Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over kustbescherming door provincie en gemeenten

 

Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de verruiming in de landelijke regelgeving over de kust.

 

Verruiming regelgeving voor meer activiteiten

De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en landschappelijke taken naar de regio. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012), de Nationale Visie Kust (2013) en recent bij de nieuwe Beleidslijn Kust. Hierin wordt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit gedecentraliseerd naar de provincie en gemeente. NIeuwsbericht Min. I&M 18 dec. 2015

Van een “nee” naar een “nee, tenzij”

Zowel het Rijk als provincies en gemeenten blijven voorwaarden stellen aan het bouwen in het kustgebied, maar de provincie en gemeenten bepalen in de toekomst de voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit en natuur die onder meer vastgelegd zijn in de provinciale ruimtelijke verordening en gemeentelijke bestemmingsplannen. FAQ Min. I&M

Goede regelgeving in Noord-Holland nodig

In Noord-Holland wordt de huidige ruimtelijke regelgeving als gevolg van de nieuwe wet WRO omgevormd tot de omgevingsvisie. D66 heeft daarin eerder de toezegging gekregen om voormalige nationale landschappen (bufferzones) opnieuw te definiëren als provinciale landschappen. De nieuwe natuurbeschermingswet maakt dit mogelijk.

De kust en met name de duinen worden in Noord-Holland beschermd door de kwalificatie Natura2000 en vaak ook als aardkundige monument. Maar in veel gevallen zijn deze kwalificaties niet van toepassing op het strand.

Dit is reden voor D66 Noord-Holland om nader te willen weten hoe de bescherming van de kust verankerd is in de provinciale wetgeving.

D66 heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Welke consequenties heeft de verruiming van de nieuwe Beleidslijn Kust op de bescherming van de duinen in Noord-Holland?
  2. Welke consequenties heeft de verruiming van de nieuwe Beleidslijn Kust op de bescherming van het strand in Noord-Holland?
  3. De ruimtelijke verantwoordelijkheid voor de kust komt bij gemeenten en provincie te liggen. Welke rol ziet u voor de provincie in dit samenspel?
  4. Bent u het met D66 eens dat het strand een bijzonder landschap is waarvoor provinciale bescherming opgelegd zou moeten kunnen worden?
  5. Waarom hebben de duinen in Noord-Holland overal de bescherming als Natura2000 gebied, maar het strand meestal niet? Bron: kaart provinciale structuurvisie.
  6. Welke provinciale bescherming tegen bebouwing kan geboden worden voor (gedeelten van) het strand in Noord-Holland momenteel? Zijn de instrumenten toereikend om afspraken over zonering te handhaven?
  7. Is het college van plan om bepaalde gedeelten van het strand te zoneren en zo te beschermen tegen bebouwing? Zo ja, wanneer is die bescherming dan van toepassing? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u van plan om het nieuwe instrument provinciaal landschap (als bedoeld in de natuurbeschermingswet) te gebruiken voor bescherming van het strand- of duinlandschap?

 

De vragen zullen binnen 30 dagen beantwoord worden.

Gepubliceerd op 12-01-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018