Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en ambtelijke organisatie

Met de Omgevingswet (2021) is er straks een wet voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, natuur, monumentenzorg, bodem en geluid. Deze integrale benadering zorgt voor meer samenhang in de nu nog vaak sectoraal georganiseerde regels. Daarnaast geeft de wet straks meer bestuurlijke afwegingsruimte. Deze afwegingsruimte geeft volgens D66 de gewenste ruimte die nodig is om ontwikkelingen mogelijk te maken en gebiedsgericht maatwerk toe te passen. Hierbij is het van belang dat de opgave centraal wordt gesteld om vervolgens te kijken op welke wijze de doelen gehaald kunnen worden. De ambitie om bijvoorbeeld meer duurzame energie op te wekken kan op verschillende plekken in de provincie anders ingevuld worden. In de besluitvorming wordt rekening gehouden met de andere relevante aspecten in de fysieke leefomgeving, zoals natuur, landschap, milieu of wonen.

Participatie is één van de belangrijkste pijlers binnen de Omgevingswet. Dit betekent dat alle relevante betrokken partijen in een vroegtijdig stadium de gelegenheid krijgen om mee te denken.

Het is van belang om de komende periode een verdere vertaling te maken van de ambities uit de provinciale omgevingsvisie 2050 in het beleid en de uitvoeringsprogramma’s van de provincie. Hierbij wordt invulling gegeven aan de wijze waarop we de gestelde doelen en ambities gaan realiseren in Noord-Holland en wie daarvoor nodig zijn. Ook hierbij dient de opgave centraal te staan, gericht op de grote transities. Er moet goed worden gekeken naar het schaalniveau en de verschillen in de verschillende gebieden en regio’s van Noord-Holland.

Het definitieve besluit of een ontwikkeling wel of niet mogelijk is, zal in de toekomst vaker op lokaal niveau liggen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de provinciale belangen volgend uit diens kerntaken. D66 wil dat de provincie in de omgevingsverordening niet alleen kaders en randvoorwaarden mee geeft over de inhoud, maar juist ook eisen stelt aan het proces, de participatie en de kwaliteit van de besluitvorming. De provincie werkt met gemeenten mee aan regionale gebiedsvisies als basis voor regionale afstemming en de gemeentelijke omgevingsvisie.

Participatie op andere terreinen

Naast de Omgevingswet vindt inspraak ook op andere terreinen in een zo vroeg mogelijke fase plaats, waarbij duidelijk moet zijn waarover de inspraak wel en niet gaat. In processen geeft D66 duidelijk aan waar we mensen of organisaties direct willen betrekken door mee te denken, mee te doen of mee te laten beslissen.

Dankzij D66 is er een provinciaal referendum mogelijk gemaakt. Dat willen we omvormen naar een bindend correctief referendum, zodra dit grondwettelijk mogelijk wordt. D66 staat ook open voor andere vormen van regionale experimenten, zoals de Democratic Challenge of de inzet van e-participatie via buurtapps en mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Zo wil D66 particuliere samenwerking op het gebied van woningbouw en duurzame energieopwekking stimuleren. D66 wil zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid geven mee te bouwen aan de toekomst van Noord-Holland.

Bestuurlijke verantwoording

D66 koestert het dualisme in de bestuurscultuur. Op dit punt valt nog veel te winnen. Bij goed besturen hoort naast een goede participatie aan de voorkant, ook het afleggen van verantwoording na de besluitvorming. De provincie legt daarom verantwoording af over de besluiten die zij uiteindelijk neemt en communiceert daar actief over. Statenleden worden in staat gesteld hun controlerende taak naar behoren uit te oefenen. Dit wordt steeds belangrijker nu meer taken vanuit het Rijk gedecentraliseerd worden en grensoverschrijdende issues – mobiliteitsissues in de Randstad of de opgaven in het IJsselmeer- en Waddengebied – in aantal en zwaarte toenemen.

Monitoring op welvaart, welzijn en duurzaamheid

D66 wil dat de provincie de jaarlijkse monitoring verder verfijnt en verslag doet van welvaart, welzijn en duurzaamheid. Dit is een sturingsinstrument om te beoordelen of beoogde doelstellingen en effecten worden behaald. Over de samenvattingen van de monitor gaan Statenleden in gesprek met inwoners, ondernemers en lokale bestuurders.

Media

Media spelen een cruciale rol in onze democratie. (Onderzoeks)journalistiek staat al jaren onder druk. In de komende bestuursperiode komt D66 met voorstellen om de rol van de media te versterken.

