Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 december 2016
Vrije jacht niet meer toegestaan in Nederland – ook niet in Noord-Holland

Vrije jacht niet meer toegestaan in Nederland – ook niet in Noord-Holland

Het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht is op 12 december behandeld in de Provinciale Statenvergadering van Noord-Holland. D66 heeft het initiatief afgewezen omdat het gevraagde grotendeels niet door Provinciale Staten kan worden beslist, en de overige in de discussie door de voorstanders ingebrachte problematiek al goed is geregeld in de nieuwe wet natuurbescherming, die op 1 januari…

Bekijk nieuwsbericht
Coalitiepartijen vragen college om duidelijker beleid voor de recreatieschappen

Coalitiepartijen vragen college om duidelijker beleid voor de recreatieschappen

Tijdens de Statenvergadering van 12 december hebben de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 een voorstel ingediend waarin zij pleitten voor een meer samenhangend beleid op het gebied van recreatie en natuur. Bovendien willen ze meer betrokkenheid van gebruikers van recreatieschappen. Deze moeten kunnen meedenken over beheer en inrichting. Er moet een plan komen om de recreatiegebieden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2016
Provincie ondersteunt herstructurering van Greenport Aalsmeer

Provincie ondersteunt herstructurering van Greenport Aalsmeer

De Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. Om dat zo te houden is modernisering van het teeltareaal noodzakelijk. Verouderde kassen kunnen met het provinciale investeringsprogramma opgeruimd worden. Het gaat om het verplaatsen, herstructureren, saneren en transformeren van glastuinbouw. In totaal gaat het om 9 miljoen met extra miljoenen co-financiering uit Europa. …

Bekijk nieuwsbericht
Amstelveenlijn gaat doorrijden naar Uithoorn

Amstelveenlijn gaat doorrijden naar Uithoorn

De Provincie Noord-Holland investeert in een toekomstbestendig OV-netwerk. Op 12 december is besloten over de bijdrage aan een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Uithoorn als voorkeursvariant voor de Uithoornlijn. Deze wordt gerealiseerd door de Stadsregio Amsterdam. Daarvoor wordt vanuit de Provincie bijna € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland: “De aanleg…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 november 2016
De provincie wordt groener

De provincie wordt groener

Net als voor wegen is er nu voor natuur een meerjaren uitvoeringsprogramma. Dit gaat jaarlijks geactualiseerd worden. De nieuwe groene kerntaak is hiermee opgenomen in de planning & control cyclus van de provincie. Provinciale Staten kunnen het bereiken van de natuurdoelen nu goed sturen en controleren.  Op 14 november 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland op glasvezelkoers

Noord-Holland op glasvezelkoers

De Noord-Hollandse VVD, CDA, D66 en PvdA roepen Gedeputeerde Staten op om bij de kaderbrief 2018, dus binnen een half jaar, duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van de aanleg van een glasvezelnetwerk in Noord-Holland. Dit is de uitkomst van een debat tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten. De aanleg van glasvezel is een…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil diversiteit van provincie en inwoners koesteren, beschermen en stimuleren

D66 wil diversiteit van provincie en inwoners koesteren, beschermen en stimuleren

Fractievoorzitter Ilse Zaal heeft in haar algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling op 14 november met optimisme naar de prioriteiten voor de toekomst gekeken. D66 wil de diversiteit van de provincie en de inwoners koesteren, beschermen en stimuleren. Vanuit grote welvaart en welzijn willen we verantwoord verder. Bij alle activiteiten is duurzaamheid het uitgangspunt. Van de natuur…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 november 2016 maandag 10 oktober 2016 woensdag 5 oktober 2016
Metropoolregio Amsterdam intensiveert samenwerking met convenant

Metropoolregio Amsterdam intensiveert samenwerking met convenant

Na een besluit van Provinciale Staten op maandag 3 oktober 2016, zet Noord-Holland de stap naar een intensievere samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met 32 gemeenten en twee provincies zal Noord-Holland binnenkort het convenant ‘Versterken samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam’ tekenen. Toch werden er ook kritische kanttekeningen bij de overeenkomst geplaatst. Democratische controle…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 oktober 2016
Noord-Holland voortvarend aan de slag met elektrisch sloepennetwerk

