Steun ons en help Nederland vooruit

Havens op koers

De Metropoolregio Amsterdam vormt, met Schiphol, de havens en sterke, innovatieve economische sectoren als de creatieve sector de motor van de provinciale én de Nederlandse economie.

Ruimtelijke ontwikkeling van de havens

De havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen zijn samen de vierde haven van Europa en zijn daardoor belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. D66 wil duurzame activiteiten in de havens blijven stimuleren, maar sluit niet uit dat op termijn extra ruimte nodig is. Voor het komende decennium geldt dat D66 – in lijn met de inzet tijdens de afgelopen bestuursperiode – staat voor openhouden van de Houtrakpolder als bufferzone. Omdat herstructurering en intensivering van bestaande havenareaal het uitgangspunt is, is in deze periode uitbreiding niet aan de orde.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Grote zeesluis IJmuiden in 2019 vervangen
  • Coen- en Vlothaven worden geen woongebied voor 2040
  • Havenactiviteiten worden duurzamer

Havengebied en het milieu

D66 werkt aan schone lucht, bodem en water. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het ‘voorzorgbeginsel’ zijn daarbij leidend. Wij vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarom moeten de luchtkwaliteitsmetingen voor iedereen online toegankelijk en bruikbaar zijn in een open dataformaat. Bij het oplossen van de knelpuntgebieden voor de luchtkwaliteit ziet D66 kansen in koppeling met andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld bij duurzame mobiliteit (duurzaam OV, verbetering van de doorstroming, verlaging maximumsnelheden, fietssnelwegen) en investeren in meer groen.

Overlast van geur, fijn stof, straling en geluid moet voorkomen worden. Een hogere ambitie dan Europese en nationale normen is wenselijk, maar om die te bereiken kiest D66 niet voor harde normen, maar voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van innovatie en de dialoog met bedrijven en burgers. De Milieudialoog IJmond is daar een mooi voorbeeld van.

D66 is voorstander van het beter gebruiken van het Noordzeekanaalgebied, zodat wonen, werken én recreëren in dat gebied mogelijk wordt. Om dat te bereiken moet creatief met de milieuruimte worden omgegaan. Het aanpassen van de normen binnen de nationale en Europese kaders moet mogelijk zijn na overleg met goed geïnformeerde (toekomstige) bewoners.

De Amsterdamse haven en het gehele Noordzeekanaalgebied bieden in samenhang met de waterwegen kansen voor zowel duurzame economische groei als voor het realiseren van de door D66 bepleitte grondstoffenrotonde.

Windmolens in havengebied

D66 zegt “ja, mits” tegen windmolens in havengebieden als ze bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze gebieden. In alle gevallen geldt: mits het milieu het toelaat, de landschappelijke kwaliteit is meegewogen én er zorgvuldig is geluisterd naar bewoners en bedrijven.

Rol van havens voor energie en grondstoffen

D66 zet in op groene groei voor een circulaire economie. Dit vraagt om investeringen op het gebied van hernieuwbare energie en hergebruik van grondstoffen. Dat biedt grote economische kansen in termen van werkgelegenheid en behoud en ontstaan van nieuwe bedrijvigheid.

Veel van onze visie op de transitie naar een groene economie is reeds beschreven in hoofdstuk drie. Bij ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zonne-energie, biomassa, energiebesparing en de transitie naar een circulaire economie legt D66 altijd de link met de economische mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is de Grondstoffenrotonde. De afgelopen periode is het D66 gelukt om de Grondstoffenrotonde onderdeel te laten worden van het provinciaal beleid. In de komende jaren krijgen bedrijven daarom de stimulans om halfproducten, componenten of zelfs volwaardige producten te maken van opnieuw gebruikte grondstoffen.

De inzet op verduurzaming van de energievoorziening en hergebruik van grondstoffen biedt tal van kansen voor vele andere sectoren. Denk daarbij aan de volgende zaken die D66 wil stimuleren:

  • De havens in het Noordzeekanaalgebied als ontwikkellocatie voor windparken op zee en overslag en verwerkingslocatie van biomassa.
  • De haven en luchthaven van Den Helder als onderhoudslocatie voor windparken op zee.
  • Versterking van de bouwsector door inzet op verduurzaming van de bestaande bouw en innovatieve nieuwe bouwprojecten.
  • Innovaties in de maakindustrie en chemie door hergebruik van grondstoffen
Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
> Een transitie naar een groene circulaire economie
> Meer bedrijvigheid in zee- en binnenhavens
> Een duurzamere bedrijvigheid in sectoren als de bouw- en maakindustrie

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018