Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie

In 2016/2017 heeft de provincie Noord-Holland onderzoek verricht om te zien welke afvalstromen als grondstof voor andere industrieën of derden zouden kunnen dienen. Die makelaarsrol zal in de komende periode worden voortgezet om bijvoorbeeld afvalwarmte te gebruiken voor voedselproductie of verwarming van huizen. CO2 is een groeistof voor voedsel en kan op termijn ook als grondstof dienen voor synthetische (duurzame) kerosine. De provincie zal via het ruimtelijk beleid en de makelaars- en regierol blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de grondstoffenrotonde en waar nodig innovaties steunen.

D66 wil Noord-Holland aantrekkelijk maken als vestigingsgebied voor bedrijven (en hun medewerkers) die een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Hiervoor zien wij vooral kansen in de MRA, maar ook daarbuiten is veel potentieel, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de zeewierteelt op Texel.

D66 wil een visie voor de lange termijn – met een heldere strategie voor het type grondstoffen (verschil tussen biotische en abiotische stromen) en de locaties waar deze te verwerken. Hiervoor worden locaties gezocht en een goed functionerend loket voor het bedrijfsleven ingericht.

Rol provincie

Naast de ontwikkelaar van een lange termijnvisie is de provincie een kennismakelaar en verbinder. Samenwerking tussen bedrijven wordt tot stand gebracht en de provincie deelt haar kennis met gemeenten, bewoners en bedrijven, zodat deze verleid worden circulaire keuzes te maken. De provincie levert ook een financiële bijdrage door middel van de duurzaamheidsfondsen. Door de inzet van Europese middelen kan een multipliereffect ontstaan.

De havens

De havens (Den Helder en IJmuiden) spelen een bijzondere rol bij de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie. De infrastructuur en werkgelegenheid die nu gebruikt wordt voor fossiele brandstoffen lenen zich uitstekend voor het transporteren en verwerken van grondstoffen. Dit biedt veel nieuwe werkgelegenheid en kansen voor de economie. De onderlinge samenwerking van alle havens kan nog verder versterkt worden.

Kansen voor de scheepvaart

D66 ziet voor de scheepvaart een grote rol in de circulaire economie. De omslag – waarbij afval grondstof wordt – vraagt om een veelzijdige, verwerkende sector. Waar vroeger het afval simpelweg afgevoerd werd via vaste routes, zullen in de toekomst reststromen gescheiden gebufferd moeten worden waarna deze in de verwerkende keten kunnen worden gedistribueerd. Kenmerkend voor deze ruwe grondstofstromen is dat de volumes na buffering fors zijn en de snelheid in dit deel van de keten laag. Dit maakt het bij voorbaat geschikt voor effectief vervoer over water. De scheepvaart biedt de beste mogelijkheden voor bulkoverslag en transport, waarbij een deel van de buffering in drijvende duwbakken kan plaatsvinden.

Bedrijven die circulair ondernemen of dat willen gaan doen, moeten zoveel mogelijk in natte industriegebieden gevestigd zijn. De provinciale overheid kan een regierol nemen om deze bedrijven en gemeentelijke afvaldiensten te helpen om gezamenlijk efficiënte standaarden te ontwikkelen en te komen tot een circulair distributiemodel.

Het Noordzeekanaalgebied als grondstoffenrotonde

Noord-Holland kan een spilfunctie vervullen in het hoogwaardig recyclen van producten en materialen en zo een grondstoffenrotonde creëren. Dit dient meerdere doelen, waaronder het verminderen van de grondstoffenschaarste, de milieuproblematiek en de sociaal-economische ongelijkheid. In Noord-Holland is het mogelijk de verwerking op een nette manier te organiseren, terwijl dit in veel andere landen onder bedenkelijke arbeidsomstandigheden en op een laagwaardige manier verwerkt wordt. Vergassen is een kansrijke methode om plastic bij hoge temperaturen af te breken in andere stoffen als bijvoorbeeld olie. Dit kan helpen om het plastic probleem op te lossen en om nieuwe grondstoffen te creëren. Dit zou een belangrijk deel van de grondstoffenrotonde kunnen worden in de komende jaren.

De circulaire economie biedt volop kansen voor de havengebieden aan het Noordzeekanaal om zich te ontwikkelen tot een grondstoffenknooppunt, tot het verduurzamen van de agrarische productie, de logistiek en de gebouwde omgeving en het uitbreiden en verknopen van warmte- en koudenetten en smart grids. Door clustering van bedrijven kunnen we de onvermijdelijke transportbewegingen beperken.

Dit proces genereert nieuwe duurzame bedrijvigheid. Een flink deel van de (industriële) bedrijvigheid zal veel energie stoppen in de omslag naar een circulaire economie. Waar bedrijven deze omslag niet kunnen maken, wordt hulp geboden bij herstructurering.

Naar een circulaire provincie

De provincie wil het goede voorbeeld geven. Er wordt gezocht naar circulaire kansen bij het onderhoud van wegen en waterwegen en de provincie gaat volledig circulair inkopen.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019