Steun ons en help Nederland vooruit

Landbouw

Een groot gedeelte van Noord-Holland is agrarisch landschap. De landbouw staat aan het begin van een verandering: van een eenzijdig, grootschalig productielandschap, naar een minder intensieve en meer natuurinclusieve wijze in de vorm van kringlooplandbouw. D66 gaat samen met de landbouwsector deze grote uitdaging aan. Het doel van D66 is een schone en veilige productie van smaakvol voedsel. Vanuit duurzaamheid ziet D66 de productie liefst primair gericht op afzet in de behoefte van een (ruime) regio. Nederland produceert duurzamer dan elders, daarom is export van belang en draagt dit bij aan de rentabiliteit van het agrarische bedrijfsleven.

Kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw zit de gewasproductie in een gesloten systeem. Daarmee heeft het veel minder effect op de omgeving en put het de grond minder uit. Natuurinclusieve landbouw maakt hier onderdeel van uit. Juist in landbouwgebieden is er veel te bereiken op het punt van de biodiversiteit. D66 wil proeftuinen stimuleren voor kringlooplandbouw van zowel kleine als grote kringlopen, waarbij akkerbouwbedrijven en veeteeltbedrijven samengaan.

Natuurinclusief

D66 ziet veel positieve ontwikkelingen voor het herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. En dat is hard nodig, want de biodiversiteit staat hier onder druk. Het inzaaien van de akkerranden met kruidenrijke gewassen heeft een positief effect op de akkers eromheen. Er zijn dan namelijk minder bestrijdingsmiddelen nodig. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Netwerk (NNN) wordt nader bekeken en waar mogelijk worden verbeteringen doorgevoerd en langjarige zekerheid geboden. Het concept van natuurinclusieve landbouw kan op steun van D66 blijven rekenen, omdat hierin de balans tussen natuur, milieu en landbouw wordt hersteld.

Het benutten van wat groeit, bloeit en leeft in onze eigen omgeving is duurzaam, zorgt voor kennis van de natuur en draagvlak voor bescherming van het landschap. De meeste mensen willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en zien het liefst lokaal, puur en eerlijk geproduceerde producten op hun bord.

D66 streeft ernaar om meer benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit. We denken dan aan: plukken, vissen, jagen, winkels bij boerenbedrijven en (stedelijke) moestuinen.
D66 is voorstander van gereguleerd beheer van diersoorten die anders flink groeien in populatie, zoals ganzen en de Amerikaanse rivierkreeft. Liever door middel van jacht een explosieve groei voorkomen, dan achteraf drastisch ingrijpen. D66 is tegen de vergassing van ganzen of schieten van broedende ganzen.

Financiële gevolgen

D66 beseft dat deze omslag noodzakelijk, maar ook bijzonder complex is, gelet op de bestaande financierings- en productiesystemen. D66 wil de omslag ondersteunen door bij pachtcontracten niet uit te gaan van opbrengstmaximalisatie via de pachtprijzen (direct of via de terreinbeherende organisaties), maar door het behalen van landschappelijke en biodiversiteitsdoelen op lange termijn. Pachtcontracten worden voor een langere periode afgesloten om meer zekerheid voor langetermijninvesteringen te bieden. De kortere, circulaire ketens willen we stimuleren met de inzet van Europese subsidies voor plattelandslandbouw, waarbij producten en mest lokaal worden verwerkt.

Innovatieve teelten

Op Texel is de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met zilte teelt. Dit is van groot belang nu we als gevolg van de zeespiegelstijging en de zoute kwel steeds meer met verzilting van onze bodem te maken krijgen. D66 zorgt dat stimuleringsregelingen ook de komende bestuursperiode beschikbaar blijven. Dankzij D66 is in Noord-Holland bijvoorbeeld ook 300.000 euro geïnvesteerd in onderzoek naar de economische kansen van duurzame zeewierteelt.

Kavelruil

Kavelruil via STIVAS is een belangrijk middel om bij gebiedsprocessen in te zetten op versterking van de  agrarische structuur, creatie van compacte en efficiënte locaties en het bereiken van andere ruimtelijke doelen. Landschappelijke groenstructuren moeten hierbij gerespecteerd blijven. We maken zoveel mogelijk gebruik van dit instrument.

Agroparken

Agrarische bedrijvigheid verandert ook doordat dit in de toekomst steeds meer in agroparken kan plaatsvinden. Dat geldt zowel voor bepaalde vormen van veehouderij als voor de teelt van gewassen. Beide vinden in de toekomst minder grondgebonden plaats. Vaak gaat het hierbij om innovatieve en duurzame manieren van produceren. D66 wil dat het mogelijk wordt om dergelijke agroparken aan te wijzen. Hierop kunnen duurzame kringlopen en gesloten ketens tot stand gebracht worden.

Glastuinbouw en vrijkomende agrarische bebouwing

Het bestaande beleid van opruimen van oud glas (saneringsbeleid) en het concentreren van nieuw glas wordt voortgezet. D66 wil een regeling in het leven roepen die het mogelijk maakt dat kassen die niet meer in gebruik zijn, worden gesloopt en dat op die plekken zonnepanelen worden neergelegd. Ook vrijkomende agrarische bebouwing blijft aandacht vragen in het kader van ruimtelijke kwaliteit. De Ruimte voor Ruimte-regeling kan hierbij worden betrokken.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019