Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2021
Rekenkamerrapport moet resulteren in betere uitvoering van regelgeving èn verduurzaming

Rekenkamerrapport moet resulteren in betere uitvoering van regelgeving èn verduurzaming

Linde Gonggrijp, woordvoerder voor D66 Noord-Holland, heeft reikhalzend uitgekeken naar het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bij Tata Steel en Harsco. Het wachten is beloond met een omvangrijk rapport naar de zgn. VTH-taken waarin op basis van gedegen onderzoek en met input en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 februari 2021 maandag 1 februari 2021 zaterdag 30 januari 2021
Randstedelijke Rekenkamer trekt op basis van onderzoek stevige conclusies

Randstedelijke Rekenkamer trekt op basis van onderzoek stevige conclusies

Sinds de zomer van 2018 is er sprake van maatschappelijke onrust en politieke en bestuurlijke aandacht rondom de staalproductie bij in de IJmond. Aanleiding waren stofemissies bij Harsco, - waarbij grafiet is vrijgekomen- , en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid. Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 december 2020 maandag 14 december 2020 vrijdag 4 december 2020
Bouwen en het landschap sparen kan, stellen fractievoorzitters Noord-Hollandse coalitiepartijen

Bouwen en het landschap sparen kan, stellen fractievoorzitters Noord-Hollandse coalitiepartijen

Op 1 december kopte het Noord-Hollands Dagblad dat de Tweede Kamerfracties van CDA en VVD willen dat de minister ingrijpt in de provincie Noord-Holland. Aanleiding voor het artikel was het stellen van Kamervragen over de bouwopgave in de provincie en het bericht ‘Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen. De suggestie die de Kamerleden Terpstra (CDA)…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020 zaterdag 28 november 2020 maandag 16 november 2020
Duurzame mobiliteit op goed onderhouden wegen

Duurzame mobiliteit op goed onderhouden wegen

Hoe goed de provinciale wegen, fietspaden, bruggen en tunnels onderhouden worden, hebben Provinciale Staten op 16 november opnieuw bepaald. D66 heeft daarbij aandacht gevraagd en gekregen voor "het fietspad van de toekomst". D66-woordvoerder Marcel Steeman: “Duurzame mobiliteit staat voor D66 voorop. De elektrische tweewieler stelt nieuwe eisen aan doorfietsroutes. Voor optimaal stimuleren van gebruik van…

Bekijk nieuwsbericht
Pontveren zijn varende fietspaden

Pontveren zijn varende fietspaden

Het nieuwe integrale meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI) van de Provincie Noord-Holland gaat op voorstel van D66 aangevuld worden met beleid voor pontvaarverbindingen. GroenLinks, ChristenUnie en PvdA schaarden zich ook achter het standpunt dat fiets- en wandelverbindingen over waterwegen via pontveren goed geregeld moeten worden in de toekomst. Het voorstel voor varende fietspaden is unaniem aanvaard door…

Bekijk nieuwsbericht
PIM gaat door!

PIM gaat door!

De Provincie Noord-Holland helpt innovatieve ondernemers met maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning. Hierdoor worden ze uitgerust met een betere groeistrategie en financiering. Gedeputeerde Ilse Zaal heeft onlangs het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) verlengd en vernieuwd om mkb-ers te helpen met financieringsvragen. PIM geeft lokale ondernemers de mogelijkheid om stappen te zetten naar de economie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020 maandag 9 november 2020 zaterdag 7 november 2020
D66 wil ook gelijkstroom onderzoeken als alternatief voor belasting elektriciteitsnetwerk

D66 wil ook gelijkstroom onderzoeken als alternatief voor belasting elektriciteitsnetwerk

D66 dient op 9 november samen met PvdA een voorstel in bij Provinciale Staten om te onderzoeken hoe gelijkstroom knelpunten voor de energietransitie kan oplossen. Emre Kanik, D66 Statenlid en woordvoerder klimaat & energie: “We hebben alle middelen nodig om onze klimaatdoelen te halen. Daarom is het belangrijk om goed in beeld te hebben in…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 oktober 2020
D66 staat voor oplossen woningtekort én voor behoud van natuur en landschap

D66 staat voor oplossen woningtekort én voor behoud van natuur en landschap

Bij het vaststellen van de provinciale  Omgevingsverordening gaat het voor D66 om balans: “Zwakke” functies als natuur, landschap en erfgoed moeten worden beschermd. De sterkere krachten als economische dynamiek, bereikbaarheid en woningbouw moeten ruimte krijgen. En soms moet er gekozen worden tussen de ene of de andere functie: het gaat niet altijd samen. Balans en zorgvuldige…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 oktober 2020
Actieprogramma Klimaat start brede activiteiten naar 49% CO2-reductie in 2030

Actieprogramma Klimaat start brede activiteiten naar 49% CO2-reductie in 2030

Voor Noord-Holland ligt er nu een overzichtelijk Actieprogramma Klimaat met ambitieuze maatregelen en een helder einddoel: 49% minder C02 uitstoot in 2030. Het budget is 73 miljoen. D66 onderschrijft de doelen in deze provinciale vertaling van het Klimaatakkoord en het coalitieakkoord. Voor ieder beleidsterrein zijn acties beschreven waarmee Noord-Holland over 10 jaar…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 oktober 2020
Een goed “bod” voor het klimaat in Noord-Holland met de concept regionale energiestrategieën

Een goed “bod” voor het klimaat in Noord-Holland met de concept regionale energiestrategieën

