Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Workshop Sturen met geld

Zaterdag 29 september 2018 in Alkmaar

Follow-the-Money! Gemeentefinanciën. Wat en hoe? Workshop voor D66 raadsleden.

Als raadslid kan de gemeentelijke begroting je nog voor veel dilemma’s stellen. Hoe doorgrond ik die 100+ pagina’s, waar zit financiële ruimte voor mijn plannen, welk geld is geoormerkt? En op welke momenten in de begrotingscyclus kan de Raad (en dus mijn fractie), als hoogste orgaan in de gemeente, invloed nemen, sturen, controleren? Wat is de visie van D66 op het maken van keuzes met financiële consequenties?

Het kan verleidelijk zijn om je fractievoorzitter of financieel specialist hierin de regie te geven. Daarmee geef je ook al veel invloed uit handen. Kennis is macht. Lokale politiek gaat vaak over de verdeling van schaarse middelen; ook voor bijvoorbeeld een zorgwoordvoerder is het dus cruciaal. Tijdens de workshop ga je, onder begeleiding van ervaren financieel deskundigen, aan de slag met realistische cases en voorbeeldbegrotingen.

Deelnamekosten: 25 euro per persoon.

AANMELDINGSTERMIJN GESLOTEN

29 september

10.00-13.00 uur

Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 242, 1824 XV Alkmaar

Thema

Goed bestuur en doelgericht financieel beleid

D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Extra inspanningen willen wij doen op de terreinen van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de circulaire economie. Daar horen wisselende rollen bij: faciliteren, kaders stellen, samenwerken en soms regievoeren. Dit in samenwerking en afstemming met gemeenten, regio’s en economische clusters. D66 wil daarbij de kracht van de samenleving benutten en zoveel mogelijk mensen betrekken bij de uitdagende maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Daar hoort een toegankelijk provinciaal bestuur bij, dat de verbinding zoekt met de samenleving, ruimte geeft aan inspraak en initiatieven en verantwoording aflegt over haar besluiten en behaalde resultaten. D66 wil dat de Regenboogprovincie Noord-Holland een stimulerende rol op zich neemt voor gemeenten die samen willen optrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van LHBTI+ beleid.

Lees meer