraken waren onderdeel van het plan  “Naarden buiten de Vesting”. De wijzigingen hebben met name voor de roeivereniging grote consequenties. Daarom gaat Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 hier in de commissie Natuur, Landschap, Milieu…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 december 2017 maandag 18 december 2017
Provinciale samenwerking wordt geïntensiveerd met meer budget

Provinciale samenwerking wordt geïntensiveerd met meer budget

Het Interprovinciaal Overleg, vrijwel altijd afgekort als IPO, is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse Provincies. De samenwerking is de afgelopen jaren actiever geworden. Het IPO vormt steeds meer een forum voor kennisuitwisseling tussen de verschillende provincies. Zo wordt er nu intensief samengewerkt voor de uitvoering van de Omgevingswet. De samenwerking stelt provincies in staat samen…

Bekijk nieuwsbericht
Op koers naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Op koers naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten de “Koers naar de Omgevingsvisie NH2050” vastgesteld. “Dit is voor D66 een mooie mijlpaal!” stelt Amélie Strens, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “hiermee geven we het startsein voor de volgende besluitvormingsronde naar een provinciale Omgevingsvisie voor Noord-Holland. Zo ver vooruit kijken en het eens zijn over de doelen is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 december 2017 donderdag 16 november 2017 dinsdag 14 november 2017 maandag 13 november 2017
Verkenningsjaar voor betere samenwerking in natuur & landbouw

Verkenningsjaar voor betere samenwerking in natuur & landbouw

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 13 november 2017 het jaarlijkse Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Om meer vooruitgang op biodiversiteit te gaan boeken is een voorstel aangenomen om in een verkenningsjaar met alle partijen te overleggen hoe natuurorganisaties & agrariërs samen op dat gebied meer kunnen bereiken. Voor D66 ligt de nadruk op de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht
D66-geluid stevig verankerd in koersdocument Omgevingsvisie

D66-geluid stevig verankerd in koersdocument Omgevingsvisie

Op maandag 13 november kwamen Provinciale Staten (PS) bijeen om de reactie van het college op visies en ingediende moties voor de concept Omgevingsvisie te bespreken. D66 had tijdens de eerste termijn op 9 oktober moties ingediend die passen bij drie hoofdambities: een duurzaam Noord-Holland, een aantrekkelijk Noord-Holland en een bereikbaar Noord-Holland. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 november 2017
Naar een integraal afwegingskader voor duurzame mobiliteit

Naar een integraal afwegingskader voor duurzame mobiliteit

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 6 november 2017 het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) vastgesteld.  Het PMI geeft naast een meerjarenplanning de onderbouwing voor de investeringen, een regionale blik en status-informatie over de projecten. Hiermee hebben Provinciale Staten grip op de omvangrijke investeringsagenda voor mobiliteit.  Ook een PMO is vastgesteld met een financiële meerjarenplanning voor…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 november 2017
Meer lef in Noord-Holland

Meer lef in Noord-Holland

Op 9 november 2017 kwamen Provinciale Staten bijeen in Haarlem om de begroting 2018 te bespreken. D66-fractievoorzitter Ilse Zaal concludeert in haar algemene beschouwingen dat het goed gaat met Noord-Holland: de provincie is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Ook de uitvoering van het coalitieakkoord ligt op koers. Ondanks dat…

Bekijk nieuwsbericht
D66: breng ‘groene longen’ van Amsterdam in kaart

D66: breng ‘groene longen’ van Amsterdam in kaart

Tijdens de bespreking van de begroting 2018 heeft D66 aandacht gevraagd voor een vijftigtal eeuwenoude buitenplaatsen aan weerszijden van Amsterdam. Deze ‘groene longen’, een door water gebonden cultuurhistorische eenheid in het Noord-Hollandse landschap, ontstonden in de Gouden Eeuw als verbinding tussen de stad en groene omgeving.Fractievoorzitter Ilse Zaal over het belang van het in kaart brengen van de buitenplaatsen: “Dit gemeentegrens overstijgend stuk erfgroen…

Bekijk nieuwsbericht
Voortgang op waterbestendig Westpoort

Voortgang op waterbestendig Westpoort

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag 6 november 2017 de begroting 2018 besproken. Door een voorstel van D66 is besloten om de regierol op te pakken om snel met alle betrokken partijen tot concrete plannen te komen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur van havengebied Westpoort in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast gaat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 oktober 2017
Tussenrapportage Statenfractie

Tussenrapportage Statenfractie

De Statenfractie van D66 Noord-Holland is na de verkiezingen van maart 2015 direct aan de slag gegaan om de ambities uit het verkiezingsprogramma te realiseren. Na de succesvolle afronding van de coalitieonderhandelingen met VVD, CDA en PvdA zijn twee D66 gedeputeerden benoemd en enthousiast aan de slag gegaan. Halverwege de termijn is de balans opgemaakt…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 oktober 2017
Noord-Holland in 2050: duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar

Noord-Holland in 2050: duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar

Tijdens de discussie in Provinciale Staten over de koers van de provinciale Omgevingsvisie in oktober 2017 heeft D66 haar visie gepresenteerd voor Noord-Holland in 2050. Wat D66 betreft wordt in het koersdocument de ambitie gesteld voor een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland. D66 wil daarnaast dat in de Omgevingsvisie ruimte komt voor regionale verschillen en…

