Steun ons en help Nederland vooruit

Krachtige steden en een vitaal platteland

Vitaal platteland

Natuur, landschap, water en erfgoed gaan in Noord-Holland prima samen en trekken veel bezoekers. Een goede organisatie en financiering van het beheer is dan ook essentieel. Onze provincie kent veel bijzondere gebieden die beschermd worden. Toch moet er ruimte zijn voor initiatieven die het karakter versterken. Bijzondere landschappen als de Stelling van Amsterdam, de Beemster en de Waddenzee staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar Waterland, Laag Holland, de Binnenduinrand, West-Friese omringdijk en de veenweidegebieden van het Groene Hart hebben minstens zoveel waarde.

Belangrijk is ook dat het Nationaal Natuurnetwerk (voormalige Ecologische Hoofd Structuur) wordt afgemaakt en dat de provincie de aandacht richt op de aanpassingen om te kunnen gaan met de zeespiegelstijging, de verzilting en de bodemdaling. Het beschermen van natuurgebieden gaat hand in hand met het openstellen ervan. Wij vinden dat zoveel mogelijk bezoekers moeten blijven genieten van het Noord-Hollandse landschap.

Krachtige steden

Steden en stedelijke regio’s bepalen de economische kracht; de metropoolregio Amsterdam voorop. De nieuwe economie met een andere balans tussen produceren en consumeren, thuiswerken en recreëren, heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting in en rond steden.

Veel steden in Noord-Holland doen het goed. Niet alle steden profiteren echter van de steeds meer stedelijk gerichte economie. ‘Nieuwe’ steden en meer eenzijdig opgebouwde steden in de provincie kennen een minder positieve dynamiek. D66 wil dat de provincie hierin een positieve rol speelt door gemeenten bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkeling van de steden op elkaar aansluit, de steden elkaar niet nodeloos beconcurreren en verbindingen tussen stad en land tot stand komen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander?
  • Krachtige steden door de verbindende rol van de provincie
  • Vitaal platteland: beschermd, maar ook toegankelijk voor mensen
  • Een sterke provincie door goede samenwerking tussen gemeenten

Wonen en ruimte

De prognose is dat de metropoolregio Amsterdam (inclusief Almere) tot 2040 ongeveer 300.000 nieuwe woningen nodig heeft. Het grootste deel zal in Noord-Holland een plek vinden. We hebben geleerd van de recente economische crisis en de effecten daarvan op de vraag naar nieuwe woningen. D66 staat daarom voor een divers woningaanbod, waarbij er tot 2040 steeds zeer gebiedsgericht, vraaggericht en flexibel wordt gekeken naar de beste plek voor nieuwe woningen.

De komende periode hebben we geen behoefte aan nieuwe grote uitbreidingslocaties , voor woningen noch voor bedrijven. Hiermee ondersteunt D66 Noord-Holland de verdichting in de steden. Het open karakter van onze provincie is ons veel waard. De maatschappelijke voordelen van binnenstedelijk bouwen, zoals efficiënter gebruik van voorzieningen en infrastructuur, en het verkleinen van de stedelijke druk op natuur en landschap, wegen ruim op tegen de extra kosten.

In gebieden waar bevolkingskrimp dreigt, moet de provincie ertoe bijdragen dat krimp en kwaliteit samen kunnen gaan, zodat deze gebieden vitaal en leefbaar blijven.

In de stedelijke gebieden (zoals die van Amsterdam, Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Den Helder, Zaanstad), stelt de provincie zich wat D66 betreft terughoudend op. Bij gemeente-overschrijdende belangen moet de provincie zich vanzelfsprekend niet afzijdig houden. Denk daarbij aan (regionaal afgestemde) knooppuntontwikkeling bij OV-stations en –haltes, ontwikkelingen die de doorstroming op provinciale wegen beïnvloeden of activiteiten in het Natuurnetwerk Nederland.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Een divers aanbod aan woningen
  • Alleen nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied
  • Geen nieuwe woningen in open landschap tot in ieder geval 2025
  • Leefbare krimpgebieden door krimp en kwaliteit samen te laten gaan

 

Bron: Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015-2015

Laatst gewijzigd op 22 november 2018