Steun ons en help Nederland vooruit

Gebiedsgericht maatwerk

Nieuwe alleenstaande windmolens

In 2014 is een keuze gemaakt wat betreft de opstelling van vrijstaande enkelvoudige windturbines. D66 is niet gelukkig met deze keuze, aangezien deze de keuzevrijheid van burgers en ondernemers sterk inperkt en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie mogelijk doorkruist. De keuze geeft ook geen ruimte aan gebiedsgericht maatwerk. Om die reden wil D66 de bovenstaande planologische aanpak (met ‘nee, tenzij’, ‘ja, mits’ en ‘wellicht’- gebieden) ook voor nieuwe vrijstaande enkelvoudige turbines gebruiken. De landschappelijke, ruimtelijke en milieu kwaliteit staat daarmee centraal in de afweging.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
>  Alleen grootschalige bouwprojecten als er aan ruimtelijke voorwaarden wordt voldaan 
>  Alleenstaande windmolens mogelijk na zorgvuldige afweging

Ruimte voor ruimte regeling

Het CPB waarschuwt voor een flinke toename in de leegstand van agrarische bebouwing. Dit betekent voor D66 dat de ‘Ruimte voor Ruimte’- regeling in de provincie van kracht blijft. Ook andere maatregelen moeten er voor zorgen dat leegstand tegen gegaan wordt.

Het slopen van leegstaande boerderijen, stallen en schuren zal onvermijdelijk zijn. D66 wil goede sloopregelingen die niet één op één gekoppeld zijn aan een subsidie of andere financiering voor nieuwe woningen op dezelfde plek. Extra woningen mogen alleen gebouwd worden bij kernen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
>  Leegstaande agrarische percelen krijgen nieuwe functie of worden gesloopt. 
>  Bij sloop niet zomaar subsidie of garantie op nieuwbouw.

Ordening van de ondergrond

We halen aardwarmte, aardgas, zout en grind uit de grond, maar slaan ook warmte, koude en water op in de bodem. Bovendien leggen we tal van leidingen onder de grond. Deze activiteiten beïnvloeden het milieu en kunnen elkaar in de weg zitten. Een goede ordening, waarbij samenwerking wordt gezocht met betrokken instanties en ondernemingen, is dus essentieel.

Schiphol

Schiphol is van grote betekenis voor de economische kracht van Noord-Holland. Tegelijkertijd levert de luchtvaart hinder op voor omwonenden. Alle ontwikkelingen rondom de luchthaven moeten dan ook inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen. We zijn positief over de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. De provincie moet de omwonenden van Schiphol helpen zich te organiseren. D66 steunt de versterking van de luchthaven. Tegelijkertijd willen we de hinder inperken door bestaande afspraken (maximaal 510.000 vliegbewegingen) na te komen en de beoogde overloop naar Lelystad en Eindhoven. D66 wil geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol.

De provincie heeft in grote mate de regie op Schiphol. De Rijksoverheid heeft de ruimtelijke taken naar de provincies gedecentraliseerd. Toch blijft er Rijksbeleid bestaan dat deze bevoegdheid inperkt. Zelfs binnen het bestaande bebouwde gebied gelden diverse beperkingen, ondanks dat de veiligheid niet in het geding is. Transformatie van in onbruik geraakte kantoren en industrie- en haventerreinen wordt hierdoor bemoeilijkt. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseerde om de Rijksbemoeienis te beperken tot een zone direct om de luchthaven waar veiligheid in het geding is (op de grond en in de lucht). D66 is het daarmee eens.

Waterland en Zuidoost-Beemster

Het project Waterlands Wonen wil D66 heroverwegen. Alleen als er een aantoonbare woningbehoefte is, kan er bijgebouwd worden. Het project Bennewerf op Marken krijgt wat ons betreft geen medewerking van de provincie. Bebouwing van de Zuid-Oost Beemster gaat niet verder dan thans op basis van de uitspraak van de Raad van State mogelijk is gemaakt. De Provinciale Structuurvisie en de Provinciale Verordening worden daarvoor verduidelijkt en worden wat D66 betreft strikt gehandhaafd.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Waterlands Wonen heroverwegen. 
  • Sterke Omgevingsraad Schiphol voor omwonenden 
  • Geen extra start- en landingsbaan Schiphol

Ruimtelijke ontwikkeling van de havens

De havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen zijn samen de vierde haven van Europa en zijn daardoor belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. D66 wil duurzame activiteiten in de havens blijven stimuleren, maar sluit niet uit dat op termijn extra ruimte nodig is. Voor het komende decennium geldt dat D66 – in lijn met de inzet tijdens de afgelopen bestuursperiode – staat voor openhouden van de Houtrakpolder als bufferzone. Omdat herstructurering en intensivering van bestaande havenareaal het uitgangspunt is, is in deze periode uitbreiding niet aan de orde.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Grote zeesluis IJmuiden in 2019 vervangen
  • Coen- en Vlothaven worden geen woongebied voor 2040
  • Havenactiviteiten worden duurzamer

Laatst gewijzigd op 22 november 2018