Noord-Holland voortvarend aan de slag met elektrisch sloepennetwerk

De provincie Noord-Holland gaat aan de slag met de ambitieuze visie Waterrecreatie 2030. D66 heeft daarbij het belang van meer oplaadpunten voor elektrisch varen aangekaart. Het is voor eigenaren van elektrische sloepen nu maar beperkt mogelijk om op te laden aan het water. En dat terwijl deze schone manier van recreatievaart juist stimulering verdient, zoals…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie nu aan zet voor betere natuurbescherming

Provincie nu aan zet voor betere natuurbescherming

Het natuurbeleid in Nederland wordt op 1 januari gemoderniseerd. De nieuwe natuurbeschermingswet hevelt de bescherming van dier- en plantensoorten over van het Rijk naar de provincies. Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Dit is een goede ontwikkeling, die kansen biedt om de Noord-Hollandse ambities op het gebied van natuur goed tot uitvoering te brengen.” …

Bekijk nieuwsbericht
Informatieveiligheid kritisch bekeken door Randstedelijke Rekenkamer

Informatieveiligheid kritisch bekeken door Randstedelijke Rekenkamer

De informatieveiligheid krijgt voldoende aandacht van het provinciebestuur van Noord-Holland, maar toch zijn de verbeterpunten urgent om op te pakken – aldus het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Zafer Yurdakul, Statenlid van D66 Noord-Holland: “De Rekenkamer heeft weer een helder rapport geschreven met duidelijke aanbevelingen. D66 dringt aan op snel doorvoeren hiervan.” …

Bekijk nieuwsbericht
Ruimte voor elektrisch laden naast fossiele tankstations

Ruimte voor elektrisch laden naast fossiele tankstations

D66 Noord-Holland heeft de provincie een extra impuls gegeven voor het mogelijk maken van duurzame mobiliteit. Andries Tijssens, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Provinciale Staten hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor duurzame mobiliteit. Een meerderheid van de Staten wil van het college een pro-actieve houding.” Een D66 voorstel om ruimte te maken voor elektrisch laden in het provinciaal…

Bekijk nieuwsbericht
Duurzaam cultureel erfgoed krijgt voorbeeldfunctie in Noord-Holland

Duurzaam cultureel erfgoed krijgt voorbeeldfunctie in Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 3 oktober het cultuurbeleid 2017-2020 vastgelegd. Een nieuw en belangrijk accent in de plannen van gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek (D66), is de verbinding tussen cultureel erfgoed en duurzaamheid. Met het motto ‘Ontwikkeling door behoud’ in gedachten heeft D66 Noord-Holland aan de plannen toegevoegd dat duurzaam cultureel erfgoed…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 september 2016
Column Tom Buijtendorp over ‘De monumentale hefboom’

Column Tom Buijtendorp over ‘De monumentale hefboom’

Deze column van Statenlid Tom Buijtendorp (portefeuille cultuur en bestuur) verscheen afgelopen week in het tijdschrift van erfgoedvereniging Heemschut. De monumentale hefboom Monumenten als duurzame inspiratiebron Monumentaal cultureel erfgoed wordt teveel gezien als een stoffige herinnering aan een vervlogen verleden. Gezichtsbepalende monumenten kunnen een inspirerend voorbeeld bieden met…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 augustus 2016
Marker Wadden worden werkelijkheid

Marker Wadden worden werkelijkheid

Nieuwe natuur en betere waterkwaliteit voor Markermeer. In het Markermeer worden momenteel de Marker Wadden aangelegd: vijf nieuwe eilanden van zand, klei en slib uit het Markermeer. De Statenfractie van D66 Noord-Holland heeft ze onlangs bekeken en staat achter deze innovatieve ontwikkeling: met innovatieve Nederlandse waterbouw-technologie wordt nieuwe natuur gemaakt en de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 juni 2016
Noord-Holland start met duurzaam zonbeleid buiten stedelijk gebied

Noord-Holland start met duurzaam zonbeleid buiten stedelijk gebied

In Noord-Holland kunnen duurzame ondernemers nu aan de slag met hun plannen voor zonneweides buiten stedelijk gebied. Door Provinciale Staten op 27 juni zijn de ruimtelijke spelregels voor zonneweides vastgesteld. Met dit beleid is Noord-Holland de eerste provincie die dusdanig veel ruimte geeft aan grote opstellingen voor zonne-energie in het buitengebied. Een stap die past…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 mei 2016
Noord-Holland investeert miljoenen in behoud en restauratie van monumenten

