Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur, landschap en milieu

Noord-Holland kent een zeer divers en karakteristiek natuur- en cultuurlandschap van onder andere duinen, bossen, heiden, polderlandschappen, veenlandschappen en watergebieden met elk hun eigen waarden. Noord-Holland kent duidelijke grenzen tussen steden en groen (groene scheggen). D66 vindt dit een belangrijk kenmerk van het Noord-Hollandse landschap en wil dit behouden en bewaken. Terwijl de bevolking groeit, willen we vasthouden aan ruimte voor natuur. Het kunnen genieten van de natuur is voor ons als Noord-Hollanders belangrijk. Daarnaast levert natuur ook economische waarde. De duinen vormen de perfecte kustbescherming en waterzuivering. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op het welbevinden van onze inwoners en het  vestigingsklimaat van bedrijven. Natuur draagt bij aan onze kwaliteit van leven.

Natuur moet voor iedere Noord-Hollander bereikbaar zijn, vooral met de fiets of met het OV. Natuur is er om van te genieten en daarom moet recreatie in de natuur in beginsel mogelijk zijn. Daarbij is uiteraard de bescherming van kwetsbare flora en fauna een belangrijke voorwaarde.

Landschapsfonds

D66 wil een landschapsfonds instellen. Dit fonds is bedoeld om maatregelen ter versterking van het landschap te financieren. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het landschap rondom cultureel erfgoed te versterken. Te denken valt aan tuinen, lanen en de liniedijken van de Stelling van Amsterdam.

ARO en PARK

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) en de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) blijven belangrijke adviseurs voor Gedeputeerde en Provinciale Staten. Zo ondersteunt de PARK de zoektocht naar simpelere, maar effectieve beschermingsregimes. D66 wil dat de ARO en de PARK blijven bestaan. Het mandaat van de ARO moet – in navolging van de provincies Utrecht en Zuid-Holland – worden uitgebreid naar advisering op de totale (gezonde) leefomgeving.

Kustpact

Met het Kustpact is de ruimtelijke bescherming van de strandzone vastgelegd. D66 wil dat er vanuit het Kustpact meer synergie wordt gezocht met de binnenduinrand zodat ook daar de verbinding voor natuur en natuurbeleving optimaal wordt. Het bestuurlijk kustoverleg moet structureel worden.

Bodemdaling

Bodemdaling is een langzaam en niet altijd direct zichtbaar probleem. Het is een fnuikend proces waarvan we de effecten en de risico’s op de lange termijn niet goed kunnen overzien. De klimaatverandering, met steeds meer lokale hevige regenbuien en de zeespiegelstijging, doen ons beseffen dat bodemdaling van kwetsbare veenbodems een proces is dat niet langer kan doorgaan. D66 wil de bodemdaling niet alleen stoppen, maar zelfs terugdraaien. Er wordt geld ter beschikking gesteld voor drainage en andere vormen van teelt, zoals de lisdodde.

Veenweidegebieden

Veengebieden kenmerken het landschap in Noord-Holland, maar het is een grote uitdaging om de bodemdaling tot stil- stand te brengen en het veen weer te laten groeien. Dit is nodig om het karakteristieke veenweidelandschap en de daarmee samenhangende biodiversiteit te behouden. Aangroeiend veen levert ook een bijdrage aan de opname van CO2. Dit impliceert wel een transitie van bestaande, vooral agrarische, activiteiten naar activiteiten op het gebied van natuurontwikkeling en andere vormen van teelt en begrazing.

Natuurnetwerk Nederland

Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2027. In de afgelopen jaren heeft de provincie hard gewerkt om deze ambitie waar te maken, maar het gaat niet snel genoeg. Een versnelling in de uitvoering van het bestaande beleid is nodig. Op dit moment is het doel 250 hectare natuur per jaar aan te leggen. D66 wil dit doel verhogen naar minimaal 275 hectare per jaar. Er wordt een gebiedsmakelaar aangesteld om deze doelstellingen te realiseren. Hiervoor is extra geld nodig. Het pachtbeleid wordt zo ingericht dat dit bijdraagt aan onze natuurdoelen. Voor boeren moet het aantrekkelijker worden om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld door het aanbieden van langdurige contracten.

D66 wil de komende periode met de maatschappelijke organisaties en recreatieschappen verkennen welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van het NNN. Hierbij zien wij een meer pro-actieve rol voor de provincie, bijvoorbeeld door het inzetten van een gebiedsmakelaar.

