Steun ons en help Nederland vooruit

Kerntaken en financiën

De komende jaren is de ruimte om (extra) te investeren beperkt. De financiering van de noodzakelijke kernopgaven vraagt daarom om scherpe keuzes en het strategisch inzetten van de bestaande provinciale middelen van circa 400 miljoen euro per jaar. Ongeveer een kwart daarvan gaat naar onderhoud van wegen en een ander kwart is nodig ter dekking van de provinciale organisatie. Globaal is er dus 200 miljoen euro te besteden, maar een belangrijk deel van dat bedrag zit vast in bestaande programma’s.

Kerntaken en kernopgaven

D66 wil de focus houden op de kerntaken van de provincie en de twee grote kernopgaven. Die moeten zo goed en efficiënt mogelijk worden ingevuld en uitgevoerd:

 1. de gezonde leefomgeving, met opgaven op het gebied van het verduurzamen van infrastructuur en landbouw, het versnellen van de Natuurnetwerk Nederland-opgaven, herstel van de biodiversiteit, naast de grote woonopgave die binnenstedelijk gefaciliteerd zal moeten worden.
 2. de energietransitie en de circulaire en regionale kenniseconomie, met opgaven om onze energievoorziening te verduurzamen, de CO2-uitstoot fors te verminderen en onze economie circulair te maken, waarbij de nadruk op regionale oplossingen en economische clusters zal komen te liggen.

Uitgangspunten

Financiële ruimte vrijspelen

D66 wil:

 • Bestaande middelen en reserves zoveel mogelijk ombuigen en richten op het behalen van doelstellingen behorend bij de hiervoor genoemde kernopgaven;
 • Extra middelen vrijmaken naast de bedragen die voor dit doel beschikbaar zijn in de lopende meerjarenbegroting. D66 maakt daarbij gebruik van de ruimte binnen het meerjarenperspectief als gevolg van de hogere bijdragen uit het provinciefonds (gevolg van aanhoudende economische groei) en de onderbesteding op kapitaalgoederen, diensten en lopende projecten;
 • Beoordelen of provinciale wegen die slechts een lokale betekenis hebben, overgedragen kunnen worden aan gemeenten;
 • Gebruik maken van Europese subsidies voor onder andere de landbouwtransitie en die maximaal benutten;
 • Een beroep doen op het Waddenfonds voor de extra impuls die wij willen geven aan de onderwaterarcheologie.
Focus op doelen

D66 wil:

 • Investeringen in groen en natuur combineren met doelstellingen op het gebied van landbouw, recreatie, biodiversiteit en klimaatadaptatie;
 • Middelen binnen verkeer en infrastructuur zo inzetten dat de CO2-uitstoot verminderd wordt.
Overige aspecten

D66 wil:

 • Bij investeringen vooral de lange termijneffecten beoordelen. Hoe duurzamer en meer toekomstbestendig een oplossing is, hoe eerder meerkosten acceptabel zijn;
 • Tegenvallers binnen de begroting zoveel mogelijk binnen bestaande beleidsterreinen oplossen. Alleen in uiterste nood mag dit ten koste gaan van de ambities op het gebied van de genoemde kernopgaven;
 • Dat de Noord-Hollandse provinciale opcenten op de wegenbelasting verhoogd worden om extra inkomsten te kunnen gebruiken om kernopgaven te realiseren. Opcenten zijn niet alleen een inkomstenbron, maar ook een belasting die gebruikt kan worden om de kosten van vervuiling ook echt bij de vervuiler neer te leggen.

Met deze financiële uitgangspunten investeren we gericht in de kernopgaven en dragen we met elkaar bij aan welvaart, welzijn, duurzaamheid en een goed bestuur in Noord-Holland voor de huidige inwoners en de toekomstige generaties.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019