Noord-Holland investeert miljoenen in behoud en restauratie van monumenten

Alleen al in 2016 gaat de provincie Noord-Holland miljoenen in het behoud en de restauratie van monumenten investeren. Een goede zaak volgens D66, dat in een debat over het cultuurbeleid van de provincie vroeg de restauratieopgave duidelijk in kaart te brengen, en daarbij niet teveel het accent op religieus en agrarisch erfgoed te leggen. …

Bekijk nieuwsbericht
Provincie onderzoekt energiebesparing bij 145 bedrijven

Provincie onderzoekt energiebesparing bij 145 bedrijven

Noord-Holland gaat onderzoek doen naar energiebesparing bij 145 bedrijven waar de Provincie zelf het bevoegd gezag is. Op basis van de resultaten zal gekeken worden of de Provincie meer kan doen in termen van toezicht en handhaving. Noord-Holland sluit met deze ambitie aan bij het kabinet, dat onlangs aangaf dat energiebesparing bij bedrijven minder vrijblijvend…

Bekijk nieuwsbericht
Eerder steun voor duurzame ondernemers vanuit de provincie Noord-Holland

Eerder steun voor duurzame ondernemers vanuit de provincie Noord-Holland

Het provinciale fonds voor investeringen in duurzame economische projecten, wordt momenteel onvoldoende benut. Een bredere groep ondernemers die in de startfase van hun project zitten zouden in de toekomst ook door het fonds moeten worden ondersteund. Het voorstel, dat op initiatief van D66 samen met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland eerste provincie die Parijse klimaatafspraken omarmt

Noord-Holland eerste provincie die Parijse klimaatafspraken omarmt

De Provincie Noord-Holland gaat onderzoeken welke ambitieuze maatregelen nodig zijn om CO2-uitstoot te reduceren. D66 diende maandagavond samen met PvdA een voorstel in om 80 tot 95% minder CO2 uit te stoten in 2050. De meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Holland wil daarmee de eerste provincie zijn die de Parijse klimaatafspraken in concrete vorm omarmt. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 mei 2016
Provinciale economie als motor voor welvaart, welzijn en duurzaamheid

Provinciale economie als motor voor welvaart, welzijn en duurzaamheid

De Provincie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een oliemannetje tussen bestuurslagen tot een eigenstandige overheid met belangrijke taken voor de openbare ruimte, de economie, de natuur en het milieu.  Op 23 mei hebben Provinciale Staten het strategisch beleidskader economie vastgesteld, dat zich richt op welvaart, welzijn en duurzaamheid. D66 wil dat de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil provinciale grond duurzaam ontwikkelen

D66 wil provinciale grond duurzaam ontwikkelen

D66 staat achter de groene insteek van het vernieuwde provinciale grondbeleid. “De verwerving of afstoting van gronden staat vanaf nu geheel in dienst van provinciale doelen,” aldus Zafer Yurdakul, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “de doelen zijn behoud en duurzame ontwikkeling van natuurgebieden, recreatie, biologische landbouw en infrastructuur. Het hebben van grondposities is nooit een doel…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 mei 2016 maandag 2 mei 2016
D66 stelt vragen over regionaal openbaar busvervoer

D66 stelt vragen over regionaal openbaar busvervoer

D66 hecht groot belang aan goede regio- en provinciegrens-overschrijdende busverbindingen. Statenlid Andries Tijssens heeft daarover onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. D66 vraagt zich af of er voldoende inter-concessie stroomlijnen zijn, en of deze aan de door de provincie gestelde normen voldoen. Wordt het beschikbare provinciaal budget voor openbaar vervoer optimaal…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 april 2016
Uitdaging: Snel zero-emissie busvervoer in Noord-Holland Noord de Lijn

Uitdaging: Snel zero-emissie busvervoer in Noord-Holland Noord

Openbaar vervoer is sowieso al een duurzame vorm van vervoer, maar in Noord-Holland Noord wil de Provincie bij de komende aanbesteding een ambitieuze stap zetten naar uitstootvrij busvervoer: zero-emissie. Het programma van eisen voor de vervoersconcessie 2018-202 geeft gewicht aan duurzaamheid en combineert dat met de haalbaarheid van goede dienstverlening. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 maart 2016
Energiebesparing bij bedrijven verdient meer provinciale aandacht

Energiebesparing bij bedrijven verdient meer provinciale aandacht

Energiebesparing is een belangrijk speerpunt uit het Nationaal Energieakkoord (2013). Vooral grotere bedrijven zouden door het nemen van energiebesparende maatregelen de uitstoot van schadelijke emissies in Nederland sterk kunnen verminderen. Ondanks een veelheid aan wet- en regelgeving die bedrijven verplichten om met energiebesparing aan de slag te gaan, zijn er veel bedrijven die deze stappen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 maart 2016
Handige huurfietsen ook bij bushaltes

