Steun ons en help Nederland vooruit

Focus op kerntaken

Financiën

We zien dat de financiële middelen van de provincie minder worden, maar dat we tegelijkertijd wel meer moeten doen. D66 staat voor een provincie die de financiën op orde heeft. Noord-Holland is rijk geworden door de verkoop van nutsbedrijven. Onze provincie heeft daardoor rond één miljard euro op haar rekening staan. Als de geplande eenmalige investeringen hieruit bekostigd zijn, blijven alleen gespecialiseerde kerntaken over. Voor D66 is het toekomstplaatje duidelijk: het budget daalt van 535 miljoen in 2013 tot 288 miljoen over enkele jaren, en de structurele lasten moeten evenredig mee dalen.

Dat betekent voor de provincie:

  • Een focus op de kerntaken: ruimtelijke- en economische ontwikkeling, water, wonen, verkeer en vervoer, natuur, , milieu en cultuurhistorie;
  • Slim en strak begroten zodat we meer kunnen met minder geld op deze kerntaken;
  • Ieder jaar een sluitende begroting én een sluitend meerjarenperspectief;
  • Genoeg weerstandsvermogen- en capaciteit zodat financiële risico’s worden opgevangen;
  • Realistisch uitgaven en inkomsten met een helder onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten;
  • Structurele lasten worden alleen gedekt door structurele baten;
  • Terughoudendheid bij vastgoedontwikkeling vanwege grote risico’s.

D66 wil financiële ruimte creëren om haar beleidsprioriteiten vorm te geven. De opbrengsten van de investeringen van de provinciale reserves gaan naar zaken die later geld opleveren, zoals de economische infrastructuur, maar pertinent niet naar welzijn of sport. Dat zijn geen kerntaken van de provincie. Daarom zullen wij alle voorzieningen en reserves tegen het licht houden. Wij willen oude plannen waarover nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan toetsen op nut en noodzaak en de huidige financiële realiteit. Daarbij is de toetsing van het provinciaal beleid op de doelmatigheid en doeltreffendheid door de Randstedelijke Rekenkamer onontbeerlijk.

Mocht er toch een tekort ontstaan, dan zou de provincie eerst naar kostenbesparing en efficiency in haar eigen organisatie en bedrijfsvoering moeten kijken. Pas als daarna blijkt dat nog altijd niet de benodigde financiële middelen voor de noodzakelijke investeringen in de provincie beschikbaar zijn, zullen we overwegen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Een provincie die zich focust op haar kerntaken
  • Een provincie die slim en strak begroot
  • Een provincie die, bij tegenvallers, eerst snijdt in de eigen organisatie

Laatst gewijzigd op 22 februari 2015