Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale (kennis-)economie en arbeidsmarktbeleid

Noord-Holland kent een grote diversiteit aan sterke economische clusters in de verschillende regio’s. Economische groei is daarbij geen doel op zich. Maar zolang een op de vijf huishoudens risicovolle schulden heeft, er 300.000 werkende armen in Nederland zijn en het draagvlak voor verduurzaming ook vraagt om financiële ruimte bij de bevolking en bedrijven, is groei van belang om bij te dragen aan de oplossing van deze problemen. Dit kan het best aangepakt worden op regionale schaal.

Regionale kansen

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam biedt een concurrerend vestigingsklimaat in Europa. Daarbij is de ruimtelijke kwaliteit van de regio onderscheidend. Ook is een goed opgeleid arbeidspotentieel, aantrekkelijke recreatiemogelijkheden, het rijke culturele leven, de aanwezigheid van internationale scholen dicht bij aantrekkelijke woongebieden, goed ontwikkelde infrastructuur en een schoon milieu van belang. De provincie werkt samen in de Metropoolregio om dit totale pakket te realiseren.

De Metropoolregio Amsterdam krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot één van de belangrijkste gebieden in Europa om de concurrentie met Londen, Parijs, Berlijn, Hamburg en Frankfurt blijvend te kunnen aangaan. De sterke financiële sector op de Zuidas, maar ook de groothandel, zakelijke dienstverlening en de opkomst van nieuwe economische activiteiten krijgen hier de ruimte. Dit vindt plaats binnen een goed OV-netwerk en ruimte voor recreatie in en om de metropool.

Een bijzondere positie in de MRA neemt het mediacluster in de Gooi en Vechtstreek, met als middelpunt het Mediapark, in. De provincie ondersteunt de doorontwikkeling van het Mediapark naar een Mediacampus voor werken, leren, wonen en beleven.

Gebieden buiten de Metropoolregio Amsterdam

De gebieden rondom de Metropoolregio profiteren mee en worden goed aangesloten op het netwerk van de Metropoolregio. Dit biedt kansen voor ontwikkelingen die nodig zijn voor de Metropool, maar die ook daarbuiten kunnen worden gerealiseerd, zoals datacenters. Buiten de Metropoolregio is de energiesector, toerisme en de agrarische sector van groot belang. De provincie werkt aan het verduurzamen van de landbouw en het versterken van het energiecluster in de Noordkop, en steunt actief het initiatief om de Pallas-reactor te realiseren. Hiermee wordt niet alleen het energiecluster versterkt, maar ook de medische sector door de Health-campus. Pallas zorgt wereldwijd jaarlijks voor medicatie voor tienduizenden (borst)kankerpatiёnten. De vestiging van ECN is mede verbonden aan Pallas en is belangrijk als kenniscentrum voor de energiesector. De offshore sector krijgt nieuwe kansen door wind op zee.

Waddengebied

Het Waddengebied is onderdeel van de regionale (kennis)economie en staat voor een aantal grote ecologische en economische uitdagingen, waarbij kennisinstituten zoals het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel een belangrijke rol spelen. Dit zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid. De opgedane kennis op het punt van onder andere klimaatadaptatie en biodiversiteit biedt bovendien mogelijkheden voor de export.

Alle genoemde punten met betrekking tot de kenniseconomie kunnen in de komende jaren weer op de steun van D66 rekenen, met intensiveringen waar nodig. Dit geldt ook voor de zaadveredeling, duurzame bollenteelt, duurzame voedselteelt en de kringlooplandbouw in de agrarische sector.

Rol van de provincie

De rol van de provincie is om de verschillende ketens de komende jaren te stimuleren en vraag en aanbod te matchen, vooral op het gebied van kennis. De bollenteelt in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland, de zaadveredelingsbedrijven rond Enkhuizen, de Greenports in Noord-Holland Noord en Aalsmeer, de Pallas-ontwikkeling in Petten, de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder, Tata Steel in IJmuiden en Schiphol in Amsterdam; D66 faciliteert en ondersteunt deze economische sectoren waar mogelijk in hun transities. Daar waar regelgeving knelt, pakt D66 dat aan.

Door innovatie en duurzaamheidsfondsen worden nieuwe initiatieven en start-ups ondersteund.

Bedrijventerreinen

Om transities op bestaande bedrijventerreinen te versnellen blijft de HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik) van kracht. De vraag naar ruimte voor logistieke bedrijvigheid neemt de komende jaren verder toe, vooral in de hoogte en dat is nieuw. Dit vraagt aandacht bij de afstemming van gemeentelijke bestemmingsplannen. Punt van aandacht blijft parkmanagement, dat ervoor moet zorgen dat bestaande bedrijventerreinen blijven floreren.

De West-as

Het gebied tussen Schiphol en Beverwijk biedt nieuwe kansen op werk voor vakmensen. Dit kan helpen om de sociale problematiek in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West te verlichten.

Belang regionaal arbeidsmarktbeleid

Duurzame groei wordt via landelijk beleid het meest effectief aangemoedigd en ondersteund in de stad en de regio. Hier bevinden zich de netwerken van bedrijven, universiteiten en scholen, waar innovatie wordt gestimuleerd en nieuwe economische clusters ontstaan. Kennis- en innovatiebeleid is daarom vooral regionaal beleid. D66 borgt goed opgeleide arbeidskrachten door clusterwerking en de triple helix (samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs) te stimuleren. Goede huisvesting van arbeidsmigranten blijft primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Druk op de arbeidsmarkt

Door de positieve economische ontwikkeling en toenemende vergrijzing is de toestroom van werkenden – en het actueel houden van kennis van werkenden – van groot belang. Mede daarom heeft de provincie een werkambassadeur aangesteld. De functie van werkambassadeur wordt ook de komende jaren gefinancierd en gecontinueerd om de regie op de samenwerking tussen onderwijs, UWV, werkbedrijven en de sectorvertegenwoordigers van het bedrijfsleven te blijven voeren. Ook de Techniekraad Noord-Holland wordt voortgezet.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar de regionale arbeidsmarkt toe leiden blijft een primaire verantwoordelijkheid van partijen op de regionale arbeidsmarkt: de gemeenten, de werkbedrijven, het UWV en de re-integratiebureaus.

Gevolgen energietransitie

De energietransitie en het hergebruiken van grondstoffen biedt mogelijkheden om op wijkniveau mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk en opleiding aan te bieden binnen nieuwe lokale werkvormen (het wijkbedrijf). Denk aan de opzet van lokale inzamelsystemen en het uitrollen van lokale projecten als sedumdaken op schuurtjes, uitbouwen en carports.

Regionale aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

D66 ondersteunt MBO- en HBO-campusprojecten en stimuleert innovatie bij de docentontwikkeling. D66 wil dat de provincie geld uittrekt voor lectoraten, practoraten en promotie-events voor de regionale arbeidsmarkt.

Onderzoek en kennisuitwisseling

De provincie blijft arbeidsmarktanalyses doen, delen en uitwisselen in samenwerking met de regionale platforms voor arbeidsmarktbeleid (RPA’s).

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019