Handige huurfietsen ook bij bushaltes

Dankzij D66 Noord-Holland komt er binnenkort een pilot voor handige huurfietsen bij een druk busstation. D66 wil OV-fiets bij belangrijke bushaltes en busstations beschikbaar maken in Noord-Holland. “Het gebruik van de OV-fiets bij treinstations is een groot succes en neemt toe” aldus Andries Tijssens, Statenlid van D66 Noord-Holland, “Maar als je met de bus reist…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 februari 2016
Lokale participatie bij gemeentelijke fusies een must

Lokale participatie bij gemeentelijke fusies een must

D66 Noord-Holland vraagt meer aandacht voor het organiseren van lokale participatie bij gemeentelijke fusies. Mede daarom heeft D66 de potentiële gemeentelijke herindeling van Gooi en Vechtstreek op de agenda van de provinciale commissie Economie, Energie en Bestuur van 15 februari gezet.  Ter compensatie van de op zich noodzakelijke schaalvergroting in Gooi en Vechtstreek, bepleit D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 april 2016 maandag 8 februari 2016
Dierenwelzijn blijft bij wildbeheer het uitgangspunt voor D66

Dierenwelzijn blijft bij wildbeheer het uitgangspunt voor D66

In de Statencommissie Natuur, Landschap en Milieu vorige maand en vandaag weer in Provinciale Staten heeft D66 uitvoerig haar overwegingen ten aanzien van de noodzaak tot het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort toegelicht. Het D66 standpunt is: wildbeheer (= afschot) nee, tenzij. Het onderwerp dierenwelzijn leidt zowel in onze…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 maart 2016
Grote zonneweides spoedig mogelijk in buitengebied Noord-Holland

Grote zonneweides spoedig mogelijk in buitengebied Noord-Holland

Door het initiatief van D66 gedeputeerde Joke Geldhof zal het na de zomer voor ondernemers mogelijk worden om grote zonneweides in het buitengebied van Noord-Holland te ontwikkelen. Gemeenten maken al veel mogelijk als het gaat om zonnepanelen op daken. Met het nieuwe beleid doet ook de provincie een flinke stap in de goede en duurzame richting . …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 februari 2016 dinsdag 12 januari 2016

Jack van der Hoek nieuwe gedeputeerde voor D66 in Noord-Holland

Jack Chr. van der Hoek (52) is op 8 februari 2016 door Provinciale Staten benoemd als gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur namens D66 Noord-Holland. Ilse Zaal, fractievoorzitter D66 Noord-Holland: “Met Jack hebben we een waardige opvolger gevonden. Jack is een bestuurder met veel kennis en ervaring, die zich in Haarlem meer…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 februari 2016 donderdag 28 januari 2016
Prijs voor innovatieve pilot onderwaterarcheologie Texel

Prijs voor innovatieve pilot onderwaterarcheologie Texel

De fractie van D66 is verheugd dat de Jef van den Akker Aanmoedigingsprijs is uitgereikt aan de pilot onderwaterarcheologie in Texel. Die pilot wordt met middelen van de provincie Noord-Holland tot eind 2016 bij Texel uitgevoerd als onderdeel van het coalitieakkoord 2015-2019. De Aanmoedigingsprijs is in 2007 door de Stichting ter Bevordering van de Onderwater…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 januari 2016
D66 stelt vragen over infrastructuur elektrisch rijden in Noord-Holland

D66 stelt vragen over infrastructuur elektrisch rijden in Noord-Holland

Elektrisch vervoer is een duurzame manier van vervoer: het is schoner, stiller, heeft geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen en is zuiniger dan rijden op fossiele brandstoffen en draagt hierdoor bij aan het realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen. Daarom wil D66 Noord-Holland weten wat de status is van de infrastructuur voor elektrisch rijden in Noord-Holland om te voorkomen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 januari 2016 dinsdag 19 januari 2016 dinsdag 12 januari 2016
D66 stelt vragen over bescherming kust door provincie en gemeenten

D66 stelt vragen over bescherming kust door provincie en gemeenten

Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben namens de fractie van D66 een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de gewijzigde regelgeving over de bescherming van de kust. Ruimte voor meer activiteiten aan de kust De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 januari 2016