Financiering

D66 wil dat de financiering van natuurbeheer voor langere termijn is veiliggesteld zodat natuurbeheerders, agrariërs en particulieren weten welke investeringen zij kunnen doen. Daar waar de provincie een verbindende rol kan spelen voor samenwerking met andere beleidsterreinen zoals landbouw, waterveiligheid, energie, zorg en recreatie, om aanvullende inkomsten te genereren, pakt zij die op. We onderzoeken waar de biodiversiteit in het landelijk gebied kan worden versterkt en hoe dat kan worden vormgegeven met bijvoorbeeld een subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Voor de begeleiding van vrijwilligers kunnen terreinbeherende organisaties een beroep doen op vrijwilligersvergoedingen.

Weidevogels

Wie aan het landschap van Noord-Holland denkt, denkt uiteraard aan de weidevogels. Noord-Holland heeft een bijzondere internationale verantwoordelijkheid voor deze vogels. Een groot deel van de wereldpopulatie grutto’s broedt bijvoorbeeld hier. Het aanwijzen van weidevogelkerngebieden is een goede zaak en D66 zal dit ook in de komende periode ondersteunen. Toch gaat het ondanks alle inspanningen niet goed met de grutto. Uitsterven dreigt op korte termijn, voor de grutto bij ongewijzigd beleid in 2026. Om dit te voorkomen zijn drie maatregelen nodig: een slimme gebiedsinrichting, een aangepast maairegime én effectieve bejaging van roofdieren. Met deze drie-eenheid kunnen we zorgen voor een verachtvoudiging van het aantal weidevogels. D66 wil deze toename in Noord-Holland realiseren door deze maatregelen op korte termijn door te voeren.

Het IJsselmeer- en Markermeergebied

Het IJsselmeer- en Markermeergebied is door de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en zijn weidsheid, openheid en ongereptheid een prachtig gebied om even te onthaasten en de wind, zon, klotsen van golven, spiegelingen in het water en de sterrenhemel te beleven. Op de schaal van Europa is het een uniek wetland als foerageer- en verblijfsgebied voor vogels op trektocht richting Scandinavië of Afrika. Daarnaast is het gebied van groot belang voor de landbouw, recreatie, visserij, de drinkwatervoorziening, de energiesector (koelwater, windmolens), de scheepvaart en de industrie (spoelwater). Herstel van de robuustheid van het ecosysteem door meer zachte land/waterovergangen en meer rietontwikkeling te creëren is uitgangspunt. Ook de bescherming van de landschappelijke waarden staat centraal, naast uiteraard de waterveiligheid.

De dijkversterking door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tussen Hoorn en Amsterdam wordt gebruikt om de recreatieve infrastructuur (realisatie TOP’s, pleisterplaatsen, vissteigers, strandjes, fietsroutes) en daarmee de algehele waterbeleving te versterken, naast zones waar de natuurontwikkeling centraal staat. Voor deze ambities is 20 miljoen euro beschikbaar.

Bij de aanpak van de waterplantenproblematiek ten behoeve van de recreatievaart heeft Noord-Holland een voortrekkersrol gepakt, zoals met de maaipilots in het Hoornse Hop. De komende jaren wordt met het Rijk, Rijkswaterstaat, gemeenten, de collega-provincies en het bedrijfsleven een structurele oplossing gezocht voor de waterplantenproblematiek van de belangrijkste recreatieve vaargebieden op voornamelijk het Markermeer en de randmeren.

De gebiedsagenda IJsselmeergebied maakt het mogelijk om de komende jaren toe te werken naar een nieuwe governancestructuur die past bij de schaal en problematiek van dit grote gebied. De kennis en kunde die we bij al die ingewikkelde vraagstukken opdoen gaan we benutten elders in Nederland en exporteren naar het buitenland.

De Markerwadden

In het Markermeer is een uniek nieuw natuurgebied (in ontwikkeling) aangelegd: de Markerwadden. Op een aantal eilanden komt nieuwe natuur tot ontwikkeling, zowel boven als onder water. Het project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. De ontwikkeling van de natuur rondom de Markerwadden moet goed gemonitord worden. Als het een succes blijkt, kan worden gekeken naar een volgende fase van het project. De Markerwadden moeten ook goed bereikbaar zijn vanuit Noord-Holland, zodat iedere Noord-Hollander dit natuurgebied kan bezoeken.

