Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2019
De natuurgebieden mogen van D66 nooit kleiner worden

De natuurgebieden mogen van D66 nooit kleiner worden

Provinciale Staten hebben op 14 januari ingestemd met het wijzigen van de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) op drie onderdelen: de kleinschalige ontwikkeling en de voormalige agrarische bouwpercelen, de strandzonering, en de regels omtrent het Natuurnetwerk Nederland (NNN). D66 is blij met de uitwerking van de wezenlijke kenmerken en waarden, de zgn. WKW's, waarmee de natuur- en recreatiegebieden…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 januari 2019 donderdag 10 januari 2019
#Doen66

#Doen66

Op zaterdag 19 januari laten we zien dat we een partij van 'doeners' zijn. Een partij die niet langs de zijlijn blijft staan, maar zich actief inzet voor een betere toekomst. De natuur staat ons na aan het hart dus steken we graag de armen uit de mouwen en gaan samen met een aantal kandidaat-statenleden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 december 2018
De kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen op 20 maart Kandidaten voor PS2019

De kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen op 20 maart

D66 Noord-Holland is trots op de kandidatenlijst voor de provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Interne verkiezingen onder de leden in Noord-Holland hebben de definitieve lijstvolgorde bepaald. De lijst is door de ledenvergadering aangevuld met enkele lijstduwers. In het jaar van 100 jaar vrouwenkiesrecht heeft D66 Noord-Holland drie vrouwen aan de top…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 december 2018
Smart mobility heeft de toekomst in Noord-Holland

Smart mobility heeft de toekomst in Noord-Holland

“Smart mobility” is de digitalisering van mobiliteit. De Provincie beheert provinciale wegen en verleent concessies voor openbaar vervoer. Daarin kan en wil zij haar rol oppakken om door digitalisering de mobiliteit duurzamer, efficiënter en comfortabeler te maken. Het gaat daarbij om informatiestromen en regulering, meer reizigersgemak, maar ook de gevaren van digitalisering moeten goed onder de loep…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 december 2018 maandag 26 november 2018 dinsdag 20 november 2018 maandag 19 november 2018
Provincie gaat Noord-Hollandse natuur integraal ontwikkelen

Provincie gaat Noord-Hollandse natuur integraal ontwikkelen

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een integraal programma voor het ontwikkelen van natuur vastgesteld op 19 november 2018. Claudia Weemhoff, woordvoerder natuur en landbouw van D66 Noord-Holland, ziet de doelen van het D66 verkiezingsprogramma daar goed in uitgewerkt: “Sturen op doelen, symbiose van natuur en landbouw, bodempaspoort, kringlooplandbouw, herstel veenweide, bescherming weidevogels, eenduidige monitoring en duurzame…

Bekijk nieuwsbericht
D66 feliciteert Arthur van Dijk

D66 feliciteert Arthur van Dijk

Provinciale Staten hebben op 19 november besloten om dhr. Arthur van Dijk voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland. D66 Noord-Holland is blij met de voordracht en feliciteert Arthur van Dijk hiermee. Fractievoorzitter Ilse Zaal: "Met de keuze voor dhr. Van Dijk krijgen we een integere commissaris die begrijpt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 november 2018
Duurzamer vervoer in Noord-Holland

Duurzamer vervoer in Noord-Holland

Ieder jaar actualiseren Provinciale Staten het Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenplan Onderhoud (PMO) bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar. In het PMI staan de plannen voor de nieuwe autowegen, vaarwegen, fietspaden en kunstwerken en in het PMO de plannen voor klein en groot onderhoud van deze infrastructuur. …

Bekijk nieuwsbericht
Twee miljoen euro voor provinciale uitvoeringsregeling cultuur

Twee miljoen euro voor provinciale uitvoeringsregeling cultuur

Op verzoek van Provinciale Staten gaat het college een nieuwe uitvoeringsregeling voor cultuur opstellen. Een motie van coalitiepartijen D66, VVD, CDA en PvdA om twee miljoen euro aan vrijgevallen gelden binnen de cultuurbegroting hiervoor te gebruiken werd aangenomen tijdens de algemene begrotingsbehandeling op 12 november. Als toekomstgerichte partij hecht D66 er aan het culturele erfgoed…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 november 2018
Flexibeler en duurzamer provinciaal grondbeleid

