Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 stelt vragen over uittreden uit Goois Natuurreservaat

Flip de Groot heeft namens D66 Noord-Holland een aantal (‘technische’) vragen gesteld over waarom de provincie Noord-Holland wil uittreden als participant van het Goois Natuurreservaat (GNR).  Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten hierover geïnformeerd met een brief d.d. 13 februari 2019. De discussie over hoe de recreatieschappen het best bestuurd kunnen worden loopt al jaren. De brief geeft geen compleet beeld van het proces en de argumentatie die aan het uittredingsbesluit ten grondslag liggen. D66 wil daar graag duidelijkheid over en stelde daarom op 20 februari de volgende vragen:

 1. Kan de tijdbalk geschetst worden waarlangs de besluitvorming over onderhavig besluit is verlopen? Graag met een kort resumé van het besprokene.
 2. Het college geeft in bovengenoemde brief aan te blijven meebetalen aan SNL (natuurbeheer) , natuurontwikkeling, ecoducten en recreatieve voorzieningen.
  – Welk bedrag is daarvoor in de komende jaren voorzien?
  – Hoe verhoudt zich dit bedrag tot bedragen die aan vergelijkbare terreinbeheerders wordt betaald? Als er meer of minder betaald wordt graag een toelichting waarom.
  – Welke afspraken zijn er gemaakt over de hoogte van bedoeld bedrag na het afketsen van de samenwerking met PWN?
 3. In welke mate zijn de aanbevelingen uit het rapport van Winsemius van 2015 en de actiepunten uit het transitieplan uit 2016 uitgevoerd?
 4. Heeft de uitvoering daarvan een rol gespeeld bij het besluit?
 5. Bij welke gelegenheid/heden heeft de provincie aan GNR laten weten dat de provincie (sterk)  overweegt om – evenals Amsterdam – als participant in GNR uit te willen treden?
 6. Is de situatie na uittreding te vergelijken met die van andere terreinbeheerders, die natuur beheren (NNN en Natura2000)?

De vragen zijn door het college beantwoord en gepubliceerd op de ibabs-website en pdf-download is beschikbaar hieronder.

 

Gepubliceerd op 22-02-2019 - Laatst gewijzigd op 25-02-2019