Bekijk nieuwsbericht
Vraag om input Omgevingsvisie aan gemeenteraden en waterschapsbesturen

Vraag om input Omgevingsvisie aan gemeenteraden en waterschapsbesturen

Provinciale Staten hebben het proces gestart om te komen tot een Omgevingsvisie 2050 voor Noord-Holland. Daarvoor is onder meer inbreng verzameld van inwoners door middel van een publiekscampagne op social media en met bijeenkomsten in de regio’s. Op 9 oktober 2017 hebben Provinciale Staten het college gevraagd om op dit moment nader met gemeenteraden en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 oktober 2017
Duurzaamheidsagenda vanuit leden gepresenteerd op ARV

Duurzaamheidsagenda vanuit leden gepresenteerd op ARV

Op zaterdag 30 september j.l. werd de algemene regiovergadering (ARV) van D66 Noord-Holland gehouden in Hoorn. Na een cultuur-historisch welkomstwoord door de fractievoorzitter van D66 Hoorn Arwin Rood is de agenda nauwkeurig doorlopen onder leiding van voorzitter Jeroen van Spijk. Er zijn twee nieuwe leden aan het regiobestuur toegevoegd: raadslid van D66 Hoorn Arthur Helling…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 oktober 2017
Op zoek naar remedie voor de groene longen van de Randstad

Op zoek naar remedie voor de groene longen van de Randstad

Het Groene Hart is het ademhalingsorgaan van de Randstad. Maar, de longen zijn ziek: In plaats van CO2 op te nemen, wordt er te veel CO2 uitgestoten. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 2 oktober het Perspectief Groene Hart besproken en vastgesteld. Ook de provinciebesturen van Zuid-Holland en Utrecht zullen dit binnenkort doen. Het Perspectief…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 oktober 2017
Ruimte voor zon in de Groene Hoek Amélie Strens bij zonnepark de Groene Hoek

Ruimte voor zon in de Groene Hoek

In de gemeente Haarlemmermeer verrijst zonnepark ‘Groene Hoek’. Dit park is 50 hectare groot en kan zo’n 9.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. De komst van het park is mede mogelijk door de nieuwe ruimtelijke spelregels voor zon, die vorig jaar zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Er zijn in Noord-Holland al volop mogelijkheden voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 september 2017
Opinie Hein Struben: Noodplan woningbouw maakt meer kapot dan je lief is

Opinie Hein Struben: Noodplan woningbouw maakt meer kapot dan je lief is

Door te investeren in binnenstedelijk bouwen kan in een groot gedeelte van de woningvraag voorzien worden, stelt woordvoerder Wonen Hein Struben in een opiniestuk dat op 7 september in het Financieele Dagblad werd gepubliceerd. Projectontwikkelaars zien in de schaarste op de woningmarkt hun kans en willen dat het Rijk krachtig ingrijpt, de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 september 2017 zondag 17 september 2017 dinsdag 11 juli 2017
Vergoeding mogelijk maken voor preventie van faunaschade

Vergoeding mogelijk maken voor preventie van faunaschade

Ieder jaar wordt er door de Provincie Noord-Holland zgn. faunaschade uitgekeerd. Boeren worden financieel gecompenseerd voor schade aan hun oogst aangericht door wild. Dit zijn vaak ganzen, maar ook andere vogels en zoogdieren. Dit bedrag loopt ieder jaar op, mede omdat het beheer van wildpopulaties (de gereguleerde jacht) niet goed tot uitvoering komt na invoering…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 juli 2017
Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector

Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector

De Provincie Noord-Holland gaat flink investeren in Smart Mobility. In de Kaderbrief 2018-2021 die op 10 juli is vastgesteld, is daarvoor in 2018 en 2019 11 miljoen euro voorzien. “Voor D66 is het belangrijk dat Smart Mobility echt multi-modaal aangepakt wordt; dus niet alleen voor de automobilist, maar ook voor de fietser,…

Bekijk nieuwsbericht
Aan de slag met ambitieus ontwikkelingsperspectief circulaire economie

Aan de slag met ambitieus ontwikkelingsperspectief circulaire economie

D66 is trots op de voorgezette inzet van de provincie Noord-Holland met het ontwikkelingsperspectief circulaire economie, waarmee Provinciale Staten op 10 juli mee in heeft gestemd. Woordvoerder Suzanne Klaassen: “We zijn blij met de focus op concrete productiereststromen zoals biomassa, voedsel, mineralen uit de bouwsector en plastic verpakkingsmateriaal. D66 daagt het college graag…

Bekijk nieuwsbericht
Overeenstemming over verkoop Crailo opsteker voor de regio

Overeenstemming over verkoop Crailo opsteker voor de regio

D66 heeft verheugd kennis genomen van het bericht dat de Provincie Noord-Holland en de colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein. De gemeenten willen op het voormalig militair terrein een duurzame, energieneutrale, gasloze en groene woonwijk  gaan realiseren,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 juni 2017