Flexibeler en duurzamer provinciaal grondbeleid

Provinciale Staten hebben op 12 november een vernieuwd grondbeleid vastgesteld, waarmee een betere samenhang tussen grondbeleid en Omgevingsvisie aangebracht is. “Het grondbeleid is hiermee flexibeler en dat is nodig om grond effectief in te zetten voor het realiseren van provinciale doelen” stelt Zafer Yurdakul, woordvoerder financiën van D66 Noord-Holland, “marktconformiteit is niet meer het uitgangspunt.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 oktober 2018 woensdag 24 oktober 2018 woensdag 10 oktober 2018 maandag 8 oktober 2018
Grote en kleine ondernemers investeren in duurzame energie

Grote en kleine ondernemers investeren in duurzame energie

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 25 miljoen euro beschikbaar gesteld aan PDENH, het participatiefonds voor investeringen in duurzame economische projecten. Hiermee worden initiatieven van ondernemers voor de ontwikkeling van een duurzame economie in de provincie aangejaagd. Suzanne Klaassen, woordvoerder duurzaamheid en energie: “dit fonds geeft een ferme impuls aan bedrijvigheid op het gebied van duurzame…

Bekijk nieuwsbericht
Betrek bewoners bij uitwerking plan Markermeerdijken

Betrek bewoners bij uitwerking plan Markermeerdijken

Provinciale Staten Noord-Holland hebben ingestemd met het afgeven van een vvgb voor het projectplan versterking Markermeerdijken. Daarnaast werd een motie van de coalitie (D66, VVD, PvdA en CDA) aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om met de Alliantie Markermeerdijken voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke invulling een concept plan van aanpak burgerparticipatie op te…

Bekijk nieuwsbericht
Meer aandacht voor fiets, OV en landschap bij uitwerking Duinpolderweg

Meer aandacht voor fiets, OV en landschap bij uitwerking Duinpolderweg

Bij de zomernota hebben D66 en PvdA bevestiging gekregen voor aanpassingen voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (voorheen Duinpolderweg). In de uitwerking komt er meer aandacht en geld voor de fiets, wordt verdiepte aanleg door de Oosteinderpolder en aquaduct onder de ringvaart als optie voorgelegd en de doortrekking naar de N206 geschrapt. Ook komt er helderheid…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 september 2018
Groen licht voor Pallas

Groen licht voor Pallas

De provincie Noord-Holland maakt ook het laatste deel van een lening van in totaal 40 miljoen euro over voor de aanbouw van de nieuwe Pallas-reactor in Petten. De lening kwam ter sprake in de vergadering van de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur op 17 september, waarin een meerderheid instemde met het overmaken van de 17,5…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2018 dinsdag 4 september 2018 zondag 2 september 2018 donderdag 19 juli 2018
Actie nodig tegen verdroging

Actie nodig tegen verdroging

Het is droog in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de natuurgebieden. Bijzondere planten en diersoorten worden hierdoor bedreigd. Dieren als vissen en kikkers lijden onder de droogte. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaat achteruit. En er is meer brandgevaar. "Verdroging van gebieden is niet alleen afhankelijk van neerslag, maar…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juli 2018
Financiën op orde in Noord-Holland

Financiën op orde in Noord-Holland

Statenlid Zafer Yurdakul heeft in Provinciale Staten op 9 juli 2018 geconstateerd dat de Provincie Noord-Holland prudent om gaat met het geld en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. In tijden van economische recessie waren er veel meevallers in de infrastructurele projecten. Deze grote meevallers zijn er momenteel niet meer, maar wel  enkele grote tegenvallers…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 juni 2018 donderdag 14 juni 2018
Democratie in de kern