Rechtstreeks kiezen

De Commissaris van de Koning speelt steeds meer een rol in de regionale en lokale democratie. Dit maakt een sterke democratische legitimatie belangrijk. D66 wil dat de belangrijkste bestuurders – waaronder de Commissaris van de Koning – direct door de bevolking worden gekozen.

Voorbeeldfunctie

De provincie geeft via haar inkoop- en aanbestedingsbeleid het goede voorbeeld. Daar waar de provincie partij is, neemt zij in haar aanbestedingsbeleid op dat de cao wordt toegepast (fairplay) en dat ruimte wordt geboden aan innovatieve en duurzame oplossingen.

De afgelopen jaren is het mobiliteitsbeleid voor het eigen personeel al behoorlijk verduurzaamd. Dit beleid wordt verder voortgezet en uitgebouwd. De dienstauto’s worden bij de eerstvolgende aanbesteding duurzaam ingekocht. De provincie moet ook zo veel mogelijk een afspiegeling zijn van de Noord-Hollandse samenleving. De komende jaren wordt gewerkt aan meer inclusiviteit in het personeelsbestand en de vertegenwoordiging in de Staten.

Benut de kennis in de provincie

Veel inwoners van Noord-Holland voelen zich verantwoordelijk en willen zich inzetten voor hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. D66 wil dat inwoners, organisaties en bedrijven in staat worden gesteld om desgewenst samen te werken om provinciale uitdagingen aan te gaan. In een samenleving waar ruimte is voor maatschappelijk initiatief moet de kennis van inwoners wel goed benut kunnen worden. Het moet makkelijker worden om input te geven voor provinciale projecten.

Bij het vinden van oplossingen moet de provincie zich niet slechts afdoen met rapporten van bekende consultancykantoren, maar ook te rade gaan bij kennisorganisaties in het veld. De provincie moet de aanbesteding voor onderzoeken hierop afstemmen. Daarnaast zou de provincie (mogelijk per project) een platform moeten ontwikkelen waar experts of maatschappelijke organisaties zich kunnen inschrijven en input kunnen geven.

Toezicht op en dialoog met gemeenten

De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten. In toenemende mate spelen opgaven op het niveau van de regio. D66 wil daarom een permanente dialoog tussen provincie en gemeenten, op gelijkwaardige basis, over de bestuurskracht van gemeenten, uitdagingen in de toekomst en de eventueel faciliterende rol van de provincie daarbij.

Draagvlak en bestuurskracht zijn belangrijke basisvoorwaarden voor samenwerking en fusies tussen gemeenten. D66 is géén voorstander van gemeentelijke fusies die zich beperken tot het ambtelijke niveau. Bij schaalvergroting moet er veel aandacht zijn voor inwonersbetrokkenheid bij het bestuur op wijk- en dorpsniveau. D66 hecht aan een zorgvuldige (vaak langere) voorbereiding zeker wanneer dat kostbare tussenstappen kan voorkomen.

De Metropool Regio Amsterdam

De Metropool Regio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, twee provincies en een vervoersregio. Deze samenwerking is van belang om zo goed mogelijk beleid te creëren, met instemming van de verschillende partijen. De problematiek op de woningmarkt stopt immers niet bij de gemeentegrens.

Om de samenwerking zo democratisch mogelijk te laten verlopen, moeten gekozen volksvertegenwoordigers, statenleden en raadsleden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming worden betrokken. Dit kan onder andere door een verbetering in de informatievoorziening via de MRA-agenda en door de MRA-begroting in alle provincies en gemeenten door volksvertegenwoordigers te laten behandelen.

Provinciale en Europese samenwerking

Veel onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt, hebben een grensoverschrijdend karakter. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer. Deze onderwerpen houden niet op bij de provinciale grenzen of kennen zelfs een Europese dimensie (N2000, landbouw). Daarom wil D66 dat provincies intensief samenwerken bij grensoverschrijdende onderwerpen. De provincie neemt deel aan verschillende Europese programma’s als dit past in de opgaven waar we de komende bestuursperiode(n) voor staan in Noord-Holland.

Ondermijning

D66 wil dat de provincie Noord-Holland zich, samen met partners zoals gemeentebesturen, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst, meer inspant om de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te verhogen en effectief tegendruk te geven aan deze georganiseerde vormen van criminaliteit. De provincie heeft geen primaire rol in de opsporing en aanpak van deze criminaliteit, maar dient gelet op het samenleving-ondermijnende karakter van deze criminaliteit in het kader van haar kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur wel een aanvullende bijdrage aan deze maatschappelijke opgave te leveren. D66 wil graag een ontwikkelprogramma tegen ondermijning zien, waarin de provinciale mogelijkheden staan om dit complexe vraagstuk effectief te (helpen) bestrijden.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019