Steun ons en help Nederland vooruit

Erfgoed en archeologie

Cultuurbeleid is voor D66 heel belangrijk. De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied van het onderhouden, renoveren en herbestemmen van cultureel en industrieel erfgoed, zoals monumenten, molens, forten, dijken, bruggen en buitenplaatsen. Daarbij hoort ook de bescherming van kenmerkende landschappen, parken en stads- en dorpsgezichten. We concentreren ons daarnaast vooral op onze wettelijke taak en op die activiteiten en taken, die cruciaal zijn voor het in stand houden, doorgeven en beleven van het Noord-Hollandse landschap en de Noord-Hollandse geschiedenis. Denk hierbij aan de Geoparken Oerij en Gooi en Vecht. We willen voorkomen dat meerdere overheidslagen ergens over beslissen.

Monumentenmonitor

Via de monumentenmonitor houden we zicht op het aantal monumenten, de onderhoudsstaat en waarde. Op basis hiervan kunnen gerichte beleidskeuzes voor de toekomst gemaakt worden.

Cultuurfonds

D66 wil dat er een Noord-Holland cultuurfonds komt waaruit projecten op het gebied van bovenregionale cultuur en geschiedenis (eenmalig) kunnen worden gefinancierd.

UNESCO Werelderfgoed

Op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat een aantal bijzondere Noord-Hollandse landschappen, zoals de Stelling van Amsterdam, de Beemster en de Waddenzee. D66 wil dat deze status behouden blijft. Maar ook gebieden zonder die status, maar met grote landschappelijke waarde zoals Waterland, Laag Holland, de West-Friese Omringdijk en verschillende veenweidegebieden in het Groene Hart, worden gekoesterd en ruimtelijk beschermd.

De Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam vormt met haar liniedijken en schootsvelden een belangrijke groene buffer in het stedelijke gebied. Die groene ring moeten we behouden en koesteren. De afgelopen jaren is met succes ingezet op het renoveren en herbestemmen van de forten. In de volgende periode wil D66 ook de liniedijken en de daarbij passende flora en fauna in ere herstellen. De liniedijken moeten meer zichtbaar worden in het landschap en meer geschikt worden voor recreatie.

Regionale beeldverhalen

D66 wil meer financiële ruimte geven aan communicatie en voorlichting, primair gekoppeld aan de wettelijke taak op het punt van archeologie. Vooral de bijzondere geschiedenis van voor 1500 is bij menig Noord-Hollander nog tamelijk onbekend. D66 zou graag zien dat de provinciale schatkamer ook meer door de provincie zelf gebruikt wordt, als een inspirerende omgeving voor overleg en debat om vanuit het verleden de toekomst te begrijpen.

Huis van Hilde

Het Huis van Hilde, centraal gelegen in Noord-Holland bij het station Castricum, toont duizenden jaren aan Noord-Hollandse geschiedenis zoals die in de loop der tijd door onze bodem is prijsgegeven.

Cultuureducatie

Elke school krijgt € 11 per leerling voor cultuureducatie. D66 wil dat leerlingen meer bekend en vertrouwd raken met cultuur en met culturele uitingen. Dit geldt in het bijzonder voor de cultuur en culturele geschiedenis van onze provincie. Er komt een apart fonds voor projecten die de geschiedenis van Noord-Holland zichtbaar maken.

Onderwaterarcheologie

Veel van onze geschiedenis, in het bijzonder die van de Gouden Eeuw, ligt bewaard op en in de bodem van de Waddenzee of de voormalige Zuiderzee. De schatten die zijn opgedoken, moeten worden opgeslagen en tentoongesteld. Omdat het hier gaat om een cruciale en markante periode uit onze Noord-Hollandse geschiedenis op het wereldtoneel, vindt D66 dat hier een provinciale taak ligt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). D66 ziet bovendien kansen om samen met Texel en de voormalige Noord-Hollandse VOC-steden Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam tot een interessante samenwerking te komen. Als financieringsmogelijkheid zien wij kansen binnen het Waddenfonds.

Bibliotheken

Openbare bibliotheken hebben een belangrijke taak in onze samenleving om op een laagdrempelige manier mensen zichzelf te laten ontwikkelen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van laaggeletterdheid en aan leven lang leren. Daarnaast dienen ze als netwerkorganisatie om vele andere maatschappelijke taken met elkaar te verbinden. Deze bibliotheken moeten we koesteren.

Cultureel ondernemerschap

Bij het cultuurbeleid stelt D66 eigen kracht en cultureel ondernemerschap voorop. Meer economische activiteit is goed voor het behoud van erfgoed en de werkgelegenheid. Mooie voorbeelden van cultureel ondernemerschap zijn de ondernemers in de forten, de stolpeigenaren en de duikers op Texel. Waar nodig worden deze ondernemers wel door de provincie ondersteund bij het onderhoud en beheer van cultureel erfgoed.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019