Steun ons en help Nederland vooruit

Versterking natuur en biodiversiteit

Natuurgebieden zijn van groot belang voor de leefbaarheid, recreatie & toerisme, een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en herstel van de biodiversiteit. De provincie beschermt en ontwikkelt Natura2000 gebieden, het Nationaal Natuur Netwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur), cultuurlandschappen, recreatiegebieden en groene bufferzones.

De Natura2000-gebieden dragen bij aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa. De Programmatische Aanpak Stikstof is daar een belangrijk programma voor. Ook moet het Nationaal Natuurnetwerk snel worden afgemaakt. De robuuste verbindingszones blijven planologisch beschermd en worden niet geschrapt. De biodiversiteit en toegankelijkheid van cultuurlandschappen in het landelijk gebied vraagt echter ook aandacht. D66 ziet kansen in een meer natuurlijk beheer van bermen, oevers en akkerranden. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels kan verbeterd worden door in te zetten op geconcentreerde grootschalige aaneengesloten gebieden in de nabijheid van natuurgebieden.

D66 wil meer recreatiegebieden dichtbij dorpen en steden. Om deze gebieden goed bereikbaar te maken, starten wandel- en fietsroutes in de kernen van dorpen en steden. In de recreatiegebieden is wat D66 betreft ruimte voor intensiever gebruik zoals sportevenementen en kleinschalige festivals. Wij vinden dat de groene bufferzones tussen de steden voor de bescherming van de open ruimte – zoals de Houtrakpolder – behouden moeten blijven.

D66 zet zich in voor een fatsoenlijke manier met wild om te gaan en voor wild te zorgen. Wilde dieren kunnen echter overlast veroorzaken. Schadebestrijding is dan soms een noodzakelijk kwaad. Het monitoren van populatie-ontwikkelingen is daarbij essentieel om grootschalig ingrijpen in een later stadium zoveel mogelijk te voorkomen. Het doden van dieren in het kader van faunabeheer en schadebestrijding wordt tijdig ingezet, maar alleen in uiterste gevallen en pas nadat er naar alternatieven is gekeken. D66 is tegen het doden van dieren zonder nut en noodzaak – ook wel plezierjacht genoemd.

Schaalvergroting in de agrarische sector is alleen mogelijk als dit in overeenkomst is met de natuur, landschap, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. De omschakeling naar een meer duurzame agrarische sector, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw, of (gedeeltelijk) biologische bedrijfsvoering moet wat ons betreft worden ondersteund. De bollensector blijven we vragen om vorderingen te maken met het gebruik van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Het onderhouden van de natuur kost geld. De financiering van de natuur is nu niet altijd veiliggesteld. D66 wil daarom met natuurbeheerders kijken naar aanvullende, meer structurele inkomsten. De provincie blijft op gebied van natuur een primaire taak hebben. Private investeringen worden gestimuleerd. Ook kan worden gekeken naar een samenwerking met andere beleidsterreinen, zoals landbouw (de natuurderij), waterveiligheid, energie, zorg en recreatie.

Ook de inzet van vrijwilligers blijft van groot belang. Om die reden wil D66 vergoedingen voor het begeleiden van vrijwilligers aan terrein beherende organisaties, zoals Landschap Noord-Holland en IVN, mogelijk blijven maken.

Wat betekent dit voor de Noord-Hollander? 
  • Biodiversiteit wordt beschermd en hersteld
  • Meer natuur- en recreatiegebieden dichtbij steden en dorpen
  • Groene bufferzones blijven bestaan
  • Een schonere landbouw door minder bestrijdingsmiddelen

Laatst gewijzigd op 22 november 2018