Steun ons en help Nederland vooruit

Toerisme en recreatie

Aan natuur- en recreatiegebieden kan grote economische waarde en maatschappelijke betekenis worden toegekend. Vele gebieden kennen miljoenen bezoekers per jaar en zorgen voor ontspanning, rust en onthaasting bij onze inwoners van en bezoekers aan Noord-Holland. We zien nog steeds een grote drukte in Amsterdam, terwijl de rest van de provincie ook zoveel moois te bieden heeft. Circa 45% van de bedrijven in de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord heeft te weinig kwaliteit en/of perspectief. Vooral in het agrarisch middengebied dreigen parken af te glijden of hebben parken al een andere functie (permanente bewoning, huisvesting buitenlandse seizoenarbeiders) gekregen.

D66 wil dat naast Amsterdam ook andere gebieden van de provincie aantrekkelijk worden voor bezoek en recreatie. Hiervoor zetten we in op kwaliteit, bereikbaarheid en marketing. We streven naar spreiding van toerisme naar de kleinere cultuursteden en naar onbekende of nieuwe natuurgebieden. We willen gebieden aanwijzen waar nieuwe vormen van verblijfsaccommodaties en vrijetijdslandschappen gerealiseerd kunnen worden, zoals het kustgebied tussen Petten en Den Helder. Meer spreiding van toerisme zorgt ook voor meer werkgelegenheid in de hele provincie.

Om heel Noord-Holland aantrekkelijk te maken voor toerisme en recreatie zet D66  in op:

 • Voldoende robuuste natuur.
 • Goed onderhouden fietspaden.
 • Het aanwijzen van provinciale landschappen.
 • Goed onderhouden en beschermd cultureel en industrieel erfgoed met een goede (nieuwe) bestemming. Te denken valt aan de Stelling van Amsterdam en het industrieel erfgoed in de Zaanstreek.
 • Het behoud van UNESCO-werelderfgoed in de provincie.
 • Versterking van de natuur in het IJsselmeer- en het Markermeergebied met de Markerwadden als nieuw icoon.
 • De volledige uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Een duurzaam sloepennetwerk.
 • Versterking van de groene longen rondom Amsterdam: een zone met buitenplaatsen, verbonden door kanalen en rivieren.
 • Duinen en stranden met rust en reuring.
 • Toekomstbestendige recreatieschappen.

Marketing

We willen een integrale provinciale visie op toerisme en een goede samenwerking tussen de organisaties Amsterdam Marketing en Holland boven Amsterdam. De promotie richt zich vooral op de bestemmingsgebieden en regio’s die capaciteit hebben en niet langer op Amsterdam.

Bereikbaarheid

D66 wil dat (dag)recreatie en natuur beter worden ontsloten met routestructuren (wandelen, fietsen, varen) en Toeristische Overstappunten (TOP’s) en dat daar meer ruimte is voor educatie en voorlichting. Ook bij gebiedsgerichte projecten in het kader van de waterveiligheid en klimaatadaptatie is het goed mogelijk om samen met gemeenten en waterschappen extra wandel- en fietsroutes te maken, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de plannen voor de dijkversterking Hoorn-Amsterdam.

Kwaliteit verblijfsrecreatie

D66 wil graag dat het aanbod van recreatieparken van hoog niveau is. Bij het thema landschap spraken we al van het tegengaan van verrommeling. Verloederde parken moeten worden opgeknapt of geherstructureerd. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld en handhaving opgezet. Voor nieuwe initiatieven of grote uitbreidingsplannen maken we een ontwikkelkader om deze plannen regionaal te beoordelen en af te stemmen. De mate van beschikbaarheid én betaalbaarheid voor mensen met een kleine beurs maakt hier onderdeel vanuit.

Recreatieschappen

D66 wil af van de dubbele rol van de provincie bij recreatieschappen. Enerzijds stuurt de provincie vanuit wetgeving en beleid, anderzijds draagt men medeverantwoordelijkheid voor besluitvorming en financiering van de recreatie- en natuurtaken van de schappen. Dat voelt regelmatig ongemakkelijk. De bij een recreatieschap participerende gemeenten zouden de primaire verantwoordelijkheid voor deze taken moeten krijgen in deze gebieden, zoals in West-Friesland al heel lang gebruikelijk is. De provincie treedt uit de gemeenschappelijke regelingen. De provincie realiseert met de huidige en achterblijvende participanten de financiële en organisatorische randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren. Een goede analyse van de (optimalisatie van de) governance, aanwezige beschikbare verdiencapaciteit, natuur- en recreatiewaarden ligt hieraan ten grondslag.

Bron: Verkiezingsprogramma D66NH 2019-2023  

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019