D66 woordvoerder Emre Kanik is blij dat de twee energieregio’s van Noord-Holland een concept regionale energiestrategie (RES) hebben neergelegd die voldoet aan de door het Rijk voorgelegde eisen. Het lokaal neerleggen van hoe we meer duurzame energie kunnen opwekken in Nederland heeft veel ideeën en initiatieven opgeleverd, die nu nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 oktober 2020 dinsdag 15 september 2020
Druk houden op provinciaal fietsbeleid

Druk houden op provinciaal fietsbeleid

Fiets-woordvoerder en –fanaat Marcel Steeman houdt de druk op beter provinciaal fietsbeleid hoog. Fietsveiligheid en fietsverbindingen staan hoog op de agenda, maar intentieverklaringen leiden nog niet overal meteen tot brede fietspaden en rood asfalt.  Weliswaar heeft het provinciaal fietsnetwerk in het regionaal mobiliteitsprogramma een plek gekregen, omdat de CO2-uitstoot van verkeer omlaag moet, maar het…

Bekijk nieuwsbericht
Grip op samenwerkende overheden in een democratie

Grip op samenwerkende overheden in een democratie

Voor D66 is samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties essentieel om te zorgen voor goede voorzieningen en een democratische organisatie in Nederland. Het opstellen van een kadernota over deze samenwerking vanuit de Provincie is “slechts” voldoen aan wettelijke richtlijnen; het wordt als “hamerpunt” besloten in de Provinciale Statenvergadering van 14 september.” Hiermee is het zeker…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 september 2020
Provincie zet zich in voor behoud van pont Ilpendam

Provincie zet zich in voor behoud van pont Ilpendam

De west- en oostzijde van Ilpendam worden gescheiden door het Noord-Hollandskanaal. Het pontje daar is een goede kleinschalige verbinding. Het zou kunnen verdwijnen omdat de gemeenten Waterland en Landsmeer de kosten voor het veerpont Ilpendam-Landsmeer niet meer kunnen opbrengen. Voor voetgangers en fietsers, maar ook voor het lokale landbouwverkeer zou dat een enorme verslechtering zijn.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 september 2020 donderdag 27 augustus 2020 woensdag 15 juli 2020
Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

D66 wil geen grootschalige woningbouw in de Beemster Polder bij Zuidoostbeemster. In de onlangs vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie wordt het buitengebied ten noorden van de Volgerweg volgebouwd met mogelijk 690 woningen. Hoe belangrijk nieuwe woningen ook zijn om de woningtekorten op te lossen, grootschalige nieuwbouw op deze locatie is geen goede ontwikkeling. Bovendien is deze strijdig met…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juli 2020
Een gezondere leefomgeving in Noord-Holland voor alle inwoners denisefotografeert.nl

Een gezondere leefomgeving in Noord-Holland voor alle inwoners

In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken hebben GroenLinks, VVD, D66 en PvdA afgesproken om een gezonde leefomgeving in Noord-Holland te gaan bevorderen met een integraal programma. Daar is 13,2 miljoen euro voor gereserveerd. Op 22 juni is het programmaplan besproken in de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid (NLG). Linde Gonggrijp, D66-woordvoerder: “Met het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 juni 2020 maandag 29 juni 2020
In voormalig koloniaal museum opnieuw aandacht voor slavernij

In voormalig koloniaal museum opnieuw aandacht voor slavernij

Provinciale Staten hebben op 29 juni 2020 stilgestaan bij discriminatie en de structurele oorzaken waarom het nog steeds bestaat. Met brede steun is een voorstel aangenomen om discriminatie te bestrijden. “Heel goed dat GroenLinks initiatief nam voor deze motie”, vindt Bart Vink, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “ook wij als Provincie moeten namelijk…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020
Weer fysiek vergaderen op anderhalve meter

Weer fysiek vergaderen op anderhalve meter

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderden op 29 juni nog online vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Na de zomervakantie debatteren ze in commissies en Statenvergaderingen weer fysiek. De commissievergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis in Haarlem en de Provinciale Statenvergaderingen tot eind 2020 in hotel Zuiderduin in Egmond. Het is in Egmond -…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 juni 2020
Provincie past strategie naar 100% circulaire economie aan

Provincie past strategie naar 100% circulaire economie aan

Mede op aandringen van D66 is de Provincie Noord-Holland in 2017 begonnen met het stimuleren van meer circulariteit in de economische activiteiten om het opraken van grondstoffen in de toekomst voor te zijn. In een circulaire economie blijven grondstoffen en producten zo lang mogelijk behouden en wordt zorgvuldig omgegaan met natuurlijk kapitaal. De provincie wil…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 mei 2020
Geen glyfosaat meer op provinciale akkers

Geen glyfosaat meer op provinciale akkers

De provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op haar grond. Het provinciaal grondbeleid vereiste al rekening te houden met biodiversiteit. Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat (Roundup) nu echt niet meer op provinciegrond gebruiken. Het pachtbeleid is hierop aangepast. Lees hier meer over in het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 mei 2020
Duinpolderweg van de baan

Duinpolderweg van de baan

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 25 mei besloten om niet door te gaan met het aanleggen van de volledige Duinpolderwegroute. Dit hadden de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eerder afgesproken in hun coalitieakkoord en is nu bevestigd met een besluit van Provinciale Staten. Wel zal de Provincie verder gaan met de opwaardering van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 mei 2020
Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Op initiatief van de coalitie in Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66, is Provinciale Staten vandaag akkoord gegaan met twee nieuwe fondsen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Het ene fonds krijgt de naam Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur en heeft tot doel om culturele en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 mei 2020 woensdag 6 mei 2020