Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie democratische legitimiteit bij samenwerking MRA

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op maandag 3 oktober 2016, bij de bespreking van voordracht convenant versterken samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Constaterende dat:

  • Een goed en efficiënt functionerende Metropoolregio Amsterdam niet alleen voor Noord- Holland maar voor heel Nederland van groot belang is;
  • Binnen de MRA verschillende bestuursorganen samenwerken;
  • Net als Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland niets voelen voor een gemeenschappelijke regeling;
  • De basisaanvliegroute van het convenant kan rekenen op brede steun van Provinciale Staten.

Overwegende dat:

  • Het voor het functioneren van de verschillende Gemeenteraden en Provinciale Staten binnen de MRA regio van belang is dat de verschillende bestuursorganen kunnen meebeslissen over prioritering van de activiteiten;
  • Provinciale Staten van Noord-Holland bijtijds worden meegenomen in de verantwoording van de activiteiten en eventuele bijstelling van projecten van provinciaal belang en/of waar Noord-Holland als medefinancier optreedt;
  • Een convenant – bijvoorbeeld met het voorstel voor een beslissingstermijn van 8 weken – niet tot doel kan hebben de vergaderorde van Provinciale Staten vast te leggen, noch in de plaats kan treden van bevoegdheden van Provinciale Staten.

Besluiten:

  • Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te verzoeken om in overleg met de regiegroep te bekijken hoe recht kan worden gedaan aan de wens van Provinciale Staten om voldoende ruimte te behouden bij het beslissen over prioritering en verantwoording van de activiteiten van provinciaal belang binnen de MRA;
  • Hiertoe de voorzitter van en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland te verzoeken om voor 1 januari 2017 met een voorstel te komen over hoe de voorbereiding van afstemming en besluitvorming binnen de MRA ingebed kan worden in de vergaderorde van Provinciale Staten.

En gaan over tot de orde van de dag.

Adnan Tekin (PvdA)                                                                                                    Hein Struben (D66)

Femke Lagerveld (VVD)                                                                                           Heleen Keur – Polman (CDA)

 

Gepubliceerd op 04-10-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018