Democratie in de kern

Op dinsdag 13 juni organiseerde de provincie Noord-Holland op initiatief van de D66 fractie een symposium over mogelijkheden de democratie op het lokale niveau van kernen te versterken: Democratie in de kern. Het vooral door raadsleden en bestuurders van gemeenten goede bezochte symposium, geleid door gedeputeerde Van der Hoek, paste in de rol van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 juni 2018
Noord-Holland wil in Schagen openbaar vervoer combineren met doelgroepenvervoer

Noord-Holland wil in Schagen openbaar vervoer combineren met doelgroepenvervoer

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 11 juni 2018 is het initiatiefvoorstel ‘Pilot naar combinatie openbaar vervoer met doelgroepenvervoer in Schagen’ van PvdA, CDA en D66 met algemene stemmen aangenomen. “Nu dit voorstel is aangenomen, kunnen we starten met een onderzoek naar een pilot om het vervoerssysteem te verbeteren. Dit willen we doen door verschillende…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 juni 2018 donderdag 31 mei 2018
Kandidaat lijsttrekker PS2019

Kandidaat lijsttrekker PS2019

Tot 25 mei hadden leden de gelegenheid zich aan te melden voor het lijsttrekkerschap van D66 Noord-Holland voor de Provinciale Verkiezingen in 2019. Voor het lijsttrekkerschap heeft zich één kandidaat gemeld, namelijk Ilse Zaal. Van 8 tot 22 juni kunnen leden stemmen op de kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Op de ARV van 9 juni heeft Ilse…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 28 mei 2018
Duurzaam OV is win-win

Duurzaam OV is win-win

Alleen met goede mobiliteit en bereikbaarheid bieden we onze inwoners alle mogelijkheden om te kunnen werken, leren, voorzieningen bereiken en te kunnen ontspannen. Alleen zo kunnen we mee blijven dingen met concurrerende Europese steden en werkgelegenheid aantrekken. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een kerntaak van de provincie. D66 zet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 mei 2018 dinsdag 24 april 2018
Duidelijkheid over wat we mooi vinden

Duidelijkheid over wat we mooi vinden

De Provincie Noord-Holland maakt met een geactualiseerde Leidraad Landschap & Cultuurhistorie duidelijk aan plannenmakers waar nieuwe plannen aan moeten voldoen. Amelie Strens, woordvoerder ruimte van D66 Noord-Holland, is blij met dit toetsingsinstrument dat ruimtelijke kwaliteit en openheid van ons mooie Noord-Hollandse landschap waarborgt. “Hiermee zorgen we ervoor dat ontwikkelingen passen in het gebied en rekening…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 april 2018
Provinciaal referendum in Noord-Holland nu echt mogelijk

Provinciaal referendum in Noord-Holland nu echt mogelijk

In de Provincie Noord-Holland is het nu beter mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Drie jaar heeft werkgroep met bijna alle partijen eraan gewerkt om de regeling te verbeteren. Er is zo draagvlak ontwikkeld voor de mogelijkheid om de Noord-Hollandse burger achteraf over een genomen besluit van het provinciaal bestuur een referendum te laten aanvragen. “Het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 april 2018 donderdag 12 april 2018
Waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

Waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

De omgevingswet treedt over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de omgevingsvisie NH2050 op. In de ontwerp omgevingsvisie onderscheiden we, vooralsnog, vijf bewegingen. Een daarvan is 'nieuwe energie'. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Maar waar willen we ruimte geven aan het opwekken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 maart 2018
Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 wordt binnenkort opengesteld. De regionale verkiezingscommissie (RVC)verzorgt de interne verkiezing van de lijsttrekker. Op 27 januari 2018 heeft de ledenvergadering (ARV) besloten om zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen en een profiel voor de kandidaten vastgesteld.…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Op initiatief van de Statenfracties van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 sluit de provincie Noord-Holland zich ook aan bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Inmiddels hebben honderden gemeenten, de provincies Brabant, Groningen en Limburg, verschillende Waterschappen…

Bekijk nieuwsbericht