Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe of andere wegen?

Alleen met goede verbindingen en samenwerking tussen steden kunnen we meedingen met concurrerende Europese steden. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een kerntaak van de provincie. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in wegen, maar fors bezuinigd op openbaar vervoer. D66 zet primair in op innovatie en slimmere oplossingen. Meer asfalt is dus niet altijd de oplossing.

Beter benutten en beheren van het wegennet

De uitgaven in het beheer van wegen stijgen en zullen dat, bijvoorbeeld door de aanleg van de N23 (Alkmaar-Enkhuizen), blijven doen. D66 vindt dat het provinciale wegennetwerk, behoudens het oplossen van enkele knelpunten in de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van ontbrekende schakels – zoals de verbinding A8-A9 – op orde is. De provincie moet wegen ontlasten door bijvoorbeeld thuiswerken te stimuleren.

Provinciale wegen worden goed onderhouden. Stremmingen door frequent onderhoud moet echter zo kort mogelijk zijn. Tal van wegen die de provincie onderhoudt, zonder dat er een bovenlokaal belang bestaat, moeten we overdragen aan gemeenten. Om die reden komt er een herijking van het provinciale wegennet.

Ook goederenvervoer kan efficiënter door meer plaatsen waar lading wordt overgezet te realiseren aan hoofd- en vaarwegen. Tenslotte is reisinformatie boven de drukste provinciale wegen gewenst en zet D66 in op meer Park&Ride-plaatsen bij de knooppunten.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Goed onderhouden wegen, zo min mogelijk stremmingen
  • Betere doorstroming op bestaande wegen. 
  • Goederenvervoer over water betekent minder files.

Verkeersveiligheid vergroten

Door infrastructurele aanpassingen, de verlaging van maximumsnelheden op bepaalde wegvakken en betere verlichting wordt veiligheid vergroot. Noord‐Hollanders kunnen als het aan D66 ligt onveilige punten direct bij de provincie melden. D66 wil zo nodig de maximum snelheid op gevaarlijke stukken verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur. Goede voorlichting is essentieel. D66 is dan ook voor het toewijzen van extra middelen aan instellingen en gemeenten voor projecten voor gedragsbeïnvloeding gericht op de doelgroep 12-23 jaar.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • 60km/u op gevaarlijke stukken op provinciale wegen (in plaats van 80km/u) 
  • Meer voorlichting over verkeersveiligheid 

Projecten

D66 wil:

  • Dat de provincie het initiatief neemt voor integrale oplossingen voor auto, fiets en openbaar vervoer rond knooppunten en voor de spoorzones in Noord-Holland, zoals in ’t Gooi en de lijn Castricum – Heiloo.
  • Voor de Duinpolderweg, buiten de Haarlemmermeer bij Bloemendaal en Hillegom, moet het Milieu Effect Rapport van de verbinding nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Als nut en noodzaak wordt aangetoond dan kiezen we daar voor een tracé dat niet door “het Bos” en het Binnenduinrandgebied loopt. Uitgegaan wordt van een 80 km/pu weg met maximaal twee rijbanen met ieder één rijstrook. Bezien moet worden of het meelopen van een OV verbinding mogelijk is.
  • De wegen-ring rond Haarlem afmaken voor een betere doorstroming.
  • De aanleg van een verbinding tussen de A8 en de A9. Deze ontbrekende schakel in het wegennetwerk kan een oplossing bieden voor de verstopping van de provinciale wegen N203 en N246 en voor de leefbaarheidsproblemen in de kernen Krommenie en Assendelft, zoals geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. We willen wel dat de provincie extra geld vrijmaakt om deze weg goed in het landschap met UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam te passen.
  • Verbetering van de doorstroming op de N9 voor de bereikbaarheid van de Noordkop vanaf de Stolpen tot aan Den Helder.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018