Steun ons en help Nederland vooruit

Veilige, schone en efficiente energie

D66 Noord-Holland staat voor duurzaamheid. Wij willen dat de provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Om deze doelstelling te halen, maken we gebruik van vele verschillende energiedragers en vormen van elektriciteitsopwekking. Ook moet worden ingezet op energiebesparing. De provincie heeft hierbij een faciliterende en voorwaarden stellende rol. D66 zet in op het grote thema veilige, schone en efficiënte energie. Wij denken continu na over ons klimaat, over de schaarste van grondstoffen en energiebehoeften.

Windenergie

Windenergie draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De rijksnorm die Noord-Holland opgelegd kreeg, moeten we sowieso halen. D66 Noord-Holland ziet ruimte voor nieuwe windmolens op land, mits deze passen binnen het ruimtelijk kader (zie blz 2 & 3: Algemene Planologische Benadering). Daarnaast zien wij ruimte voor windmolens op zee, bij voorkeur ruim buiten de 12-mijlszone.

Zonne-energie

D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor zonne-energie als extra provinciaal speerpunt. Naast zonnepanelen op woningen en bedrijven zien wij kansen voor grootschalige zonnestroom op bestaande industrieterreinen, op loodsen, aan kades, op akkers en (voorlopig) onontwikkelde (bouwrijpe) locaties.

Biomassa

Noord-Holland biedt veel kansen voor de opwekking van energie door vergisting van mest en biomassa. Wij zijn voorstander van het telen van biomassa op braakliggende terreinen, mits er sprake is van een gunstige energiebalans (weegt de opgewekte energie genoeg op tegen de schadelijke CO2 uitstoot?). Daarnaast vindt D66 dat de provincie een taak heeft in het bijeenbrengen van de vaak tientallen kleine producenten van biomassa, zodat zij een volwaardige gesprekspartner zijn voor de grote afnemers van biomassa.

Energiebesparing

De provincie ondersteunt en stimuleert energiebesparing, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw, en dat willen we zo houden. Hierbij wordt wat ons betreft nog meer de samenwerking met woningbouwcorporaties gezocht. Gemeenten worden via het Servicepunt Duurzame Energie ondersteund. Dit Servicepunt fungeert als een kennismakelaar. Naast ondersteuning op het gebied van bekende technieken zoals zonne-energie en windenergie verstrekt het Servicepunt ook kennis over innovatieve technieken.

Ook wil D66 dat restwarmte zo min mogelijk verloren gaat. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de ondergrond regelt de provincie de ondergrondse energieopslag in warmte koude-opslag installaties en via nieuwe innovatieve technieken. Ook wil D66 samenwerking om de opslag beschikbaar te krijgen voor niet-aangesloten gebouwen en de vele kassen die Noord-Holland rijk is.

Verkennen van innovatieve vormen van energie

D66 wil nieuwe vormen van energie verkennen en stimuleert daarom duurzame projecten met aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt.

Zeggenschap

D66 wil gemeenten de ruimte geven als het gaat om het plaatsen van windmolens en zonne-energievelden . Via het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt de provincie de gemeenten bij hun beleid.

Financieel stimuleren

Via het revolverende Participatiefonds Duurzame Economie zullen initiatieven financieel worden ondersteund. Het Servicepunt Duurzame Energie werkt daarbij als kenniscentrum en ontwikkelt zich tot Servicepunt Duurzame Economie ván de provincie en vóór gemeenten, bewoners en bedrijven.

 Inspraak

Bij het doel van de provincie om meer energie uit duurzame bron te halen, is het belangrijk om bewoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken bij het inpassen van duurzame projecten. Bewonersinitiatieven en coöperaties verdienen voorrang bij de aanbestedingen van windmolens. De Gedragscode die door de energiesector en milieuorganisaties is opgesteld naar aanleiding van het SER-energieakkoord vinden we hierbij een goede leidraad. D66 wil bovendien dat de provincie zich inzet om de ‘windondernemers’ te overtuigen een deel van de opbrengsten terug te geven aan het gebied waar de windmolens staan of komen.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Meer windmolens op zee en land waar het kan
  • Meer zonne-energieprojecten in de provincie 
  • Biomassateelt op braakliggende terreinen bij gunstige voorwaarden
  • Meer energiebesparing 
  • Financiële steun uit participatiefonds Duurzame Economie
  • Verbreding taken Servicepunt Duurzame Energie 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018