De Waddenzee

De Waddenzee als werelderfgoed is bijzonder én kwetsbaar. In het regeerakkoord van Rutte III is opgenomen dat er een beheerautoriteit voor de Waddenzee moet komen om een integraal beheerplan uit te voeren. De provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland hebben eerder al in Wadden van Allure! en in het investeringskader Waddengebied 2016-2026 de ambities en opgaven op het gebied van economie en ecologie verwoord. Noord-Holland zal de komende jaren haar bijdrage leveren.

Bestrijding invasieve exoten

In Noord-Holland komen steeds meer invasieve exoten voor: planten en dieren die van oorsprong hier niet voorkomen, zoals in ons water de rode Amerikaanse rivierkreeft en de waterplant Cabomba en op land de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop.

In het kader van de volksgezondheid, de (vlieg)veiligheid, de economie en ons ecosysteem zal de Rijksoverheid in 2019 een beheer- en bestrijdingsplan publiceren, gebaseerd op de Europese exotenverordening. Voor de komende bestuursperiode houden wij er rekening mee dat wij – samen met de gebiedsbeherende partijen en grondeigenaren – een inspanning zullen moeten leveren om de omvang van alle door de Europese Unie benoemde exoten beheersbaar te houden. Voor sommige soorten zal een actieve bestrijdingsplicht gaan gelden.

Stilte- en donkertegebieden

Nachtrust is heel belangrijk binnen een gezonde leefomgeving. In grote delen van onze provincie draait een 24-uurseconomie en is recht op stilte en donkerte al lang geen vanzelfsprekendheid meer. De provincie waakt over de stilte in stiltegebieden. Door toenemende drukte kan de stilte echter in het gedrang komen. D66 zet zich daarom in om de stilte te beschermen. Ook worden gebieden aangewezen waar donker de standaard is.

Building with nature

D66 blijft inzetten op het realiseren van meerdere doelen bij grotere bouwprojecten. Dit betekent dat wij bij dijkversterkingsprojecten de uitbreidingsmogelijkheden voor natuur en recreatie meenemen. Bij infrastructurele projecten kijken we naar landschappelijke inpassing en quickwins met bijvoorbeeld faunatunnels. Natuurinclusief ontwerpen wordt wat D66 betreft gemeengoed. Ook aan kleinere oplossingen wordt gedacht, zoals natuurlijker beheer van bloemrijke bermen, akkerranden en natuurvriendelijk oevers. De eigen provinciale gronden worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de provinciale (natuur)doelstellingen.

Achteroeverconcept

Het naar binnenhalen van water volgens het achteroeverconcept van Rijkswaterstaat biedt veel kansen om natuur- en maatschappelijke doelstellingen en opgaven aan elkaar te verbinden. Binnen deze concepten kunnen onder andere natuur, nieuwe teelten, waterberging en recreatie gekoppeld worden. De pilots in de Koopmanspolder (natuurontwikkelingsproject én proeftuin voor het waterbeheer in Andijk) en in de Wieringermeer (proeftuin voor waterbeheer, aquacultuur en tuinbouw) zijn innovatieve en succesvolle voorbeelden. We bezien bij toekomstige gebiedsontwikkelingen en dijkversterkingstrajecten of dit concept meerwaarde kan bieden voor onze provinciale opgaven.

Milieu

Schone lucht, schoon water en een schone bodem zijn van levensbelang. D66 heeft de volgende ambities:

  • Noord-Holland moet uiterlijk in 2030 op alle plekken voldoen aan de Europese richtlijnen voor gezonde lucht;
  • In 2027 moet Noord-Holland voldoen aan de Kaderrichtlijn water. Er moet geïnvesteerd worden in natuurvriendelijke oevers.
  • Voor een gezonde bodem moet meer aandacht bestaan. Bodemdaling moet worden teruggedraaid en verzilting moet worden tegengegaan. Grondeigenaren – zoals boeren – moeten een bodemscan kunnen doen. Hiermee kan worden bekeken hoe de kwaliteit van de bodem ervoor staat en wat we kunnen doen om dit te verbeteren;
  • Voor de verbetering van lucht, bodem en water wordt samen opgetrokken met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in zogenaamde milieudialogen.

Asbest

D66 wil via de omgevingsdiensten de communicatie met betrekking tot de saneringsplicht van asbestdaken vanaf 2019 flink intensiveren. De subsidieregeling Asbest eraf, Zonnenpanelen erop ten behoeve van agrarische schuren verbreden we naar andere locaties waar nog veel asbest op daken voorkomt, zoals loodsen van jachthavens, industrieterreinen en woningschuren.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019