Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over effecten strengere regels luchtkwaliteit voor plannen biomassacentrales

Na eerder in de commissie vragen gesteld te hebben over de vergunningverlening voor een biomassacentrale in Diemen (Uw brief d.d. 18 maart 2019) heeft de fractie van D66 nu schriftelijke vragen aan het college gesteld in relatie tot dit onderwerp. Het Ministerie van IenM heeft de regelgeving voor emissies aangescherpt. Statenleden Suzanne Klaassen en Emre Kanik vragen zich af wat hier de gevolgen van zijn voor de plannen voor nieuwe biomassacentrales in Noord-Holland.

Hieronder volgt de toelichting op de vragen en de vragen die op 17 mei gesteld zijn aan het college van Gedeputeerde Staten:

Op 13 juli wordt een besluit verwacht van de Provincie Noord-Holland over de biomassacentrale in Diemen. Ook in Zaanstad zijn er plannen voor een biomassacentrale.

Bij D66 Noord-Holland bestaan er nog vragen over het inzetten van biomassa op deze manier. Deze bestaan al veel langer en worden ook duidelijk gemaakt in de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving: Biomassa wensen en grenzen (Ros/Strengers). Daarbij bestaan er ook verschillende verwerkingstechnieken die minder of meer emissie veroorzaken. PBL adviseert om het niet toe te passen bij biomassacentrales voor warmtenetten. Toch bestaat er nu een rijkssubsidieregeling voor energiecentrales op biomassa in een kort koolstofkringloopsysteem. En aan de klimaattafels is besloten dat biomassacentrales in ieder geval een tijdelijke rol kunnen spelen om stapsgewijs onze energievoorziening te verduurzamen.

Onlangs heeft het Ministerie van IenW de voorschriften voor emissies aangescherpt in lijn met de EU-regelgeving. Hierdoor worden energieopwekking en afvalverbranding in energiecentrales milieuvriendelijker en verbetert daarmee de luchtkwaliteit in de omgeving. Zie ook het gewijzigde Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit besluit is ook van toepassing op biomassacentrales.

Omdat D66 zich zorgen maakt over de effecten van biomassacentrales op de luchtkwaliteit van de omgeving heeft D66 de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de aanscherping van de voorschriften voor de emissies van grote installaties zoals op 14 mei gepubliceerd door het Ministerie van IenM?
  2. Hoe gaan de aangescherpte voorschriften geïmplementeerd worden in de Provincie Noord-Holland?
    Wie gaat dat doen, wanneer en hoe wordt dat uitgevoerd?
  3. Worden de aangescherpte voorschriften ook toegepast op de huidige en de geplande biomassacentrales, zoals bijvoorbeeld in Diemen en in Zaandam.
    Zo ja, welke gevolgen heeft dit en zo nee, waarom niet?

Op 25 juni zijn de vragen beantwoord. Deze zijn hier te vinden.

Gepubliceerd op 17-05-2019 - Laatst gewijzigd op 27-06-2019